Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
'οεοεΜν©0ωΜετ ΗΜΕΡΗΣ|^ ΠΟΛ|Τ|κΗ ΚΔ' οικοΝοΜικΗ ΕΦΗΜΕΡ|Δ^
«Παγκόσμιος σεισμός»
από τις αποκαλύψεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΔ' ΣΤΟΝ ΠΔΤΡ|ΑΡΧΗ ΤΜ ΤΗΝ ΕΠ|ΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ Θέσ
ο Μπας Φραγκίσκος με ιον Αρχιεπίσκοπο Π...“:::::Ε::
Βλέπει ο εκτελεστικός διεύθυντης του Εεοηοτηἱετ, Ντάνιελ
'ορὡνομο στο πλευρό ιων προσφύγων 
πε ελληνικη οικονομία συνεχίιει να συρρικνώνεται και απόρκει εν όψει μια δύσκολη αξιολόγηση. Σημείωσε ωστόσο, ότι
το ποσοστό των Γερμανών που
επιθυμεί την έξοδο της Ελλάδας
από την Εορω2ώνη έχει μειωθεί
από 59% το 20Ι5, σε 33% - γε7 νονός που καταδεικνύει τη θελ¦ τίωση της κατάστασης.
ω Περιγρόφοντας το ευρωπαϊκό
··-“ σκηνικό, εστίασε στις καλές
ζ αναπτυξιακές συνθηκες με
"οδηγούς" το φτηνό πετρέλαιο
και το φτηνό ευρώ. Ωστόσο. κας: Η .: Σ ὁ · ρακτόρισε εύθραυστα την κατό#| ἔκ· ' ^ ι σταση. η οποία επιβαρύνεται
Ρ > ι και από τη μεταναστευτική κρί
`τγἙ τι _ · ι .
. ως· -5 Ἡ Χ "Δεν θυμαμαι όΜη φορα την
Τ ε! Σ - / ?- Ή-/-¦ . _··· ΕΕ. να αντιμετωπί:ει τόσο ση_ α ν ο | ρ η  μαντικές|απειλές", ηἙρατηρἑισε,
ο» __ ¦ `_, ω.._“ _ Ψ;___ε ς αναφερομενος μετα ύ ό ων,
τοϋ! ^' - 7 στο ενδεχόμενο ενός ΕΜΠ!.
Σημείωσε δε, ότι παράγοντες
| όπως η εηι8ρόδύνση της Κίνας
και η νεορικότητα της Ρετ! εγεί
πο εοφ
Μο” Π ΜΝ σΤοΪλ[μ Τ π::π::ππ::π::;:ππ
ΜΜ_ε Τ  αἱ- . ο Ο ?Δωρικός
ώ- “Με