Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Λύση για αξιολόγηση και χρέος θα αναζητηθεί στην Ουάσινγκτον 15 και 17 ΑπριλίουRecognized text:
Στις σπασω
συαπασ»
επιχειρησεις
ΠΕΠ: ο'
ΕΟ ο
Γ ς Ι ¦ ,>
στον στα να το ι
θα :δέ-ϊ: ως]
Τ|ΜΗ Ι|5 ε
"ΎΈ `ἱΤ›““-“< ?'56 η Νέα
ι: ἐδῖ  ' >
Γενικός Δεικτης Κινηση Μετόχων
ΕΤΟΣ 27ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5670
Μ- 5“·" Γιατί ήταν η Μετοχή
:ι “Χα 37 της ημέρας τα. ι:
θα Ἀ': “Μέ 68
Μ ..... ............................. _.
"Μ ΜΜ ΜΜ.Μ'χΛ ΜΔ Με ω Με Μα ......... 
οι μετοχές που
ΣΤΟ ΕϋΠΟΟΗΟυΡ, ΣΤ|Σ 22/4. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝ|Α
ΛΥΣΗ ΠΑ ΔΗΜΟΤΗΣ" ΚΔ' ΧΡΕ0Σ
θα αναζητηθεί στιν αιιααινγιιταν ια και ι7 Λαριαιαν 
πιέσεις εηέω
Στόχος νο «καειόώσει» και νο ψηφιστεί έως το μέσα Μαΐου του 2046 διαπραγματεύσεων
πρωταγωνίστπσαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπηό
Σιλ. ΣΤΗ
Ευτοςτσυρ στις 22 Απριλίου
λίου του 20% στην Ουάσιγκτον του
Θεομών - Στο ΔΩ εκατ.
Μ ε βάση πληροφορίες, στο λονστηνεαρινή σύνοδοῖ5μεΙ7Απρι- Μετοξὐ κυβέρνησης ΚΟ'
θα μπορούσε να υπάρξει μια
καταρχήν συμφωνία η οποία όμως
θα κλειδώσει και θα ψηφιστεί έως τα
Το ΔΝΤ έχει ξεκάθαρη θέση ζητάει ή
γενναία μέτρα ή γενναία αναδιάρθρω
περιορίστηκε οτζίρος ι; ι ·
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
·ῖ μέσα Μαίου του 20] 6. ση χρέους. Ωστόσο ο χρόνος που αΣτην Ουάσιγκτον ι 5 έως 1 7 Απριλίου πομένει μέχρι το Ευτορτουρ στις 22 Α- '
στην εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νο- πριλίου είναι οριακός.  
μισματικού Ταμείου θα επιχειρηθεί να Με βάση πληροφορίες, στο Ευτο8τουρ
κλείσει μια λύση πακέτο για το μονί- στις 22 Απριλίου θα μπορούσε να υ- 
με? πρσΕ%ηἔτικό ζήτημα που ονο- πάρξει μια κατκ<;ι£χ8τΣ;σ συμφωνία η ο- Ε 
μά εται ά . ποία όμως θα ι ' ει και θα ψηφι- ¦ , .
Οι δανειστές που βρίσκονται ήδη στεί έως τα μέσα Μαίου του 201 6. ΕΠ σορ|οἙΟν Κοτ9ῇΠψΠ του
____ στην Αθήνα και έχουν ξεκινήσει δια- Ωστόσο είναι πιθανό η ΕΕ να εξετάσει εργοστασιου ΟΠΟ
τα· ε ` ι πραγματεύσεις δεν είναι σίγουρο αν την αναδιάρθρωση γιατο χρέος όχιό- τευτῇοηορογωγούς η η,
 Τσί"ρος: Η οξ|οῇόγηση αυτή θα κῇείσε| θακαταφεραυνναπετυχουνμιασυμ- μως Μιτευταλλα μιαλυση με3αξονες
, . . . . φωνία έως την ερχόμενη Δευτέρα ι Ι -Επιμήκυνση Ί7,5 ετών από 32,5 σε Ε Η .
μεχρ| Ἐκ Δ" Πο "ρῳτ" φορα μετο·ο"ο Απριλίου. 50χρόνια τωνδανείων | | '
εξ' χρονια υπαρχει οποῇυτη συμφωνια. Να σημειωθεί ότι την τρέχουσα ε- Ο Μετατροπή των κυμαινόμενων ε· 
τόν|σε βδομάδα έχουν προγραμματιστεί πιτοκίων σε σταθερά Ι
κρίσιμες συναντήσεις της @Με Ο Μείωση όλων των επιτοκίων στο  ΠΑ
·- οι αρνητ
·-_7 · '-:
τ' :.·"`,'
ι Ι ΝΑΡ.: α η
Ι;;--.='·“ζἔἶε #ἔῖἔ