Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Δεν ανιιιιατσααι
ιανιααααααα
ΓραφειοΤΑΣΟΣΤΣΛΤΛΛΗΣ Σελ.32 χ
1 .ΜΗ
 Μααιιαααιας. ΜΜΜ
 και αααιαγααια
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΔΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2
7“ἶΞαααα
Τριτη 5 ΑΠριλιου 201 Ο / Φυλλο1147(2347)/ € ι_3ο
1ιιν«αιιαιωααν» να τα αφααινιιαια
Ουτε την ιστορικα εαετειο τικ «Βασιλισσα5» σεβαοτακαν οι «Γκριζοι Λυκοι» · Η διαιτασια υαοχρὲωσε
την άΕνωσα>› σε αττα ( 78-71) ααα τον ΠΑΟ με ααοκορυφωμα τα βαματα του Ου“ι“λιαμ5 σου μετετρεψαν
σε φωτα υαερ του και εδωσαν το «+3» στου8 γηαεὁουχου5 στο Πιο κρισιμο σημειο
· 29 βολ£5 οι γιιΠε60υχοι αιιὲναντι σε 15 των «κιτρινομαυρων» ο Ετσι έχασε και ααα τον ΟΣΦΠ
· Για μεγαλα Πραγματα Με] η ΔΕΚ αν αιιοκτασει και ψυχολογια νικητή ·/Ερχεται ο ΕΡ|Κ
· Δνακουφισα με Χὲροτον · Μένει 15 μέρε8 έξω και αρολαβαινει τα κρισιμα μακ των ρ|αγ 0118
  τα     
αα81αως ιιαῆαιεαας α αααιιαειαιιας και α αιιααας «αιιαιιισαιιιιιιατ»
τας ΕΜ, ααα ταν χωαις ιαα8ιωιια ΜΜΜ καστ: ανωνιαιιιιι1
Νέας γααιαιιιαιαιας ααα
ισα Μια ΦιΩαΜαιααιας
Επίθεση στον Σκσαρλέτα και στα υπουργεία
ΜΜο'νῇἴοΣὁα:    'η Ρ Ε  ο' -;_κ_9χλμΉ !Δ'ε“κΞγαγτΜ
“απο ΕιΝΔιιιεΝαΛαι   ο! Ο Ο  χ  ΜΗΔΕΝ ΕιινΔι[αΕΝΑΛῆ'
= ΜΜ·ἩΑ,ΜπΜκΜ: αφ 7,1_ωα- Ξ. ___
τιτ3 όλα μέσα Ο χωρι ,το έχει φτασει
 _ ο ο 88  _ ὁ στον ΚοντονὴτΞ(ἔι και να λέει·6εν.μα5
Εξοντωτικὴ ιι0ινα·γιἩαν ΔΕΚ Πρωτοβαθμιο Πέιθαικο οργανογτηε Λίγκα γι τα ευαισοδια στο Περιστέρι! Και ουσ ο ενδιαφέρεἶχυει Παντα Πρέσα του
αγωνιστικἑε κεκλεισμὲντἐἔ-των ἐυρ_ὡν· Ο αθλητικσ5 δικασταε εὡρασε «εκτεταμένα» τα εαεισσὁια · βιώσιμα η τιμωρια” ΠρωθυαουργουΞ›γέλεγαν-ααα ο υασυργειο