Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο Βασίήής
επανοόήπς σε φόσή
από τον χθεσινό όρα
ματικό αγώνα τής
Πάτρας
` ῦ °ἰ ω' Λ" ΚΕΡΔΙΣΕ' 72
 Ϊ°“ ^`“|°ΜΩΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ϊ-¦ῳ
Ϊ'Ψ ΖΠΠ@Μ@Ξ
Μετα τή
συντριβή τους από
τήν Κίμκι οι πρωταθήπτες μπήκαν ασυριόζοι
στο κήειστό τής Περιβόήας
και ήταν εκπήήκτικοί ο
ΣΟΥΠΕΡ ΑΜΥΝΑ και ΒΟΜΒΑΡΛ|:Μο| από τους παίκτες του
:Φαιρόπουήου. που οιεήυσαν τον αντίπαήό τους: ΙθΜ στα μισό τής οευτερής περιόοου και 2748 στο ήμίχρονο
των ΣΠΟΡ
Α/τιτς: ο. ΝικοΠα'ίσής
Διευθυντής τυπο εώ :επιασε ΜΑΚΡΗΣ ` ι
7 ξ ς πιο ε η
ΤΡίΤΗ 5 ΑΠΡίΛ|ΟΥ 2038 Ο ΑΛΙ).` "5928
υπερ 'τώνπατρινών ήταν
ι~ _| το`επιμερουςσκορ στο:
δευτερο: εθήεπτο. με Ζ
τους παίκτεςιτου Μετα
να€·πήήσιόΖουν7ο-7σ Ψ
Ω .ενα πεπτό πριν ;'
σωτήρια" 
ή Αμερικανός του Απόή
αιωνα πατρών Ντίήαρντ
Αγο:τήιποήτή έχασαν στα συνεχεια οιἔ;“ερυθρόήευκοή ί: ί ”
Γ ιτήο“ϋΜςΘΜᾶντΖαοήα. Μπα σήτα ισόρισμο Ε - ι 'Ξ χ^"Ε"ἔ: '°$Ξ€ἔ';;:ἔ
"ιή·ιιπᾶουντ.στερώντοςτο εικαιωμαεήιοεσήωτω ζει ΜΜΜ" Μ" “ε α σε Ἡ
· - ΜΜΜ τους·7ετσι«κ“όαρωή 8ς°[¦¦ρ¦ωω° ι γίνεταιιἑαιχειρ° έα" 1
 ' σευτερόήεπτα “παρω ι", ω Η αυτ ντοντ μ
'ἑἶ=“2:τΐ=:=ἔ=ἔ="ὁ=ἔἔἔ ι σεισυνοήικότσΑσ“ συμμετοχήςι καικαθόρι
. ι στικός στο τόποςο·ΧΑΝτεΡ Η' ή;) ο Βοήθήσε 
ι: ω 
τόνορειο ο ο επτιιιιιτ ι' "Τ'^^ΡΜ "ε Μ· με” (β "ή" "Μ" _
εστω τα πόντους είχε 2/8 ἔ` ιμ'Ψ”"ωκ"""""Μ κ"'ν_°" ΜΒ",σουτ αήήό 9/42 Με.: και ία ιι °ι""Ρ°Π"^" “4 Μ °ϊ°¦τ8ΜἩαἱ°
.ο τεήικες πόσες ο' ¦ 'ΡΒ ως κ"Ρ'”" Ἑ°“τ97“ΥΠ8Ρ·Μ°
ΜΜΜ Μ" 6'ἀΦ°" γω το Ξ κήτήήήκωὸς σ¦το”πρώτο μεροςοθΝτθΜἩσπζ 
ΤΖτι:-ιιι.4ιιι·ι·:ιιι·ιιτ
 τυπο ήταν* '
ι σπόρο: ~
τα εντυπωσιακό στατιστικα των Πουήίσο και ερνόνι ως βασικών απορεικνυουν πως κατι σεν αειοήογήθήκε σωστό στήν περίπτωσή τους
θα τα?
η ασπαιτε
` ¦Τ'°_ :ΡΕΝΤ"τ::°Ρ:"|°ΥΠ|Δ°
ι< ότι -7 τό Η '
ι ή - Απότατόήήιανουσρίου ο Μετικανός ιι
 εβγαζε τρο' ερή:σιόθεσπστις προπο- Η
11· νήσεις.κότ ου|σενμπορουσε να πει “3
ι) ρήσειαπαρ ρήτοαπό το τεχνικό τιμ Μ
ω Ψ αστρα τής'κοπεήαςτου στήν Ἡ
ι η Αθήνακαι,τσγεγονός ότι ο Μόρκο Πήρα η
Δ έ έ# _έῇῇ έ ι
ΠΑΡθΗΚΞ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡ0ΦΙΚ°ΥΑΠ0ΚΛΕΙΣΜ°Υ η!
ερτ· μ αι να Φτάσει ή επιστοήή τήό'αισΑ. τήν οποία θα|ουνυπο-· ι
Ψ και θα Με! προθεσμία το: τις το Μαρίτα για να του: ζ
ήήήδας.“ώστε να αποφευχθεί το στεχιτ ο οι καπνισμα : ι
αν να επανεξεταστοήν και όποιοι αθήήτικοί τομή· Με:: ιι
ΞΝΑΣ ΞΞΤΡ¦Μ - ΞΚΤΞΛΕΞΤΗΣ ο Τρεις
ωρες βασικός στο πρωτόθήήμα ο ερνόνι.
τεσσερα γκαπ και μια ασίστ στις εν ήόγω
εμφανίσεις του· ο πορτογόήος είχε όήήες
δυο ασίστ σε αγώνες που είχε μπει ως
αήήαγή. χώρια το κερσισμενο
πεναήτι με τήν Αεκ που εκανε
γκοή ο Φορτουνπς ο Με απήό
ήόγια. σε συνοήικό 534'
συμμετοχής στή Σουπερ
Λίγκα έχει “αναμιχθεί· σε
οκτώ “ερυθρόήευκαι· γκοή...
στα” με'τοαοόοοῷαιρικό_αυτόόιοίκήτοι ¦
Ἡ τρεχει ο κοήτοιιιήτ για να... πιαατεί ι τη: ΛήΛτοΛήεΛήή ετα-πε ο
_ ι από κόπου ο Αντιήαμρανόμενος το :ι ;Μεχρι.χθεςτοήρόσυρ~Λικήγορικός
η τσουνόμι που ερχεται. ο υφυπουρ- ι ~` Ψ Συήήσγος_τή 'θήναςόεν είχε
ς γός Αθήήτισμου προσπαθεί να συ- γ κι ή σώσει στα στογ.νομικό πατήσναντπθεί ακόμα και σήμερα με στε- ~ “υ '> γιανα`υποστήρίΞει σήμερα'τήνν - χ]
ήεχή θαυμπιακου. παναθπναίκου. η; φόρου" τής ομοσπονοίας.κατό ` Η
Αεκ και παοκ μετα τήν αποτυ- Η _ »τής απόΦασής του Κοντονή¦για κι
χήμενή απόπειρα να κατσει στο ή _ ήτιικετο·τό κόπεήήο. που είναι 
τραπεζι με τους ιδιοκτήτες προγραμματισμενπ για ,σήμερα
:ήμαντικό ρόήο έπαιξαν επίσής ή '1
τι και οι ουμβουήες που του εχουν Η 
η σώσει τα Μπαρόκια του μέσα Η 
~ ι στήν ομαδα. πω'. κΑΜΠ|Α:ο.
ΣΜ|Ν° και "ΑΡΝΤ0
τι ήεει ο βι@έ °|-ρογΛιαρ'για όσα Ζει 1
ϊ ως τεήευταιους ουσ μήνες στο Με ι
ζ με" και για τι· συγχυσή, που Μικρα- ι Ι
ι ζ ¦τήσε Με” μονιανουόριο._ όταν ήρθαν Η ι
Ψ 1 στή χώρα μας ανθρωποι των κοπο
ι τα αεΜιΑτΑ το_νΪαιαπινετι __ΐ
 _ πεήήπ ετα εεή¦ια:Α ,το ·
1 _ ¦ ι . . κι · ~ εεεε σε εεε ε η Γ ο έ έ ι Μή Μαντόνα" τ°Υ`°“°“ῆἘἔ ή
ρόατιμοσυνοήικου Φως” χ μ η το ΜΗΝΥΜΑ τα: ι ιι Υπήοχπι·ήει Μ Ί ;,._°ρήκήήῳσειιαστσιιεΞ!κανικα ω κι
'ΜΜΜ τ°9° Ψ" ΡΨ°"Ρ°99“ ι η Λ ι' _ / ϊ ποήτο ι·ιΑ ει·ιιιήήι ι μ τιΑ Διονήιι ι ι ζ.ενινε““Ρ°Χ°ε°Ψ“ ΜΜΜ” ' |
κόντραστον Πανθρακικός 7 
Μαθήτής του κατω ο χον- ξ] * '
τετιπτιιτ ο ο 22χρονος ι ” Δεν εχει
γκοήγκίπερ εκανε τα πρώτα του ο · κατι σοβαρήΓ η
_ βήματα στις προπονήσεις τής Μ τ ο ποπ· στα γ γι
πρώτπς ομόοας τή σεζόν τοτε- ζή πήευρό. συμφωνα μ
τα οίπήα στον διεθνή Βορειοίρ- Η με το ιατρικό τιμ 
Πανοό τερματοφυήακα και ι των-Πειραια» χ
στον ουγγρο ΜΠΑΛΑ: ΜΕΡΗ" ή ς τών | 
ή] 7 ψ ν ,
Γραφει ο ιιιιειιτιήειήιιτ ισεήισή πι
Γρει ο ιιιιΜιιτπιιτ ιιιιιιτι·ιν σεΠίόα οι
 Η :ἐκ ο~εήΜήττιι ΜΜΜ" _
ι. Μ ΑΠΑΑΜ Μαρ' "Λκ" 
ι* οι παήαίμαχοι του οήυμπιακου εήαιιιιιονήήιῖστο_¦ “ η ι
ι ακερατσίνι“και1νίκήσαν με ¦-'ιτουςςπαήιουςπαίκτες 'ι
' 'του¦τοπικουΑπαο ο Λουτσιόνοήταν ασταματήτοςζ τι η
' “Ζ και .ατακα νήσοι ταρω με εντυ“Μ·οΚἑαε“ε· Η '
“πεσειςοοουή·¦τρ πέμπτο«ερυθρόήευκρ»τὲρμ ~ ι ι
σ|ήμείώσε ή όννήςτιοερής¦ ενώγια τουςγήπε
 σουκου _ ρήκε σιχτυα οχονορουοόκας 
 ΥΛΗ" 
ο αγώνας σιεεήχθή στή μνήμή ὶ ι “
του Μιήτιόοή Μαρινόκπ. ι ι
σήμαίνοντος όιοικήτικου Ι
στεήεχους του οήυμπιακου ¦ ι
κατό τήν περίοοο του ~ ι _ ιζ ' · · ' - _ `
Σταύρου Μοίρα. ενώ ι Λ Με ΜΑΗ: - _ι _ ι τ ι ή > Ρ ΓραΦει ο ΓΙΑΝΝΗ: ΦΙΛΕΡΗ: ισεΠίόα το)
τιμήθήκε και ο Βαγγεήής ς ΨΝΑ!" ΜΜΜ" " 4 · · “ ο _ «ι ι ·
Μαρινόκής ο Η συνόντπσή ι ι°ΠῆαΡἑνπΚαΙ ΜΑΜ
είχε και ΦιΑανθρωπικό ι' .ΠαΙϋαΚΜΚσντᾶτουΩ , η
χαρακτήρα. καθώς σιϊπαήιοι παίκτες του ι ε
τα εσοοα θα σια- ι · ' :ι 0Πυιιπιακου ιι ί' ε'
τεθοόνστο κοι- ι _ _ '9 ω ' “ ι ι ' ,- κ
χ νωνικό παντο- χ Δ 'Σε πρώτο πήόνοοπ _ _ _ ή έ ψ” γ έ ψ 7  γε η μ 
ι πωήειο του 6ή- · νανΙώτής κεήεσισής ι ο, ¦ η _ - , σας _ι _ ι ι _ ί | μ ¦ 'Η
μου κερατσινιου- ' Ι _ καιοΧρήστος , ΤΕΤΑΡῖΗ¦¦Ρ|' Ν¦|(|| ~ «"-  ¦ ¦
Αραπετσὡνας γ Ρ `3-ῖΙίαιίιταας “ |` _ ἶ°;
ο _ ΓρΦι ο σα: τ:ιΜονπτοτσεήισα Ϊ· ` `
χ “Μαρ ςήιρε- από τον τεχνικό τής ΑΕΛ. Σόκπ
 ι Τσιώήή. για τήν αγωνιστική εικόνα τής Παρι- ι ι
 σινής ομόαας κόντρα στήν καήήιθεα ο ο ππἐ` ι ι
 7' Μαζικής ετοιμόζει επίσκεψή στή Λαρισα @ή
Με ικατότ υ Πανου Σκε μικτή με τρώω τ: ν
ο Μπαρτ πεή: ιι:
/ Πόσα τήήεΦωνήματα “ ή ι ι
Φ'^^^¦“°='^= ι υπογραῷήτήσΜπε και προαναγγεήία κινήτοποιἡ Ἡ ο πρώτος σκόρερ τής κατή- ς συγχαρήτήρίων σεχθήκε ο τε- ι
ή ΠΑ το ΓΗΠΕΔΟ ' ' “το ντιουργείο αγνόήσε'πήήρως όήεςτιςῖ κι γορίας. Νίκος κουσκουνός ιι ι χνικός του πανιωνίου και πρώπν τής ι Η
 ϊ" ¦ Αεκ' ι ικό τεκμήριώμενες παρατπρήσεις του η ΜΜΜ). με κοντινό πήασε ' ΑεΛ. Μαρίνος ουΖουνί6ής. και τι η ἶ ι
ο _ ς ι Ντρου ῇΛήήώνουμε προς πόσα κατευθυνσή>ότι ι :ι στο σε' χόρισε το τρίποντο εήεγε για τον τσιώήή αήήό και ι
31 ιζιή`οήμοτική αρ θα συνεχίσει να:υπερασπίζεται; ι η
μ με” σήμόόιόσυμαερον και5τήν ποιότήτα ζωής στήιι-`
η' χπόήή.μαςι. αναφερεται σε σχετική ανακοίνωσή κ Ϊ
 εεε σε κι
μια συνόντήσή που... εκκρεμούσε εξι χρόνια... Ποήιτικός
υψήήών προσιαγραΦών
ετοίμαζε επίσκεψή το περασμενο :όρρατο στο
ΑΕ'. Η: Αι·εήε...
στους θεσσαήους
τττιι
~ _ :το Μ'¦ο:τερματοΦυήακας ι
1` τής Ζακυνθουπαναγιώτής ιι
παπασόπουήος απέκρουσε ; ι
εκτεήεσή πεναήτι του `
κουσκουνό 
Αεν περίμεναν τόσο βαρια τιμωρία στην αεκ για'
' τα επεισόδια στο περιστέρι ο σετ στήνουνπως
ι - ι ; ' θα καταθέσουνεΦεοή μ | “ ' κι
ιιι 9 ι
τρωει ο ιππική: Μήήή:ιήτιιτ ισεήίόα τι 7 :επ ι 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα