Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΤκ_οΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΛΑΟ4 “ΜΥ Π_κΩΝΠ^ΝἩΝ|ΔΗΣ
[Μ ΜΜΜ]   
Ξ . .- Ε_
Φ ΜωωΜἩΜΜΜΜ Μ·Μ·ι· ·.·νω·Μ'Μω_ Ο     
Μπι: Δεκ ΦΑΜΜωΜωπΜ  γ· ;.. [Ί 
Μ|ΜΤΑΠ'|ΣΕ'ΤΜ ΕΡΒΙΝ Δ|ΜΜἩΔΗ ` π   ΜΜΜ- ν
Υ Μι·
ΠΑ το" π“λΜ8ΗΜϊκο Η ΜΜΕ"
Το ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΒΠΒΡΠΕΒ'π ' ΝΕ 2!. ΗΜΜΥ): ΚΔ' ΟΚΤΩ ΑΠΟ ΠΠΣ
' 7   ΔΕΚΑ ΤΕΛΕΥΤΛ|0ΥΣ ΟΤΑ" ΠΑΝΕ 88-59!
ΟΑΕΡ|ΜΣΑΗΕΡ|Μ0Σ
'ΜΠΕ  Ζ '78-7"ΜΛΕΚ
 ρ  ΜΜΜολπἱΜΠωωέ  '
 ΜΜπΜΜωωωΜ=ω μ:
/`ζ› με  :ὁ _'
ΕΪ°|""' "Α ΔΕΣ"
ΑΜΗΝ Πο
 ἰ "ΜΜΜ
"Η ΡΜ"ΕΒ"Υ «Ψ'|"Ε'» θ ΜΜΜ: ΜΜΜ-ΜΜΜ'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα