Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Στήνουν καβγάδες ενώ τα δίνουν όλα!Recognized text:
ΜΑΒΜ'Ἐὡ· -_ η
7 _. ·.·-.ΐ·" 
ω :Δ·ω.·. η·Δ“;-ΜΙ:“_ Δ
5ωωα πιο
τιμ: ω
ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Το κογΑΡΤΞτο. ΠΑΡΑ Γ δώ ΓΚ ή: Ξ.. 
Το ΣΚΗΝ·κο ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΔΝΤ · ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ £_ ·  Ξ,
=.~Ά°.71.¦-ζ-<:-Ω. -,·` ΚΜ) 4.
._ .ν _ζ-_·5'. _ .;_ . ,
. . ιΜ·-¦ῳ·.Μ· ;`ἰ:;“'_› -,¦-< ω
_;“`, .·¦`.1Ι._:::`.-¦.Η ·`. Πρ Λικ.: ._ 3' :ρ η
' ~ 7' _“ |> ,--Δ.μ_
μ ;'¦Δ¦¦1
χ· νη · . .
ζ 'Δρ - > . γα .'·^
Ι Α .ν =° ` · ν
' 'χ . |" _“ '·`>·' ·' '
· ¦ ,.μ . .
Π ϊ _ 7 · ' να
. _.”_· Π ~ _ 7: . - · γ , “ ' °. - 1 Ι
`_ η Η] ¦
- -, _ , · _ 'ΜΜΕ
ΟΙ ξένο' δείχνουν ρ < , Π"°""Μ Μ" 
ω°ω | . · · Νανα η Μια· Το:: Ίντα: · Ξ·οστ02κῇ :ν 37· Ενω
Η" γω τον Γ Θ ο :ο ᾶβΔ τ·Ἡ“ἡ: 7-1 ·Ρο'Δ στην" τΝ:·~ πώ
“κ οσεῖόμσεν ' ῖΜΜἱαΒΜΜΗ ὁ ' “ ' . ' ' ,
· : _οἔεῇΜῇέΜυ ' Ψ Το ΜΑΤ ε6ε|ρον Ποῆπε5 σιη ΧΙΟ
› Ἡ Η .νΜ·Μην;Ό·ΠΔΝΗΔΙΝΝκΔΙΔΠΜΗΠΟΝ·ΠΙ
 η ΜκοΜοοΜοΝοΜκο ωνω.ο νετΔ=επρωΜογ Πανω
, Ι ' _ “Λ Ϊ!”ΣξΞ 'έ|:ς¦ '
Ταων·€“ΜνΜΜ=| 4 Ἐκρνβσντο Μια Με. σεοΜοω <
“ΜΑΜΑ ΝΒ· ΜΜ.“ΜΜΜΜΜῳ  “ 
. Ρ __
μ7 . δ .7ἑ` .. Τὶ”
ΜΠΟΝ( ΕΜ0ΓΞΤΗΣ ΝΔ
ΣΜΒ Η Μ Γ.ΠΑΝ0ΥΣΗ “Μ8ΜήΜωὐ“°ΜΜΜβ
· “Μμε σε ·ΜωωωωωωωΜΜΜωΜ
γ ονοὁ|ΙέποξΠ Ἐῆῆηνσε γω μία ημέρα
' σ“νΟΡων» ο Τάουν ΒΙντ: απο Ηθ||88!ἔ
Κατεῆίεε για
«μαγειρέμστα»
στο οποτεΠέσμ
ΣνΝεΝΤεΜΠΗΝ“Μ
ΣΙην ΕυωΜ κοι
στην ΞΗῆοὁσ· | 1 _ 5 Γ _'
ΠΙΑ Π
ΕΠ'ΧΕ|Ρ0ΥΝ ΝΑ ΜΟΥΝ
ΤΟΝ ΤΑΣΣΟ ΜΜΟΠΟΥΛΟ
ΠοΠ·τ·κῆ 6·αμἀχπ
στην Κύπρο ”” ΜΜΜ .πω «Ηῆίθ·σ παιχνίδια
ΜΜΜΜνΜο “Μ=9ἔΜΜἔΜΜΜωΠω- Ο' υΠοκΠοπεε»
“- ΜΝ Η ι
ί. 'Μ "ψ
“δ *^ η Τ . Μ
0ΐΜ-Μ·ΜΜΜωΜωΜ-ω
ΜΜ“°Μ“·Μ“ΜΜΨΜ. ΜΜΜ
Μ-Μμω"#Μ·
.η ' > -ἐ7Μ-- -7 Ϊ _ γ >· -' ή Η ' 7 .- 
Η - 7 · :ὅζ· “· Ι“-“- ΜΙ· Ϊ-_·:“.› 7:
Ἡ ' “ _ 7 '9 χ' 'α Κκ· (:` η :Μ '· ί . ν ξ .ΙΙ ·`-(7:· Δ “':ἶ ·
ιουρω με χημικό .“ 7. ω   _  ¦_. _ ._ .7 . , _. . 
¦ω;' _ ¦ Ξ" ` -. 'ν Δ ` Μ _·