Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -Κακλοφορεί και οΤα ΤιερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
ιι ιι“Μι  | |
 _'.ω·ιι· ' . ” Μι
Μ η · Η - · Δ Δ Δ _
"·Π ΔΔΔμΔμ·
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4979 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ιι.Ε.Ε Μο ΕΥΡΩ
εἰ! ΧοιρεΤισμὸς ΓιοΥΥη ΑμοΥοΤἱδη
“ οΤο εγκοἱΥιο Της 'Εκθεσης <<Ἀθως
  Το Άγιον '0ρ0ς>>ι
Μη Ρωσική
ΚραΤικὴ ΜΜΜ 99
Ομιλἱα οΤους βουλευΤὲς Του ΣΥΡΙΖΑ
Τσἰι·ιρας=
Το ΔΝΤ ι·ιαἰζει
καθυστερήσεις,
εμεις Τον καβο
ε; θα Τον Τιερασοιιμε
ό -›4
'ΕνΤονο
Το προβλημα με
Το κακλοκὁνιο
ανΤιμεΤωι·ιἰζοαν
Τα κΤὴμαΤα
Της Χαλκιδικής)
Σανααλἰα αγαπης και οΤηριξης για Τα παιδια με καρκἰνο
αι·ιὁ Τον ΠολιΤιοΤικὁ Πολαχρὁνοα & ΧανιὡΤης 17-4-16
ΚοΜωριο ΤΜ ΜΜΜ ΑρχιιἑκιοΥος Μώηκὁριος
1η·6ηιμὲω 6ι·Ι3ιιιἑω 5η·ΝιιιΜ 10η·20ιιιΜ
ΑΠὁ 24¦4ο/ο Τον ΝΟὲ|.'ββ|Ο Μαρια ΦΜρὁς Συλλἑκιριογὐρης ΣνλλἑκιριοΥἑκιοΜ
· | Ε"Γοετ8τ¦ Στο 24ο/° Ι5η·25ιιιὲω Ι6ι·28ηηιὲω ΜΜΜ Πανω
ΞέρεΤε να χρησιμοποιειΤε =ο=νἔ=ἔἑ° ΞΤ:ἔνἑὶλ%ἶ5 Η ε"'ξ"ω°'"κηἐ"Ψ°Ηη
σωσΤα Τα φροὐΤα; 912 ____ _ .Β .Β ........ ._-›6 εργ"σ'"ς Των μ 'σσων'-›7