Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
05-04-2016·
ΑΔΩΝ'Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Δ ο το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Τοπικές νεφώσεις τό μεση μέρι καί τό απόγευμα στα ήπειρωτικα.
Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικα καί βόρεια βόρειοι μέτριοι. Ἡ θερμοκρασία έως 24β.
Τρίτη5Ἀπριλἰου .Μεί
Σελήνη 28 ἡ_μερῶν ,
Ἀνατολή ἡλίου 7.04ί-Δύσις 7.52'
Κλαυδίου, Νικηφόρου κ.λπ. μαρτύρων.
Θεοδώρας ὁσίας τῆς έν Θεσσαλονίκη.
Ἀριθμ. φύλ. 40419 |Τιμή 1,50 €
Ἀμερικῆς 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ίπίο@εετίεπεννε.ρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220831, ως: 210 3248071
Καταχωρίσεις: 2108220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 3227870
"Ετος 1230ν
Ἡ ταμπακέρα
τῆς φορολογίας
Ἀκούμε διαρκώς ότι θα ληΦθούν νέα δημοσιονομικα μέτρα, ύψους 5,5 δις εύρώ, έκ τών ὁποίων τα περισσότερα θα είναι πρὸσθετοι Φόροι. Αύξηση τών
συντελεστών τῆς Φορολογίας εἰσοδήματος, έκτακτες
είσΦορές, έπαύςησις τού ΕΝΦΙΑ, νέες έπιβαρύνσεις
στήν έμμεση Φορολογία καί Κύριος οίδε τί ακόμη.
Ἀλλα δέν ακούμε τίποτε για τα έσοδα πού χανονται
καθε χρόνο από τήν.ΦοροδιαΦυγή.
Ἐν τούτοις, κατα τούς πλέον μετριοπαθεῖς ύπολογισμούς τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο χανει καθε χρόνο
από τήν ΦοροδιαΦυγή τουλαχιστον 8 δις εύρώ. Ἀπὸ
τήν Φορολογία είσοδήματος Φυσικών προσώπων
είσπραττονται έτησίως περί τα 8 δις εύρώ, ένώ θα
έπρεπε να είσπραττονται τουλαχιστον αλλα τόσα.
"Ισως καί 10 δις εύρώ περισσότερα. Αύτὸ προκύπτει
μέ τόν πλέον αδιαψευστο τρόπο από τα συνολικα
μεγέθη τής οίκονομίας. Σέ μία χώρα μέ Ἀκαθαριστο
°Εγχώριο Προίὸν 174 δις εύρώ είναι αδιανόητο να
είσπραττεται ώς Φόρος είσοδήματος μόλις τό 5%
τού ποσού αὑτοῦ. ί η
Τό μεγαλύτερο τμήμα τού ΑΕΠ αποτελεί έθνικό εἰσὸδημα καί θα έπρεπε να Φορολογείται. Μαλιστα μέ τούς ἰσχύοντες συντελεστές Φορολογίας
είσοδήματος να Φθανουν στό 42% από σχετικώς
χαμηλα είσοδήματα, θα περίμενε κανείς ότι τό δημὸσιο θα είσέπραττε από τόν Φόρο είσοδήματος
τουλαχιστον τό 10% τού έτησίως πραγματοποιουμένου έθνικού είσοδήματος. Δηλαδή περί τα 16 δις
εύρώ. Ἀντ° αὐτοῦ, είσπραττει μόνον τα μισα.°Ἀραγε
τα ύπὸλοιπα τί γίνονται; Γιατί δέν είσπραττονται
καί γιατί δέν περιλαμβανονται στίς προβλέψεις τού
Κρατικού Π ρούπολογισμού;
'Η απαντηστς είναι απλή: Διότι ή ΦοροδιαΦ '
αρμόζει. Αύτό Φαίνεται τα γυμνού ὁφθαλμού, αλλα
μόνον οί κυβερνητικοί αρμόδιοι δέν τό παραδέχονται.
Διότι διαφορετικα δέν θα τολμούσα να έπιβαλουν
πρόσθετους Μίνως τι νά ἑΜξήσονν τούς Μονίκ.
έπιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τούς έντιμους πολίτες οἱ ὁποίοι έχουν γονατίσει από τούς δύσβαστω
κτους _Φὸρους πού πλη ρώνουν. Σέ μία εύνομούμενη
χώρα ούδείς θα διενοείτο να έπιβαλει νέους Φόρους,
προτού διασφαλίσει ότι τό δημόσιο είσπραττει από
όλους τούς πολίτες αύτὸ πού όΦείλουν να πλη ρώσουν.
"Ενα αλλο στοιχεῖο, στό ὁποῖο έπίσης δέν Με
ρονται οί κυβερνώντες, είναι οί ανείσπρακτες όφειλές
πρός τό δημόσιο πού έχουν Φθασει στό αστρονομικό
ύψος τών 86 δις εύρώ. 'Η Κυβέρνησις έπιβαλλει
διαρκώς Φόρους, τούς αιτοίους οἱ πολίτες αδυνατούν ή
αρνούνται να καταβαλλουν, μέ αποτέλεσμα να αύξανονται αλματωδώς οί ανείσπρακτες όΦειλές πρός
αύτὸ. Ἀντί λοιπόν να δώσουν οἱ κυβερνώντες προτεραιότητα σέ αύτές, ή τουλαχιστον σέ όσες μπορούννα
είσπραχθούν, Μανουν τούς Φόρους καί τούς συντελεστές για τα κορόίδα πού ήδη πλη ρώνουν.
Τὸ κρατος δικαίου είναι ανύπαρκτο. Οἱ έντιμοι
Φορολογούμενοι πού δηλώνουν στό ακέραιο τα
εἰσὸδηματα τους, αντί να έπιβραβευθούν για τήν .
σταση τους τιμωρούνται μέ νέους Φόρους. Οί δέ
ανέντιμοι καί κατα σύστημα ΦοροΦυγαδες, σχεδόν
παντοτε τήν γλυτώνουν. Αύτή είναι ή «ταμπακέρα»
στήν ὁποία δέν αναφέρεται κανένας...
Θέμα αξιοπιστίαΞ
γιατήν Ελλάδα    
Ἀπὸ τόν Φαμπρ καί τό ποδόσφαιρο μέχρι τό ΔΝΤ
Το ΖΗΤΗΜΑ τού κύρους καί τής
αξιοπιστίας μιας χώρας θεωρείται
παραδοσιακα από τα σπουδαιότερα
στήν διεθνή πολιτική: Κτίζεται μέ
κόπο καί μεθοδικὸτητα στὸ πέρασμα τού χρόνου, ένώ μπορεί αρκετα
εύκολα καί γρήγορα να κατακρημνισθεί.
Τίς τελευταίες ημέρες, αν κανείς προσπαθήσει να συμπληρώσει
τὸ παζλ τών δη μοσιευματων στα
διεθνή ΜΜΕ για τήν χώρα μας, θα
αντικρίσει μια ακρως ανησυχητική
είκόνα. Ἡ αρχή έγινε μέ τό ζήτη μα
τού περιβόητου Γιαν Φαμπρ. Μετα
τίς παλινωδίες τού κ. Μπαλτα, τό
διεθνούς φήμης Ἑλληνικὸ Φεστιβαλ απέκτησε καλλιτεχνικό διευθυντή τὸν Φεβρουαριο, δηλαδή μόλις τρείς μήνες πρίν από τήν έΦετινή έναρςή του! Λίγο αργότερα, δέ,
μετα τή γενικευμένη κατακραυγή, ὁ
Βέλγος σκηνοθέτης παραιτήθηκε,
κατηγορώντας μαλιστα τήν χώρα
μας ότι δέν δίνει «ἐλευθερία» στούς
καλλιτέχνες καί πώς δημιουργεί
ένα «έχθρικό περιβαλλον».
Παραλλήλως πρὸς τήν αρνητική εἱκόνα στόν χώρο τού πολιτισμού, ἰδιαιτέρως ζοΦερή είναι καί]
έκείνη στόν χώρο τού αθλητισμού,
όπου οἱ κινήσεις τού κ. Κοντονή
καί διαΦόρων παραγόντων έχουνἔ
φέρει τήν Έλλαδα ένα βήμα πρίν
από τό ποδοσΦαιρικό «Θείοι» από
τίς εύρωπαίκές διοργανώσεις.
Κι ένώ ή κυβέρνησις ἑπέΦερε'
έπανειλη μμένα πλήγματα στό κύρος τής χώρας, ήλθε αλλη μια αποκαλυψις να απασχολήσει τήν διεθνῆ είδησεογραΦία: “Η τηλεφωνική συνομιλία στελέχους διεθνούς:
όργανισμού στήν Ἀθήνα διέρρευ-ἐ
σε, μέ γερμανικα έντυπα να κατηγορούν εύθέως -καί τό ΔΝΤ ἑμμέ-.
σως- τίς ἑλληνικές αρχές για τήν(
όποκλοπή, καί τήν Είσαγγελία να
μήν διαταζει καν ἔρευνα για παραβίαση τού απορρήτου τών τηλεφω
νη ματων. Τήν ἴδια στιγμή, στίς ύποκλαπείσες συνομιλίες, ὁ κ. Τόμσεν
ὁμιλεί για «προτασεις Μίκυ Μαους» πού καταθέτει ή Κυβέρνησις
στίς διαπραγματεύσεις...
Ταυτοχρόνως δέ μέ τίς ώς ανω
ἑςελίςεις, συνεχίζεται ή διακοπή
τη; σιδηροδρομιΚῆς συνδέσεως τῆς
*Ελλαδος μέ τήν βόρειο καί τή δυτική Εῦρώπη μέσω τών Σκοπίων, λόγω τής καταλήψεως μέρους τής
γραμμής ἀπὸ μιὰ μικρή ὁμάδα προσφύγων καί μεταναστών. Οί σημαντικές καθυστερήσεις πού προκαλούνται έχουν ήδη δημιουργήσει
ίδιαίτερη ανησυχία σέ έγχώριες
καί ξένες έπιχειρήσεις.
Εἶναι πλέον έμφανές ότι τό διε
θνές προφίλ τήςἶΕλλαδος, ή εἰκὸνα
τής χώρας μας στό έξωτερικό, συνιστα ήσσονος 'σημασίας ζήτη μα
για τήν παρούσα Κυβέρνηση. "Η
καταρρακωσις τού κύρους καί τής
αξιοπιστίας είναι πια καθημερινή.
Ἀρνητικὸ τό «ίσοζύγιο»
τών έπιστροφώνί
Π η Ούδόλως ίκανοποιητιπή  πρώτη δοκιμή'
Η ΕΝΑΡΞΙΣ τής διαδικασίας ἐπιστροΦής τών παρανόμων μεταναστών στήν Τουρκία χαρακτη ρίςεται απογοητευτική. ”Ολοι-όλοι
202 ανεχώρησαν χθές από τήν Χίο
καί τήν Λέσβο, ένώ κατα τό ίδιο
χρονικό διαστη μα 339 νέοι μεταναστες έφθασαν στίς έλληνικές
ακτές.“Ενα ίσοζύγιο αρνητικό, πού
δείχνει από τήν πρώτη στιγμή τήν
ανεπαρκεια τών προβλέψεων τής
συμΦωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Μιας
ΣυμΦωνίας βασική έλλειψις τής
ὁποίας είναι ὁ προσδιορισμός ἑνὸς
μηχανισμού ἑπιβεβαιώσεως τῆς
ἑΦαρμογῆς της
Ἀπὸ τήν Λέσβο ανεχώρησαν
136 μεταναστες, έκ τών ὁποίων οί
124 ήσαν Πακιστανοί, οἱ δύο >Ινδοί,]
αλλοι δύο Σύροι, τέσσερεις από τήνι
Σρι Λανκα, τρείς από τό Μπανγ-1
κλαντές καί ένας από τό °Ιρακ.1
Άλλοι 66 ανεχώρησαν από τήν Χίο. `
Αύτήν τήν κατασταση έχει~
σπεύσει να χαιρετίσει ή Κομμισ-'
σιόν ώς ἑκκίνηση τής έΦαρμογής
τής Συμφωνίας. ῦΕγνώσθη δέ ότι,
σειρα Συνόδων Κορυφής μέ συμΦωνίες, κινητοποίηση τού ΝΑΤΟ
καί παχυλα οίκονομικα ανταλλαγματα πρὸς τήν Τουρκία καταλή ζαμε σέ ένα αρνητικό ἱσοζύγιο μέ
137 νέους μεταναστες να έπιβαρύνουν τήν κατασταση στήνἙλλαδα
_ μόνον σέ μία ή μέρα. Καί μαλιστα
. τήν πρώτη τής έΦαρμογής. Καί έν
στὸ πλαίσιο τής ΣυμΦωνίας, μετεγ-ε .
κατεσταθησαν 43 Σύροι πρόσφυγες:
ι από τήν Τουρκία. Ἀπὸ αὐτούς 32
ανεχώρησαν αεροπορικώς για τήνι
Γερμανία καί 1 1 για τήν Φινλανδία;
Εἶναι προΦανές ότι μέ αύτούςἶ
τούς ρυθμούς, τὸ πρόβλημα πού.
έχει πλήξει τήν χώρα μας δέν πρό-1
κειται να έπιλυθεί. Μετα από μια:
όψει μιας πε ριὸδου κατα τήν ὁποία
αναμένεται αύξησις τών ροών, καθώς ὁ καιρός θα βελτιώνεται.
Καί μια συνεχής ροή έστω 100
μεταναστών ή μερησίως είναι δυσβαστακτη για τήν χώρα πού ήδη
Φιλοξενεί περισσοτέρους των
52.000 καί από τήν ὁποία έχουν
περασει 800.000.
Οί συζητήσεις
για τήν αξιολόγηση
Διαδικαστική ή πρώτη
ἡμέρα των συζητήσεων
για τήν αξιολόγηση.
Πρέπει να ολοκληρωθεί
έως 22 Ἀπ.ριλίου. Σελ. 2
'Εντείνεται
ή αντιπαράθεσις
Κυβέρνησις καί ΔΝΤ
αντιπαρατίθενται μέ
σκληρούς χαρακτηρισμούς σχετικα μέ τήν
διαρροή των ννικίιεεκε.
ΣΕΛ.3
Ἀντιδρασεις από τα
«Ρωσικό Ραροτε» η
Ἀλυσιδωτές αντιδρασεις
προκαλούν οί αποκαλύψεις τῶν <<Ρεηαπιε Ρερειε»
για τίς παράνομες δραστηριότητες 140 προσωπικοτήτων. Σελ. 5
θ 7711118 701120
.«Μετανοεῖτε, έρχεται ή ἄνωἔη»
Πόσα μας έχουν στερήσει μέχρι
ή τώρα τά μνημόνια; Τό χω, τή
χαρα τού «δώρου» τών 'Εορτών, τήν
ήρωα. τήν βεβαιότητα γιά τό αύριο.
Μπορούν, όμως, να μας στερήσουν
τήν ἑλληνικὴ ανοιξη; 'ήτανούν νά τῆι
καιω τις Με και τα χρώματα; Ἀκόμη καί στήν τσιμειπόπληκτη
Ἀθήνα, το γλυκύ μας έαρ δίνει τό «παρών», μέ χρώματα καί αρώματα. όχι
μόνο στα (Με δωσε) γωνιές της
πού ακόμη πρασινίζουν, αλλά καί στίς
γειτονιές έκανες πού κρατούν ακόμη
κατι από τήν παλια τους όμορφα
θα μού πείτε, βεβαίως,.ὸτι δέν
είναι μόνο τα μνημόνιο πού μας αλλα
ζωντήΜ· ΕίναικιαΜήπΜνγική-μεταναοτωτική κρίση, πού εισιβαλε στή χώρα τών «ανοιχτών συνόρων» καί Μαθε καθεύδουσα τήν
τρο08ΜΜ μας κυβέρνηση, τι ὁποία
τώρα τραυλίζει καί ψάχνει να βρεί
τρόπο να ξεφύγει από τό δόκανο πού
τής έχουν στήσει οί (μέχρι τώρα)
είρηνικοί είσβολεῖς.
Διότι, όπως καί να τό Μ δέν
θα είναι εύχαριστο, τίς ανοιξιατικες
βραδυές, Μενα απολαμβάνεις τό Με
στα Πλάκας τίς στους να ακούς
ε παντού αραβικά, σχεδόν θυμωμένα,
από τίς χιλιαδες τών χιλιάδων Φιλοξενουμένων μας, οί όποῖοι καί δέν θέ
. _λουν να μείνουν στήν'Βλαδα, αλλά 
κυρίώς- δέν θέλουν να ούγουνί
το πόσο σημαντική είναι για τήν
χώρα ή άνοιξη δὲν χρειάζεται πολλή
σκέψη για να τό αντιληφθούμε.
Είναιήέποχή πούή'Ελλαδα«φοραει τα καλα της» καί έτοιμαζεται να
ξεδιπλώσει τόν καλοκαιρινό της καμ
σε, προκειμένου να αποδεχθεί τούς ή
τουρίστες πού έρχονται για να απολαύσουν τίς όμορφα τής πατρίδας
μας, ένισχύοντας τὸν κυριώτερο πυλώνα τής οίκονομίας της. “
Είναι ή ἐποχή πού θα τελειώσουν
' οί έτοιμασίες στα ξενοδοχεία καί 
1 τουριστικά συγκροτήματα, πού να
καλυφθούν τα κενά. πού σε αρχίσει αιγα-σιγα να κινείται ή θερινή τουριστική μηχανή. ή 
·ε, λοιπόν, έτούτη η Με] δέν αει
σχέση καμμια π αν στα τον για
Μακ Είναι αγρότη, είναι περίεργη.
είναι Μή· ί
Νησιά πού τέτοιο καιρό αρχόαν
να δέχονται Τα πρώτα χελιδόνια του
τουρισμού έχουν παγώσει, πληρώνοντας τήν είσβολή τού ΜΜΜκού
κύματος. Ποιός είπε ότι τα τσουναμι
δὲν έχουν καί αλλη μορφή;
Κι έρχεται σύντομα το Πασχα ή
πρόβα τύπω γιά τόν τουρισμό,
ως ως πως πωπω. φ:
ενω, ένα μήνα πρίν τή Λαμπρή. ἐν
είχα Μο διαθέσιμο. 'Εφέτος. Τό
Μδαχτντω›,ΜΜΦΜανοδόΧοςστή 
Σκέφτομαι πίστης τόν πασχαλινὸ
τουρισμό στή Χίο. Μέχριπέρυσι, περνούσαν από τήν Τουρκία χιλιαδες έπισκέπτεςγιαναγνωρίσουντὸέθιμο μέ
τίς χιλιαδες ρουκέτες στόν Βρονταδο.
'Εφέτος, οί ρουκέτες έχουν πέσει από
νωρίς. με τι μορφή τῶννετανωτῶν
πού αρνούνται να μείνουν στό κέντρο
Φιλοξενίας, καί έχουν Μαλἀβει τὸ λικάν!.
Δύσκολη ανοιξη, λοιπω, Μος,
Μαριάντα Με καί Μακη,
καθώς δέν ξέρουμε ακόμη τί καλοκαίρι
θα μας και. 'Η κυβέρνησή μας
Φοβάται Μαρία, αλλά δὲν Φρόντισε
να τίς προλαβει.
Τίναπώ;Ἀςθυμηθούμεταλόγια
τού Διονύση Σαββόπουλου: «Μετανοεῖτε, έρχεται ή όνοιξη›ί
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
ο ~. θα
Υπη ρἔε
Ι ' |
κρυ φο σχολειο;
·- Γραφει ὁ Ἀνδρέας Στολτίδης*
(Μέρος 89
Η ΠλΡΑθΕΣΗ τών πηγών από τό βιβλίο τού Γιώργου Κεκαυμένου <<Κρυφό Σχολειό. Τό Χρονικό
μιας 'ίστορίας>> (80.11.2012, Εναλλακτικές
Εκδόσεις) συνεχίζεται μέ πιό συγκεκριμένες
αναφορές σέ κρυφό σχολεια.
'Ο Κωνσταντίνος Κού μας, τό 1777, μαθητής
τού Κοραή καί έγκλειστος ώς τα 10 του χρόνια
για τόν φόβο αρπαγής, αναφέρει ότι ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος Καλλιαρχος ανοιξε
τό 1794 τό παλαιό ἑλληνικὸ σχολείο μετα από
24 χρόνια πού ήταν κλειστό. 'Ο°Ἀγγλος καθηγητής Νοείιαεη, τό 1828, αναφέρει για τό Γυμνασιον Μηλιωτικόν (Μηλιές Πηλίου) ότι «ήταν
αρκετα μακρυα από τό φ,θονερό ματι τού Τούρκου κυβερνήτη». 'Ο Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος
ὁ έξ Οίκονόμων, τό 1821, γραφει ότι «Τό σχολείον τῆς Σμύρνης έδιώκετο, δια μόνον έν μεγαλον έγκλη μα, ότι διδάσκει μαθη ματικα καί φιλοσοφία», ένώ ταυτόχρονα αναρωτιέται <<ποίον
σχολείον ήδύνατο να σταθεί είς τήν 'Ελλαδα;>>.
Ο Σ. Τρικούπης, στήν 'ίστορία τῆς 'Ελ. 'Επαναστασεως, αναφέρει σχετικα μέ τα αλληλοδιδακτικα σχολεία Χανίων καί Ρεθύμνου τό 1821 ότι
<<έθεωρήθησαν σχολεία αποστασίας καί πολέμου, έκλείσθησαν μεσούντος τού Μαρτίου καί
ς οί διδασκαλοι έφυλακίσθησαν». Ἀκόμη καί τό
σουλτανικό Φιρμανι Χαττι Χου μαγιούν τό 1858
παραδέχεται ότι πολλοί 'Οθωμανοί αξιωματούχοι έμπόδιζαν τούς πληθυσμούς να ανοίξουν ή να έπιακευασουν σχολεία.
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠΕΝΝ|ΕΣ ο Καί μιά πού αναφερό- μαστε σέ ίοτρικά ἐπιτεύγ5ΔΗἑΩΥ^Εἶ μαπα, σέ Βρεταννούς ἐπι
στήμονες χρωστάμε τήν
δημιουργία μαλακῶν γ
συνθετικών ίστῶν πού
περιέχουν γονίδια καί
ΕΠΕ ΓΑ
ο Είναι μερικές ειδήσεις
πού σού προκαλούν ἀνα
· ίτριχίλα. "Οπως αύτή γιά
τόν ἄνδρα πού βίαζε καί
ασκούσε σεξουαλική καί
σωματική βία στίς δίδυμα
θετές κόρες του ἐπί όκτώ
ὁλόκληρα έτη, όταν αύτές
ήταν τεσσάρων έως 12
ἐτῶν. Μετά τήν καταγγελία των δύο άδελφῶιλ πού
σήμερα είναι 28 ἐτῶν, ὁ
45χρονος από τήν Λάρνακα συνελήφθη. Δυστυχώς
τέτοια εγκλ' ήματα έχουμε .
ξανακούσει, γεγονός πού
δείχνει ότι κάτι πρέπει ἐπί
τελους νά γίνει μέ τήν ψυχολογική ἐξέταση τῶν
ἀνθρώπων πού ζητούν νά
υίοθετήσουν ένα παιδί
ο Δέρμα πού έχει τήν
λειτουργικότητα τού φυσιολογικού καί διαθέτει
θυλάκια πού βγάζουν
τρίχες, ίδρωτοποιούς καί
σμηματογόνους αδένες,
κατόρθωσαν να δημιουργήσουν στό ἐργαστήριο
°|άπωνες ἐπιστήμονες.
'Εάν αὐτό όδηγήσει στην
δημιουργία πραγματικού δέρματος για μεταμόσχευση, ω είναι σωτήριο σέ περιπτώσεις
έγκαυμάτων, ατυχημάτων ή ασθενειών. Τό δέρμα δημιουργήθηκε από
κύτταρα από τά ούλά
τρωκτικῶν, πού μετετράπησαν μετά σέ βλαστοκύτταρα. Αύτά ἀναπρογραμματίσθηκαν ώστε να δημιουργήσουν
όλα τά στρώματα τού
φυσικού δέρματος.
πρωτείνες, ἐνεργοποιούνται μέσω τού φωτός καί
μιμούνται τά νεύρα. Αύτά
Τα συνθετικά νεύρα μπορα να ἀντικαταστήσο υν
στό μέλλον ζωντανούς
νευρικούς ίστούς, όπως σέ
περιπτωσεις πού, λόγω
τραυματισμού, έχουν καταστραφεί Τα νεύρα τῆς
σπονδυλικής στήλης.
ο κάθε χρόνο -ἀπό τό
2010 πού θεσπι|σθηκεστίς 4 Άπρ ιλ ίου ἐορτάζεται ή Παγκόσμια Ἡμέρα
των αδέσποτων ζώων.
Σκοπός είναι νά εύαιοθητοποιηθεϊή διεθνής κοινότης, καθώς σέ όλο τόν
κόσμο ύπολογιζεται ότι
ύπάρχουν 600 σατομμύρια αδέσποτα πού ζούν
σέ αθλιες συνθήκες... Μακάρι νά βοηθήσει ώστε
να παύσουν κάποιοι,
πού μόνον ανθρωποι δέν
μπορούν να χαρακτηρισθούν, νά πετούν τά ζώα
στόν δρόμο...
οΞέρετε ποιό είναι τό πιό
πολ υσύχναστο αεροδρόμιο στόν κόσμο; Αύτό τῆς
Ἀτλάντα, από όπου τό
2015 πέρασαν πάνω από
100 εκατ. ταξιδιώτες. Δεύτερο είναι αὐτό τού Πεκίνου μέ 89,9 έκατ. ταξιδιώτες τρίτο τού Ντουμπάι μέ 78 ἑκατ. καί ἀκολουθούν τά αεροδρόμια
τῶνΣικάγοα Τόκιο, Λονδίνου, Λός Άντζελες,
Χόνγκ Κόνγκ, Παρισίων
καί Ντάλας.
Ίστοριπἀ ντοκουμέντα
«Ἡ μπυραρία τών κινηματιών
στήν λεωφόρο Ἀλεἔανδρας»
τού Ἐλευθερίου Ε Σπιαδἄ (σελ. 4)