Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οςοειιεκ@οτεπετ.ετ
ρτθλήτριο η
ανεργία η Ελλάδα
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΜ 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ (ιηοΑεΜικΩΝ» εΠιΣτοΑΩΝ
«Μετωπική»
ΐσίπρ - Λαγκόρνι
ΠΡΟΕΔΡΟ', ΒΑΣ|ΑΕ|Σ, ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΦ|ΟΖΟ| ΚΑ| ΚΡΟ|ΣΟ| ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ Α|ΩΝΑ!
“ΑΜΜ@ηση»
ΜϋῖΤ'Ρ|.Ε 'Ρ εοιυΤιοΝ5
Δ Μ” ο' ΗΜ Ρω$κ· ο·0ω
των <<ΡᾶΠ8Μ8 ερθω»
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
ΕΦΥΓΑΝ 202 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ κΑ| 339 ΗΡΘΑΝ!
Επτιστροτρά
Επιστροφή του τρόδου για
θτεκἰτ προδλέπουν Ευ ωπαίοι
αξιωματοόκοι, εάν π α ιολόνπαπ του τ έχοντος προγράμματος
παρατα εί ῇ ι τον |ουνιο ή
τον Ιούλιο. απειλή ε όδου τπς
Ελλάδας από το ευρώ ρίσκεται
ξανά στο π σκόνιο, σύμφωνα
με τους ο ιωματοόκους, που
επικαλείται το Β|οοιποετς, οι
οποίοι παρατπρούν α νά π όσδο στις διαπραγματευσεις θήνἩ-θεσμών.
εταξύ των δύο πλευρών δεν
υπάρχει συμφωνία σε ο,τι αφορά το συνταξιοδοτικό. το φοροονικό και το δπμοσιονομικό
κενό. Ωστόοο¦ και άλλα θέματα
παρα ένουν ανοικτά. όπως τα
μπ ε υππρετούμενα δάνεια και
το προτεινόμενο ταμείο ιδιωτικοποιιίσεων. όπως αναφέρουν
οι Ευρωπαίοι αξιωματουκοι, οι
οποίοι δεν κατονομά:ονται, δεδομένου πως οι συνομιλίες Βρί·
σκονται σε εξε”λι .
Παράλλπλα, το 'οοπιΒει·ς κάνει αναφορά και στις δια ροές
του Ψ|Μ|εοκε και στι ιατροροποιιίσεις ΔΝΤ και υρωπαίων εταίρων σχετικά με τι? περικοπές αλλά και τπν περ πτωσπ
του |ουλίου, όταν και π Αθήνα
θα έρθει αντιμέτωππ με έξοδο
από το ευρώ.
"Οι πιθανότπτες που δίνω σε
μια ακόμπ νικά κρίοπ αυτό
το καλοκαίρι είναι σχετικά υ πλές", τόνισε ο Οπτετεπ Βι·2εε ί,
επικε αλός οικονομολόγος
στπν | Ο Βίδα Αθ, στπ Φρανκτρούρτπ.
Ο λογικός