Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3243O • ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Πότε θα
επιστραφούν
τα επιπλέον
καταβληθέντα
χρήµατα του
ΤΑΠ;
Ερώτηση προς το δήµο
Πεντέλης από τη Συµπολιτεία
ΣΕΛΙ∆Α 8

Τι παιδεία
θέλουµε;
Εκδήλωση – συζήτηση της
Ένωσης Συλλόγων Γονέων
Μαθητών Μεταµόρφωσης
ΣΕΛΙ∆Α 3

«Γαλάζια»
παρατράγουδα
στο Χα δάρι

∆ικαστική νίκη µετά από «µάχη» τριάντα ετών για τους δήµους Ηλιούπολης,
Αλίµου και Ελληνικού - Αργυρούπολης απέναντι στους κληρονόµους Νάστου

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
∆ΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ
Μ

ετά από 30 χρόνια σκληρών πολιτικών και δικαστικών
αγώνων των ∆ήµων: Ηλιούπολης, Αργυρούπολης - Ελληνικού και Αλίµου, ενάντια στους κληρονόµους Νάστου, επιτέλους οι καταπατηµένες εκτάσεις αποδίδονται στους δηµότες.
Προ ηµερών δηµοσιεύθηκε η υπ΄αριθµ. 257/2016 Απόφαση του
Εφετείου Αθηνών, η οποία, όπως ακριβώς και η πρωτόδικη, δικαίωσε το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τους ∆ήµους και απέρριψε στο σύνολό τους τις παράνοµες διεκδικήσεις των κληρονόµων Νάστου,
καθώς όπως αποδείχθηκε οι δικαιοπάροχοι Αλέξιος και Κωνσταντίνος είχαν καταπατήσει τις τεράστιες αυτές δηµόσιες εκτάσεις
στα όρια των τριών παραπάνω ∆ήµων. Οι αγώνες αυτοί ξεκίνησαν
µε πρωτοβουλία του αείµνηστου ∆ηµάρχου Ηλιούπολης ∆ηµήτρη
Κιντή, αλλά και του ∆ηµάρχου Αργυρούπολης ∆ηµητρίου Ευσταθιάδη, η συµβολή των οποίων στην αποκάλυψη και την κατάλυση
της καταπάτησης υπήρξε κεφαλαιώδης. Τον αγώνα συνέχισαν µε
αµείωτη ένταση και όλοι οι µετέπειτα ∆ήµαρχοι µέχρι και σήµερα,
µε σύµπνοια, αποφασιστικότητα και επιµονή.

Καταγγελίες για παρέµβαση
πρώην δηµάρχου στις
εκλογές της τοπικής της Ν∆
ΣΕΛΙ∆Α 8

11o Σχολικό
Πρωτάθληµα
Σκάκι
Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

∆ιοργανώνει ο ΣΟΝΦ σε
συνεργασία µε το δήµο
ΣΕΛΙ∆Α 14

ΣΕΛ Ι∆Α 9

«Το Ελληνικό
∆ηµόσιο να λάβει
όλα τα απαραίτητα και
πρόσφορα µέτρα»

Χορήγηση
έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης σε
άπορους δηµότες

ΣΕΛ Ι∆Α 3

Αύριο, Τετάρτη 6 Απριλίου 2016,
στις 17:15 θα πραγµατοποιηθεί η
νέα συνεδρίαση του δηµοτικού

συµβουλίου Ηρακλείου Αττικής
µε εννέα θέµατα στην Ηµερήσια
∆ιάταξη.

ΣΕΛ Ι∆Α 8

Ο δήµαρχος Πετρούπολης, κ.
Βαγγέλης Σίµος, συναντήθηκε
µε τον Υπουργό Εσωτερικών κ.
Παναγιώτη Κουρουµπλή για την
υπόθεση διεκδίκησης 7.200
στρεµµάτων από τον Ι.Ν. «Ευαγγελισµός της Θεοτόκου».



Τελευταία νέα από την εφημερίδα