Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Φόροι & θεάματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ ο γ Πλιιι3ιιιιειτοκοιΠ@ιιι
  κΕΡΔιιΜΕιιΡοιιΜιιΕΛικογΣ
, · ο, ω ΣΕΤΣΑΜΠ|0ΝΣΛ|Γκ
(ξ μυἙΠ»%“ κΛι Γ|0ΥΡ0ΠΑ ΛιΓκ
.. φαβορί
Μα ·¦ιιεΜεΜΝ “
οΔ.3 τι.
Τρίτη 5 ΑΠριλίσυ 2016 - Αριθμός φύλλου 1.857 - Τιμή 1,30 € - νι·νννν.ε-ιγμσ5.:σΜ
ΤιΤιΤΞιΤΣ Β
Ξ[ΞΕ([]Ν@ΨΝ ΑΜΕΣΑ @Π ΔΠῖΠ=ΠΞ[ΞΠΞ
ΕΡΧΕΤΔ| ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤρΩΝ Ξ¦4 Δ|Σ.Ξ
κΩΛοτογΜΠΑ τΣιΠΡΑ ΠΑ τι-ιΝ ΕΞΩΣι-ι το ΔΝΤ 24.574
ΠΡΟΣ^ΗψΕ|Σ
Φο Ρ0Ι &  
ΣΑ 7. .. ,ή γ 
 'Ϊ ΜΟΝΡΟΕ
θΕΑΜΑΤΑ ΚιΔ  
ΒΑΡΥ): 0 Α0ΓΑΡ|ΑΣΜ0Σ ΜΕΡκΕΛ ΚΑΤ ΑΑΓκΑΡΝΤ 0 πιΠΡΑΣ δεσμεύθηκε για
στους Πολίτες αΠό την σε κοινή γραμμή για Πιστή κλείσιμο τής αξιολόγησης έως
ΠρωθυΠουργική «Παρόστα- τήρηση των εΠώ6υνων τις 22 ΑΠριλίου και «διέγραψε» :ΜΠΕΣ
ση» για... Πόλεμο με το ΔΝΤ μέτρων του Μνημονίου την ελαφρυνση χρέους ΡΕ"°"^2
ΜΠωΜ κκ ΜΒΜ
14.574 ΠΜ! ΜΝ ΜΜΝων σεΜ
ΜΜΜ @τον ΜΜΜ
ΣΕΛΠΔΕΕ
|ΤΡΟΘΕΣΜ|Α ΕΩΣ ΤΑ ΜΕΣΑ |ΟΥΛ|ΟΥ ΠΑ Τ|Σ ΦΟΡΟΛ0Γ|κΕἑἐ|ΤΔΩΣΕ|Σ
ιΡΠΜ εΣ κΑι ΣΤΑΡ
- 7 ΔΕΚ, ιἴΣῖΡ©ΜΕΠ@Ξ
ΣΞ£ιΝΘΨΝ Ξ [3ῶΘΜ©ΨΕ
Η Τ|ΤΑ ΣΤΕΛΝΕ| Ε|Τ|ΣΤ0Λ|Τ...
_ Β|ΤΕλ|Τ ΣΤΟ |Τ0ΜΣΦΑ|Ρ0
 ΣΕΠ. 39 ω .::“:π με·
έτσι..
ΚΛ0Ν|ΖΟΥΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κΑι ΜΕΓ|ΣΤΑΝΕΣ
Ο' 0ΡΡ8|·|0ΠΕ
ΤΟΥ |'|ΑΝΑΜΑ
ιο “ΜΜΟ @ν Οι ί] Π
Η ΕΜ@ΜΕΜΠ ΕΠΑΝΕΠΞΔΘΣΜ
ΠΕΤΕΤ ῖ@ΨΡΕ(ΠΔ
ΑΜειατεΣ
οι ΜΕΣ,
Βροχή
 οι λιτΠΣειΣ
ΕΡΕΥΝΑ θΥΜΑ Δ|ΑΔ|ΚΤΥΑΚ0Υ ΒΤ]|_|_Υ|ΝΒ Τ ΣΤΟΥΣ 3 ΜΑΘΗΤΕΣ ΔιιΜοΠκογ 
ρέπλικα σημασια αιιΞΠκόνι3ι=
Η καρφίτσα της Μεῆίνας :. / _ __  .7 γ σε ΠαΠΠα και Α'ι'6ίνη Με η 6- Ι· “ο Ρ 7
ΞΕΠ.32 Η  Ι _ η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα