Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Σταγόνα στον ωκεανό" η άνοδος των 160 μονάδων στο Χ.Α.Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
το 574,58
Ημερήσιο Μεταβολή
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ|ΣΜΟΣ ΚΑ| ΔΥΣΤ||ΣΤ|Α ΕΤ"ΚΡΑΤΕ| ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ιιΣΤΛΤ0ΝΑ ΣΤΟΝ ΩΚΕΛΝ0ιι
η άνοδος των του μονάδων στο ΧΑ.
Μετά την ψήφιση των μέτρων της σξισήόγησης τσ πραγματικά πρόσωπο της αγοράς
ε 4 διεθνή ίπόεχ ίυηά8 ως στυ . Μ λοβάτες (νεηΒυατά¦ ναι,
«Εκρηξη» των ΝΡΕ στα “'45.5 ό
- Τα διεθνή ίυηα8 αγοράζουν στο 20-30%
της αξίας ή ζητούν ενήμερα δάνεια
Ο Ο'ΚΟΝΟΜ'Α 
Οι Δεικτες της ημερας
ΓενικοςΔείκτης πιω·
π8Μωωσω πιο
πευκΑΜωοω 
πετΜΜΜοω 
Μ.ΔωΜςΜ 
ΜΜΜ-πα 
τ ε  “ἐς-ε
Ω · τ “ .· τ · ἑ ο Έ ”
 χ _¦ ¦¦_·Φ`π[email protected]ἩΒ γ. ω.,
Σε διαγραμματικό ζ
σταυροδρόμι ο Γ.Δ.
.ν ζ *Τ
.δ < τ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 20”|6 ΕΤΟΣ 27ο
ισ. ευρώ
 Ο:: 
ΠΟ^'Τ|ΚΗ 3-5
-2.“”·
Μ του Μ ΠΜ "Ο
ἔἑἔἔἔἔ
Βαυροει και ΑΟΚ @ρήση και
γ ένα σταθερό πωλητή που συνεχίζει
ε να ρευστοποιεί κτίστηκε το σκηνικό
της ανόδου στο ελληνικό χρηματιστήριο τις τελευταίες εβδομάδες.
Ταυτόχρονα το τελευταίο διάστημα
παρατηρείται ότι σε κάθε έντονη ανο
ζ δική συνεδρίαση υπάρχει συγκεκριμέ
νο διεθνές ίσης! που πουλάει και από
ότι φαίνεται θέλει να κλείσει οριστικά
τις επενδυτικές του θέσεις στις ελλη
ἑ νικές τράπεζες κυρίως. Το βασικό συ
μπέρασμα είναι το εξής: Το ΧΑ. σημείωσε άνοδο 36% από τα χαμηλό του
Φεβρουαρίου στις 420 μονάδες και έχει προσεγγίσει τις 580 μονάδες. Η άνοδος αυτή, αν ληφθεί υπόψη το πο·
σοστό μεταβολής, σίγουρα είναι πολύ
σημαντική αλλά ανληφθεί υπόψη ότι
η αγορά ήταν πριν μήνες στις 600 και
700 μονάδες ή ότι οι τράπεζες υλοποίησαν αυξήσεις σε υψηλότερες τιμές, ή άνοδος αυτή είναι σχεδόν ασήμαντη. Οι περισσότεροι επενδυτές
συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντικές ζημίες. Το βασικό πρόβλημα ό
- -`   ο 
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5669 Τ|ΜΗ 7Ι¦5 €
Γενικος Δεικτης
Κινηση Μετοχων
ΑνοΧές 
Σ'ἔ° ί8
μως είναι ότι ακόμη στους κόλπους
των επενδυτών επικρατεί προβληματισμός¦ επικρατεί δυσπιστία. Το ερώτημα που εγείρεται είναι αν έχει προεξοφληθεί ή αξιολόγηση και ότι θα επακολουθήσει ή οι επενδυτές συνεχίζουν
να είναι δύσπιστοι με την Ελλάδα; Οιαπόψεις διίστανται. Μια μερίδα επενδυτών αναφέρει ότι η θετική αξιολόγηση, η ψήφιση των μέτρων από την
Βουλή έχουν σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί και η αγορά περιμένει την λύση
για την αναδιάρθρωση του 
Και βεβαίως περιμένει την ένταξη της
Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης για να συνεχίσει το δεύτερο κύμα ανόδου. Μια άλλη μερῶα επενδυτών υποστηρίζει ότι οι επενδυτές είναι τόσο πολύ καχύποπτοι με
την Ελλάδα που πρώτα θα περιμένουν το γεγονός και μετά θα διαμορφώσουν την επενδυτική τους στρατηγική. Η γενική αίσθηση που επικρατεί
πάντως είναι ότι μέχρι τώρα έχουν έρθει στην Ελλάδα μόνο ίηόοχ ίυηά5 που
εκ των πραγμάτων ακολουθούν
στρατηγική με βάση αναδιάρθρωση
δεικτών όπως του ΕΤ5Ε... '
Να κάείσει άμεσα η αξιοήόγηση
επιθυμεί η κυβέρνηση
Ωστε να ξεκινήσουν να υήοποιούνται οι πρωτοβουήίες
για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας
ΣΕΒ: Οι ξένες
επενδυσεκ
υπονομεύονται
Το ρωτά ρωσικής
Που Προ
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπηό μ
Δοκιμάζει
δυνάμεις το ΧΑ.
στις 570 μονάδες
Με φόντο την επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων
κυβέρνησης-θεσμών ετ ε,
καρέηιας:
Ανοδικά ο τζίρος
το 2048
Επισφαηείς οι προβήέψεις
ήόγω αβεβαιότητας και
νέων συσκευααιὡν
Συγκρατημένα
αισιόδοξη
η Αβαξ
Στο β| εξάμηνο θα ξεκινήσει
η επίδραση από τα νέα
Μέτρα για
την πάταξη της
γραφειοκρατίας
Επιτάχυνση των υπηρεσιών
του Δημοσίου προς ποήίτες
και εταιρείες
Ο ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ'Ο ΑΘΗΝΩΝ “ίπ-26