Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στη σκιά του IMFGate
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτεηιΡοτικι.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
α ί>0ννΕίι
δέσω', Βάσω Ρον" ΗΕΗ" ΑΕ.
Τε|.: +30 ΝΟ 6728890
Νησί: ίΠίο@ρσασ-Πείίοεσ
Μ.ρΜα-ηείίοεε
Δευτέρα 4 ΑΠριλίσυ 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΑ|
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί
ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.034
Να αΠελευθερωθεί η οικονομία
αΠο τα δεσμα του κρατίσμου
Ξενοδοχεία
«Ναί» στη δίευθέτηση χρέους,
αλλα με ρίίτρες ΑΕΠ - ισοζυγίου
σίίμερα στη Ν
Πως θα γίνεί το «εοηιε θεάς»
της ΝαρίνόΠουλος
Ολα τα βασίκυ σημεία του στρατηγίκου σχεδίασμου
της ΝαρίνόΠουλος γία την εΠανατοΠοθέτηση της
στην οργανωμένη λίανίκίίί, αλλά καί το Πλαίσίο συμφωνίας στην οΠοία στηρίχθηκε η συγκρότηση
κσίνης εταίρείας με τη Σκλαβσίίτης, αΠοκαλυΠτεί
σημερα η «Ν». Το σχέδίο γία την «εΠόμενη μέρα»
της ίστορίκίίς λίανεμΠορίκίίς εταίρείας καθορίζεί την
τυχη ενός δίκτυου 482 καταστημάτων της ΜαρίνοΠουλας (εταίρίκων καί σωστα) καί των 33
ηγρετηίετκέτ της κοίνίίς εταίρείας με τη Σκλαβενίτης, ενω εΠηρεαζεί έναν τῇρο Που ξεΠερνα σε
συνολο το 1,6 δίσ. ευρω. >ί 5
ΕΧΕ: ΕΠεςκ-υρ στην ευελίξία
του εγκεφαλου των στελεχών
Ενα τηεεκ-υρ στην ευελίξία του εγκεφαλου των
στελεχών, αυτου Που οί νευροεΠίστημονες αΠοκαλουν «Θεί|ε Μένη», εΠίχείρησε η 5ετείε Ρώτησε, η
οΠσία, δίερευνωντας σε συνδυασμό τομείς όΠως το
κίνητρο, η δημίουργίκότΠτα, η συγκίνηση, η δίαίσθηση, η φυσίκΠ κατασταση καί η λογίκίι, κατέληξε
οτί λίγστερα αΠό εΠτα στα δέκα στελέχη (67,81 κι
δίαθέτουν εεί|ε μια". >ί 7
Κρασί: Η |ταλία έκλεψε
τα σκίίΠτρα αΠό τη Γαλλία
Η |ταλία καταφερε να κλέψεί τα σκίιΠτρα αΠό τη
Γαλλία καί να αναδείχθεί στην κορυφαία οίνοΠαραγωγο χωρα στον κοσμο, σΠως ΠροκυΠτεί αΠό τα
τελευταία στοίχεία του Δίεθνους Οργανίσμου Οίνου
(|Πτεί·Πετίοηε| Οί·εεΠίΖετίοΠ οί νίηε Μ ΤΝίΠε). Συμφωνα με τα στατίστίκα στοίχεία, η |ταλία Παρίιγαγε
Πέρυσί 48,9 εκατ. εκατσλίτρα κρασίου, τη στίγμίί
Που η Παραγωγίί της Γαλλίας ανηλθε στα 47,9
εκατ. εκατσλίτρα. Ακολουθεί στην τρίτη θεση η
|σΠανία, με Παραγωγή οίνου στα 37,1 εκατ. εκατόλίτρα. Συμφωνα με τον Οργανίσμό Οίνου, τα
γαλλίκα κρασία Παραμένουν τα Πίο ακρίβα στον
κοσμο καί με μεγαλη δίαφορα. >28
Προσφυγίκο
 Η ΑΥΣΤΡ|Α ΣΤΕΛΝΕ|
ΣΤΡΑΤ|ΩΤΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ
ΝΕ ΤΗΝ |ΤΑΑ|Α
 ΑΡΧ|ΖΕ| ΣΗΜΕΡΑ
Η Ε|'|ΑΝΑΓ|ΡΟΩΟΗΣΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΑ
 ΣΥΝΕΧ|ΖΟΝΤΑ| Ο' ΡΟΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 Η ΕΑΑΗΝ||(Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΝ ΗΣΥΧΕ| Γ|Α ΚΡΟΥΣΡ|ΑΤΑ
Β|ΑΣ ΣΤΑ ΗΟΤ5ΡΟΤ5 ί
Μίαίωίσ1 Πυ ρετώδεις εΠάφές μετά τις διαρροές για σκόΠιμο Πιστωτικό γεγονός στην Ελλάδα
ΣτΠ σκιά του ΙΜΡ8ειτε
Η συνομιλία Τόμσεν με Βελκου λέσκου - ΣκλΠ ρύ αΠάντηση Λάγκάρντ σε ΤσίΠ ρα
ΑΑ. ΤΣ|Τ|ΡΑΣ
Κυκλος εΠαφων με Μέρκελ,
Λαγκαρντ, Ολαντ, ΝΠαίντεν
Με δεδομένο τσ βαρύ κλίμα Που έχει
δημιου ργηθεί λόγω της διαρροής του
διαλόγου Τόμσεν-Βελκσυλέσκσυ αΠό
τσ ΜΤ11α1εα1ζε, σι θεσμοί ετοιμάζονται να
καθίσουν εκ νέου στο τραΠέζι των διαΠραγματεύσεων για την Πρώτη αξιολόγηση. Τα όσα αΠσκαλύφθηκαν μέσω της συνομιλίας και ειδικά η διά
Α. ΝΕΡ|(ΕΛ
θα Ζητησεί δίευκρίνίσείς
αΠό Λαγκαρντ - Τόμσεν
θεση του ΔΝΤ να φτάσει η Ελλάδα κοντά στο Πιστωτικό γεγονός, ώστε να υΠσΧωρησει και να δεχτεί τις θέσεις του Ταμείου, όΠως και η διαφορά ΔΝΤ-ΕυρωΠαίων σχετικά με το Πρωτογενές
Πλεόνασμα του 2018, δείχνουν ότι ο
συντονισμός μεταξύ των θεσμών στη
διαΠραγμάτευση θα είναι ένα αΠό τα
ΚΡ. ΛΑΓ|(ΑΡΝΤ
Στερουνταί λογίκίίς οί είκασίες
Περί Πίστωτίκου γεγονότος
κομβυζά σημεία. Μετά την αΠσκάλυψη
των διαλόγων σ ΠρωθυΠσυ ργός Αλ.
ΤσίΠρας Προγραμμάτισε τηλεφωνητές
συνομιλίες με τον Γάλλο Πρόεδ ρσ και
τον αντιΠρόεδρσ των ΗΠΑ, εΠικσινώνησε ηδη με τη Γερμανίδα καγκελάρισ, ενώ εξαΠέλυσε διμέτωΠη εΠίθεση εντός και εκτός της Χώρας, καλών
ΕΥ. ΤΣΑΚΑΑΩΤΟΣ
ΑρχίΖεί σημερα νέο κυκλο
δίαΠραγματευσεων
τας αρχικά. με εΠιστσλη. την Κρ. Λαγκάρντ να ξεκαθαρίσει αν η Πρόκληση
«Πιστωτικού γεγονότος» αΠοτελεί εΠίσημη θέση του ΔΝΤ. Η ίδια αΠάντησε
σε σκληρη γλώσσα ότι Πρόκειται για εικασίες Που στερούνται λογικής, ενώ
ανέφερε ότι αΠέΧσυμε ακόμα Πολύ
αΠό ένα συνεκτικό Πρόγραμμα. >3-5
ελευθερία του ΤυΠου
ΣΤΗ «ΝΕΓΓΕΝΗ» ΝΠΑΡΑ|( Ο
[φορολογουμενοί]
27 δισ. ευ ρώ
τα βάρη
του β° εξαμήνου
Για ένα εφιαλτικό β' εξάμηνο θα ΠρέΠει να Προετοιμάζονται οι φορολογούμενοι, καθώς στο διάστημα Ιουλίου-Δεκεμβρίσυ οι φόροι θα είναι κατά
'7-8 δισ. Περισσότεροι συγκριτικά με
το 1 σ εξάμηνο, ξεΠερνώντας ακόμη και
τα 27 δισ. ή τα 4,5 δισ. ανά μηνα. Με την
καθυστέρηση στην έναρξη υΠσβσλης
των δηλώσεων, τα Περισσότερα βάρη
μετατίθενται για μετά τον Ιούλιο. >7
Γ. Γ|ΡΟΒΟΓ|ΟΥΑΟΣ
τέως δίοίκητίίς της ΤτΕ
Π τ χ θλοί γνωρίζαν
ί ι το Προβλημα
Που υΠίίρχε
σε δημοσίονομίκο
καί ασφαλίστίκο
'|ανεΠίσυίμίο Αιγαίου
Τ| ΠΡΟΒΑΕΓ|Ε|
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΝΕΤΑΡΡΥΘΝ|ΣΗΣ
ΤΩΝ Α|Ρ|ΕΝΩΝ >14
[ασοδίίματα 20" Ε]
ΔΙΠλύ «βόμβα»
τεκμΠρια και
Προκαταβολη
φόρου
[εμΠορευματα]
Ι(αμΠανάκι
γιοί1οΖ11Φφυνύ
εΠενδυτών
Τον κώδωνα του κινδύνου για μαζιΠι φυγΠ των εΠενδυτών αΠό τις αγορές
εμΠο ρευμάτων έκρου σαν αναλυτές της
ΒετςΙεγ8. Παρ' όλο Που τα Πρόσφατα κέρ
δη στα εμΠορεύματα αΠοτέλεσαν Πόλο έλξης για τους εΠενδυτές κατά τους
Πρώτους μηνες του 201 6, οι αναλυτές
της ΒετςΙεγε εκτιμούν ότι η ανοδική
Πορεία δεν αναμένεται να συνεχισθεί
στο δεύτε ρσ τρίμηνο του έτσυ ς. >28

Τελευταία νέα από την εφημερίδα