Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗΣ Δεγτει>Α: 
Δ/ντιός: ο. Νικσῇαΐδής 
Διευθυντής Συντάξεως: .ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΜΜ; ο  | ¦ α
ΔεντεΜήΑπΡιΛιογ πιο ο Α;ο:23ι7· ' ' η ' ·!
| .σ πιοοήμιαυργικός ' ζ ή _ ¦ΞΕΜ¦¦ΕΤΜ
ήυ'μπιακόςτής σεζόν ειχε τήν '~ ¦ =¦ “θ°Μ^“
Ο ΕΡΝΑΝ|
Μετα τα δυο γκαπ στήν
Τριποήή. ο Πορτογαήος εραήε
αήήα δυο χθες Με· και 90'+3')
ο Συν τήν ασίστ στο Φο του
ήσυήίόο (28υ με μια
υπεροχή σεντρο
Η" α'Χ4υ αρτα ματς βασικός στο πρώταοήήμα.
 μ , τεταρτο γκοήο Μεξικανόοήου εστω και ένα ετοιμο γκοή
¦ ,στον Παρντο Μου 'ο ποσο κεο ι ο Κοήομριανός¦α`οποιας
ή είχε κάμποσες ευκαιριε αιοόμ για να.σκοραρει ' 
Ησαυ κοιτας ο τσιμἰκας "ρώτπ ασιστ για Τεραστια εμφανιαή
ο ο νεαρός μπακ τα πήγε Σωτήρ! ακόντρα “ από αθανασιαοή ο
εταιρετικα στή δεύτερή ' στήν αμαόαπου είχε ο γκαήκίπερ του πανεμοανισή του στο αρχικό πετυχει” μοναοικό _ ορακικου οήακήήρώσε
σχήμα σε αγώνα Σουπερ . μεχρι;σήμεραγκοή με οιψήοιο αριθμό
Λιγκ. εχοντας συμμετοχή › ' τσουπ πρώτ .ι αποκρουσεών το ματς
στή φασή του 2-0. μια σε· _ σήιιμσ.σ ΕραΖιήια- ¦' _ και ήταν ο βασικός'
ντρα - μισό γκαπ που τή νας εγραψε;χοες και “υπαίτιοςκ για το ότι το
σπαταήήσε ο Ξρνανι τήν π`ρώτή του ι “ σκορ οεν πήρε αστροκαι μια απουοαία ασίστ μια φανταστιε νομικές διαστασεις ο
ατομική προσπαθεια κή κασετή πασα .που Δοκαρι ο κασαμι ιοου.
που ήιγο επειψε να εργαπε τον'Ξρνανι μια και καήή απόταν χρισει σκόρερ ` ῖ Φατοα μετα 4-0 “ κρουσπ ο καπίνα
"ΒΡΕ το Ε|¦|'|'|·|Ρ|° Γ|Α 'ΓΑ "ΛΕΪ
ΟΦ ΜΕ "034 Ε"|Ι ΤΟΥ ΠΑΟΚ!
ο απο του _“'ισταρικου».ο
ΜπακΑ:ετΑτ. που βρήκε σωσει
στο τοκοι στο σο'.,ενώ ειχε και ο Δα κι
'ή οσμή στο ο ι απο σοχό ι  ¦, , 
τ σου ο ο παοκ ισωαριαε με Ξ
ταν-τ2ιόήιι σε» που “εχασε απο
οήρωσς της . γ η , ,
_ τον ορίζοντα». όπως-και ο ριταρ..
Νεας Σμυρνπς.
τσακ απο" 7 τον ήνσσρΜαρντ. στο 82: από ` γ
σετας. πανήνν· π το μαγικό γκοή του απο ¦ υ ο - Αγκαήιασμενοι
ριξει εσραιώοήκε ή κοήοασιρία Ερνανι και Πουήἰοο...
-ακυανερυορή» νικήι;> ι ` ' οι ουσ τους πέτυχαν τρία
' γκαπ. ειχαν αρκετό κέφια
χθες και κεραια" τις
εντυπώσεις
ἑ ` τει αστε'υπο- ' ο _ 77 υ
 χρε="εν°¦ να Η. “παντα στους παικτες μου μια ι
 μαμε τή'ῷανερ° ένα πραγμα: ”εχουμε κερόισει
μας καρε Φορά . το πρωταοήήμα και εχουμε με·
-' ` ιν ι 'κ ο ,” γαήο ραομσήσγικό πήεονεκτήμσ
[Δ=ἔ;αι=γ="πἔΞ ο οποιος όμως εκπροσωπει τον ι'
 Ζουμε σε σε”, > ' οπυμπιακό. πρέπει ήόντα να·
έ γήπεοο ο εμεις' « παίξει για να κερσιΖει. επεισπ
ι ορειήσυμε να είναιενας μεγαήσς αυήήογσς·
Ρ παίζουμε καήό“ ήρἑπειπαντα να αποσαικνυουν 1
ἑ |ήσόόσοαιρση η πως είναιπρωταοήήτες· ~τ
ο [ ο οήυμπιακός ψαχνει τα κου! ρογια του και αναζήτα τπ χα- · .`
ή μενα πρεμια του. σώου ο ορό- 'ι
η Ώ μας για τα πρώταοήήμα είναι 
' μακρύς και ουακοήος 
ι ¦ - μετα τα ιιτήΑοήήονή να . ·3
. “ ι περασει εντσσ·σποσυωρισν ή εΞώ-»
~ ή · τερική γκρινια και ή απαιτήσή ποήήών γ /
 καοε χρονο ή.ομαοα να πήγαινει“στο Ζ 
. ροπή Φορ ' ι ι
/ -› Η ~ η κ ταΜει>ήιιε;σο ΝανΑΞΡὲκΤαι.για·τήν`προτε-« 
 οι ρ "Ρ°"“ΞΡ'Ξ ϊ ο εταιρια αγωνιστική:'τπο Μ. οι ιερυορόήευκοιγ ή ή
 ,. "Τ“”"Μ ΡΕΜΒΗ _` _αντιμετώήιτσυν στήα,-ήατρα τσνΑήόήήώνα η
οι;" γ-_κεροισουμε ο;  “ ~· - ` Ϊ) Λ .> ή' “εεε
Ξ οποιο ποτε ο¦'οχιγιατιϊ ο ή“ ή
ο ¦ εταιήααιτε. επαντστε ι.
' συναντός ουσκοήιες όταν παίζεις “τα
στήν καήυτερή ομόόσ ο~Μετα το πρῶτο _
› " " Νικήτα καταρρευσαμεο οταν εγινε τοσο μα 3 _; γ
η σου” καιή αρετή ο :υγχαρήτήρια στον οήυμπια 'ό'όχι _
*μόνο για” πρώταοήήμα.: που και για τή. σου μ μ .
 εχει'κόνει Φετος ·¦ε " ότι έχει να κανειμ τα ενοσ __
. . . _ ο ο ι_ _- · . χόμενατου στόχοι. ?πρέπει να αρεσε , _
ΝτεΜήοΥΤο ΕΟΠΕ· | ¦ ο - 'μή. σώσουμε στα ακρα.·για οεν | <
-:ιατι-ι.:το πι·ιι·ι·ιι-1 ο - - ο. | ι Μ Ι ` - 
οήΗΜή ο ο.νεαρός¦ κι - Δ
γκαήκιήερ αντικατε- _
"Με °Ρ 83' "Ψ · ο Με πρόρήήμα στα
. ' “Φωτ Κ°Ἡ°"9£ Η" πήευρα αποχώρήσε
η ΜΝΗΜΗ υαΡ°°°Μ ο πανι ο :αρωμα στον
η κι· Η" “Με Μ! η οπίσθιο μπριαιο ,σΜεΞιι: Μερική:
ή ' ή ή ενιωαε ο ΚΑΜή|ή:ο υ ,. ή ισεήίόανΞΙ ο ο
1' ματος και τα ματια~μας ο 'οήοι είμαστε πικρα- μονοι από όσα παοαμε στή Μόσχα. αήήα ο στό/ χας μας είναι να βγουμε απο πρωταοαήτες»
το πετρα `ο_ιιπει:ιιιι3ιτιι~πο:οι:·ι· Ύ
σκοραρισματος τον παικτών_που ο αν” χαοτικαιρι και
 αυτών που τουςΐαντιΜτέστήσανι`Μ 
ρω" ο Μπήκε ήιΜτπανιιο ισεήισσ ιο
Η 'ΗΝ ἰΞἈ"°Ἡ 391; ο ' ~
 Με Ματια 
:Ο ο -_ .γ _ μ Δ / . ή Στο οευτερο ή _ ΑΙ. | | μ ι _Ϊῖῖτῇ` η οι _. __ 
γ. .Με Η”  1 . Σ===ἑ7=ῇἶἔ_¦ ὶ ήμίχρονο οι Αγρι- Ξ Με|ουοτετατετ.εκτεήεσεις τουήργεντινσυ .
¦ “οΆνγκουπο"8'.32υ 6 · Μ°¦εΜῶτες[ ι νιώτες πίεσαν. έχασαν ι αρωματα!. Μυ.Ροι:“πρααινοινγυρισαν το εις ι
_ . καιενα'οΜιήουνοριτς Ϊ . η η ο μι ὲ"-|”ἀ_ - Ι μια τεραστια ευκαιρια με μ ραρος ο .κτ-2. κόντρα στή μαχήτΔική Βεροια Ι
~` Που οσοι'ακρίτες ειχαν _ γῇ η ~ ι ϊ'#¦"'°°ν ω" ζμ τον ΜαρκοΦσκι (σου για .| _ ¦ ¦ ¦ __
'μειώσει στοθΒ'Ἡε , ¦ήαναιτώ-3 ' ή να '°°Φ°°ἱ°°"'· "Μ ° '/ οι γήπεοουχοι προήγήοήκαν με αυτογκόή του ζ"
τον-Λιοναοα 7. Μικρή καις. ΥΚ°“κἰ““ τα! “°6""¦.°"· πουγναυρα Ριου. αήήα ή εμφάνισή τους ήταν ζ
'ή ή” ή ή ¦ ”σήμειωσαν ΜΜΜ" Μ"9""' 'πα' υποτανική στήν πρώτή ώρα του αγώνα και
τήνιτεταρτή η ω" °'° "ψ" 'ω ή ομαοα του Δήμήτρή εήευοερόπουήου πήρε
προβαοισμα. με γκοή των Ναζήιοή Μου. ι
Μεήήκιώτή (σου ο :το σε' απορήήοπκε
ο Γιαννουήής (οευτερπ κίτρινή›
όσες Φορές απειήήοήκε ή εστία
_ ινική τους στα Ξ3 `
·τεήευταια πέντε ¦
παιχνίοια!ι '
_.σΞ έ Ψ!! ἐκ",
Ἀ"°Ψ Λε Με* ή
Ο ΣΕΛΙΔΑ 5
. εΛΞΒΜΕ|ΑΚ·¦Ξ ή
ι Ξ πήε·ι·ιαήήιαα
Ψ τι ·'ο.τιαειζεαε `· η
, ~ Φ ένα μέτριο ποισε; ~ Ι
` . τικό παιχνιοι.ήταν; γ
~¦ οτεήευταισο 
: ·καήεπτα...οήΑΣ_ η
ο ισπανός επιοετικός
ιγκόρ Ανγκουήο ήταν
αυτός που “καοαρισε·· και
χθες για τον ήπατανια
ι επεσε!
¦ στ+ι-“Μ-σε<3
ιονΡ“τ9“η ή Αεκ Φανερωσε τις γνωστες
ασυναμιες τής εκτός εορας
και δεν μπόρεσε να νικήσει
πρωταγωνιστής των ήρκσοών ἔ
ο Φακουντσ Μπερτόήιο και Ι
σκόρερ ο Νίκοήας Φερναντες Ι ὶ
(Μι ο ετα 42' ο Αστερας είχε
ῷ '· ..7ἴ άγιο 7.` | ,_ η ,.¦._ ,
' ο Η κατεστημένο·οιν““εοουχοι - _ ξ,πρσήγήοπκε στα :υ ¦ `ι¦<πετυχανἑτπνπρω» . . _
! - ·“ι:::::ιαι“:ι=:ια° ; ι καρ;;;ιἑ.=::.α;:;.:ι°
-` "ως ""|"Έ'“°ψ·"ώ εφ” 3 ο Μπσυονανότε στο 84' στο ι "°'°'¦°'“'°"ἶ”ἶ“` υ _“ῳ“"ψ“:" να αγώνα από τους οπσοους του 
. | με και κήήοι£οΚ°ῆέΈ °'"""| αρχικό σχήμα των·κιτρινό- '=°9".°"ρ” ή ι _ ἔ |¦=¦===ἄ°ἔ::°ἑ ΜΜΜ νι" τον ΜΚΟ ΜΜΜ' υ Ι
ς στον ε"'?ε°"ικ"Ρ?Μ "ε ”ν ι μαυρών·οτΖιμπαυρ.οοποιος 3 3· με Έ” ΜΡ] ΜΜΜ"...πισιενσεωωω«~ 'Πέ " ή ·· 8-9/ ήσυήο και τους παίκτες του ζ ι
ο ω _' Ψ"ῇ9°ω"35"”Ψν¦ ή! πέρασε απαρατήρήτος... _ οι `¦¦¦,¦ἑΜ쓦° Η" ΡΜ Φερνάντεζ 7 ¦ των θα' .7 7 7 7 .ζ ι Ι
9 771108 851108' ι5 ^ ο ο ' ” -  ' ο 7 ῦ ῦ ο :ε“ω“ 2 '

Τελευταία νέα από την εφημερίδα