Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκΕι ΣΤΟ ΛΑο Τογ ΣκοΡ^ρΕΜΕΜΜο15"""ΕΡΕΣ
 ΜΕΤΑ" ΜΜΜ
“'""""°"° ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΜ'ΑΨΗ!9!ΜΜ"ΜΑΠΑ
'ΜΝΗΜΕΣ
Η Λ.ΜπΑκοΑ|ΑΣ ί Η· ΜΑΜ'
ΜΕ ΔΥΟ Τ|(0ΑΑΡΕΣ
ΤΟΥ ΑΡΤΕΝΤ|ΝΠΥ 'ΤΑ||(ΤΑΡΑ
Ν|Κ|ΤΣΕ Τ"
ΒΕΡΠ|Α (3-2) ΚΑΤ ΑΤ'ΕΦΥΤΕ
ΤΠ... ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΣΤΟ 93'
 ΝΑΑ· Με”
ΛΑ.. Α κωκσΜΑ
ΤΡΕΛΑ ΚΑ| ΝΕΜΕΑΣ"
Τ|Α · ” 'ΤΠΥ...Α|ΕΑΥΣΕ
ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΝΤΑΣ ΑΚ"
ἴπΡσσΑΑΜΑηκΑΣ  <  ζ - -`
ί ΕΜσΑΑ|ΣΑΣκΑιἑΑΕΕε ΔΎ   ΔΔ 
 . τ Ξ Ζ Ἡ ~ Γ'ΑΤΜ-2ΠΜ ΜΙΤ"
"ΠΣ Ε|Μ|"^" ο' ΠΣ Ρ -· 7 ·.   _· τσνεπΑσΜΗΜΜΜΑΑ
ΠΑ ΜΕτΑΑΑπΡ - 'τῇ -- ρ ὲ- 
_ «τσκ Μετα" ΑΜΡΑ ΜΥ»
' 3; : ,Ι Π σΑΤΑΜΑΑΠΜε... 
"Η  ΤΜΗΜΑ" ΑΑ..." " 
 “3) ΑΤΑ ΑΑΑΑ ΙΜ Β Ε Ρ ο Μ Η 0
κσι Βέλα νσ σπσφύγει τις δυσκσλίες πω συνάντησε συ μας γ
- . _ - Ύ ¦ ¦> - Ι σεΑΜΑΑιΑσΜΜΜεΑΜΜΜπ
τ0““ρωΜγ“Μ ~ - Τ“Ρ“°ΡΧα°°"°ωΡ°'° ἔ|ξΞἐἑ¦Μ;ἔ Με έ·Ξ“ΜΜ“""Μ" ΕΚΠ"Ν|ΛΜΑΣΣΕ'ΕΜ0|ΜΜΠΣΝΜΜΜΕ
σΜΜΜσΠΑΜΜστΜΜ _ χ 
ῦ «ΑΜΑ ΦΕΤσΣ ΝΑ ΠΝΑ· Η ΤΜΗΜΑ ωχ
"ΕΠΕΨ" "ΠΑΝΙΝΑ" γ  σε ΣεπΑκΑΝΑτΜ9“Σ““@ τ έ: ή . -έ 
ΜωἔΜἔ=ΐἑἩ$ .ΕΜΗ Τ Η >' ,. ` η ΜΑΜΜΑΑΜΜΜΑΜωΜΜΑΜΜωΑε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα