Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕ|ΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 53ο · ΑΡ. ΦΥΛ. 11.687
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡ|Λ|0Υ 2016 και σΤο ίπτεΤπετ νιιννιιν.Τπεκ:|·ιεε.ρΤ
ΔΕΝ ΔιΑψεγΔει Το ΔΝΤ
Σκιές οΤη
διαπραγμάτευση
από Το διόλογο
Τόμσεν - Βελκουλέσκου
Τη βαθιόανησυ- ¦ Η μ Ή· .. Η
χία Του για Την `
αποκάλυψη Του
Μι<ιιεεκε σχεΤι- Τί
κό με Τη θέση Των
δύο αξιωμαΤούχων Του ΔΝΤδια- _ 7 ›  
Τύπωσε οΑλέξης ή" “ ·  =
Τσίπρας σΤην επισΤολή που απέσΤειλε χθες σΤην
επικεφαλής Του ΔΝΤ ΚρισΤίν ΛαγκαρνΤ. ΣΕΛ. 3. 4
Η γενια Του «οΤαίπ
Φαίη» οργανώνεΤαι
και εξηγεί γιαΤί έφυγε
από Την Ελλαδα
ΣΕΑ. 32
ι`ιΔ οεΣΣΑΑοι`ιικι-ιΣ
Ποιοι εκλέχθηκαν
πρόεδροι οΤις Τοπικές
Α' και Β' θεσσαλονίκης
ΣΕΛ. 5
πι>οΣΦγΤι κο
ΣΤην Ειδομένη
η γυναίκα-σύμβολο
οΤον αγώνα
καΤό Του |5|5
Οι πρόσφυγες διαδηλώνουν νομίζονΤας όΤι θ'
ανοίξουν Τα σύνορα. όμως χθες ένας δικός Τους
ανθρωπος. η 21χρονη ΝανΤια ΜουρανΤ Μπασέ
Τόχα, Τους διαβεβαίωσε πωςΤα σύνορα
σΤην Ειδομένη θα μείνουν κλεισΤό.
ΣΕΛ. 8
ΠΡΩΤΟΠΟΡ|Α ΣΤΟ ΠΑΜΑ|(
Ανόγλυφοι χόρΤες
καθοδηγούν
αΤομα με Τύφλωοη
Έναν πολύΤιμο οδηγό για πιο ασφαλή και
ανεξόρΤηΤη μεΤακίνησή Τους σΤους χώρους Του
ΠανεπισΤημίου Μακεδονίας έχουν σΤη διαθεσή
Τους οι φοιΤηΤές και οι επισκέπΤες
με προβλήμαΤα όρασης.
ΣΕΛ. 33
«Ενας κόσμος
σε κίνηση»
σΤο φεΤινό ΤΕ|)χ
ΣΕΑ. 34
ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜ ΜΑΤ' ΤΟΥ ΟΛΘ ΑΝΗ|(Ε| ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝ||(Η
ΕκΤός πώλησης
η πρώΤη προβλήΤα
Ο Γ. Μπουτάρης διεκδικεί σθεναρό την ΠαραΧώρΠσή της στο δήμο
Θα φΤόσει
μέχρι Τον
πρωθυπουργό-  _ έ
ΣΤο δημοΤικό `  έ
ουμβούλιο συζηΤεί- - . ..ε . . "  _
Ται σήμερα Το θέμα
Την αίθουσα συνεδριάσεων Του δημοΤικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης μεΤαφέρεΤαι σήμερα η συζήΤηση για Την παραχώρηση σΤον κενΤρικό δήμο Της πρώΤης προβλήΤας Του λιμανιού. που έχει Τεθεί ως αίΤημα πρώΤης γραμμής από Τον Γιαννη ΜπουΤόρη.
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης για Το θέμα αυΤό εμφανίζεΤαι αποφασισμένος να φΤασει
μέχρι και Τον Αλέξη Τσίπρα. ζηΤώνΤας Την
παρέμβαση προσωπικα Του πρωθυπουργού. ώσΤε η πρώΤη προβλήΤα να εξαιρεθεί
από Τη διαδικασία πώλησης Του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα με Τον Γιαννη ΜπουΤόρη ο χώρος
αυΤός. που δεν φιλοξενείλιμενικές αλλα χρήσεις που καΤα κύριο λόγο σχεΤίζονΤαι με Τον
πολιΤισμό. πρέπει να παραχωρηθεί σΤο δήμο
Θεσσαλονίκης. για να αναβαθμισΤεί και να
αποδοθεί σΤους καΤοίκους και Τους επισκέπΤες Της πόλης.
Μέχρι σΤιγμής οι παραγωγικοί φορείς εμφανίζονΤαι επιφυλακΤικοί. ενώ ανΤίθεΤος είναι ο
ΣΤαύρος ΚαλαφαΤης. ΣΕΛ. 10. 31
Τ Με πιο ων Με «Μεσα ΜΜΜ»
Η πολη γιορΤασε με Τρεξι μο
Με Τη συμμεΤοχή 20.000 και πλέον δρομέων διεξήχθη ο 11ος διεθνής μαραθώνιος "Μέγας Αλέξανδρος". ο αγώνας που από Το 2006 ενώνει Την Πέλλα με Τη
Θεσσαλονίκη. ΕνΤυπωσιακή ήΤαν η παρουσία χιλιάδων πολιΤών και σΤους αγώνες 10.000. 5.000 και 1.000 μέΤρων. ΣΕΛ. 9
Εμπορικό κένΤρο πανω από Τις ρόγες σΤο οΤαθμό Της Θεσσαλονίκης Σελ. 36
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜεΤαδοΤική ασθένεια
Το σύνδρομο Της Αθήνας εμφανίσΤηκε
και σΤο ΚαυΤανΤζόγλειο. όπου οι
κυανόλευκοι ήΤαν απογοηΤευΤικοί και
έχασαν... μόνο με 1-0 από Τον ΑσΤέρα
Τρίπολης. ΣΕΛ. 14-15
81,0” ..
Εμπλεξε
ο ΠΑΟΚ
Η ήΤΤα
με 3-1 από Τον
Πανιώνιο σΤη
Νέα Σμύρνη ΑΡΗΣ
|ζ Ι Ι
Ξἔρἶἑἔἑ¦εων Και Τωρα εκκαθαριση
Η μαθη μαΤική εξασφόλιση Της ανόδου.
μεΤό Το 3-2 επί Του Εορδα'ι'κού. καθισΤα
επιΤακΤική αναγκη να επισπευσθούν όλες
οι διαδικασίες. ώσΤε οι κίΤρινοι να μην έχουν
προβλή μαΤα. ΣΕΛ. 26
Δι κέφαλο. ειδικό
αν δεν μειωθεί η
ποινή αφαίρεσης
πένΤε βαθμών.
ΣΕΛ. 12-13