Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
04-04-2016·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997) '
.ί ιη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ= Γενικά αίθριος καιρός. Οἱ
άνεμοι θά πνέουν βόρειοι μέτριοι καί στό
Αὶγαῖο τοπικά 6 μέ 7 μπωφόρ. Ἡ θερμοκρασία θά σημειώσει μικρή άνοδο. Στήν Ἀθήνα
θά άγγίξει τούς 21β.
ι Δευτέρα 4 Ἀπρτλίου 2016
Γεωργίου ὁσίου τού έν Μαλαιώ. Πλάτωνος τού Στουδίτου
και Ζωσιμα ὁσίων, Θεωνα Θεσ|κης, Νικήτα ίερομ.
- Σελήνη 27 ήμερών
Ἀριθμ. ίφύλ. 40418 Ι Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, ΤΚ. 10872, Αθήναι, ίηίο@εετιεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φάξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
'Ο Πρωθυπουργός, άναγγέλλοντας ότι τό κόμμα
του θά ζητούσε τήν σύσταση Ἐξεταστικής Ἐπιτροπής γιά νά διερευνηθούν τά δάνεια πού χορηγήθηκαν στά κόμματα καί σέ μέσα ένημερώσεως, έκάλεσε τόν άρχηγό τής άξιωματικής Ἀντιπολιτ εύσεως
νά στηρίξει τήν πρόταση. Ό δέ κ. Μητσοτάκης,
άρχικώς άπήντησε ότι ή Νέα Δημοκρατία θά άποδεχθεῖ τήν πρόκληση, ὑπό τόν όρο νά συσταθεῖ°Εξεταστική Ἐπιτροπή καί γιά τήν διερεύνηση τού σχεδίου Βαρουφάκη γιά έναλλακτικό νόμισμα, καθώς
καί γιά τό πώς φθάσαμε στούς κεφαλαιακούς περιορισμούς τού περυσινού 'Ιουλίου.
Τελικώς ή Νέα Δημοκρατία άπεφάοιοε νά στηρίξει τήν κυβερνητική πρόταση, παρά τό γεγονός ότι ὁ
Σύριζα έδήλωσε ότι δέν θά όπερψηφίσει τήν πρόταση
τής Νέας Δημοκρατίας νά διερευνηθούν οἱ εύθύνες
τής έπιβολής τών κεφαλαιακών περιορισμών. Ἡ δέ
δικαιολογία πού προέβαλαν οἱ τής Κυβερνήσεως
είναι ότι γιά τά όσα συνέβησαν τό πρώτο έξάμηνο τού
2015 καί ὁδήγησαν στούς κεφαλαιακούς περιορισμούς. ὁ ἑλληνικόε Με έχει ήδη ἀπ01Ρανθεῖ μέ τήν
ψήφο του τής 20ής Σεπτεμβρίου. Καί ἑπομένως δέν
ύπάρχει λόγος νά συσταθεῖ τέτοια 'Επιτροπή.
Δηλαδή αὐτό πού μας λέει ὁ Σύριζα είναι ότι οἱ
έκλογές τής `2θής Σεπτεμβρίου άπετέλεσαν τήν κολυμβήθρα στήν ὁποία ξεπλύθηκαν όλες οἱ άμαρτίες
πού διέπραξε ή Κυβέρνησις κατά τό πρώτο οκτάμηνο
τού 2015." ,τι καί άν συνέβη, όποιο λάθος καί άν διεπράχθη, όποια καταστροφή καί άν έπήλθε, παρεγράφη διότι οί πολίτες ανανέωσαν τήν έμπιστοσύνη τους
πρός τόν Σύριζα. Σκεφθεῖτε μάλιστα ότι αὐτά λέγονται
όταν ἀκόμη καί ὁ Νόμος περί Βύθύνης 'Υπουργών
προβλέπει τήν παραγραφή άδικη μάτων μετά τήν λήξη πιο πως περιόδου τῆς νέα; Βουλής·
Τό σόφιομα από τό έχουμε ακούσει καί γιά ἄλλα
θέματα, όπως τήν έγκατάλειψη τού Προγράμματος
τής Θεσσαλονίκης. 'Οσάκις έρωτώνται στελέχη τού
Σύριζα γιά αὐτό, άπαντούν ότι είναι ώς μή ύπάρχον,
άφού μεσολάβησαν οἱ έκλογές τού Σεπτεμβρίου καί
ὁ λαός έπανεξέλεξε τόν Σύριζα γνωρίζοντας ότι τό
Πρόγραμμα τής Θεσσαλονίκης είχε τεθεῖ στήν έτερη.
Μάλιστα κάποιοι έχουν τό θράσος νά έπιρρίπτουν τήν
εῦθὐνη στούς πωπω ἈΦοῦ όπλων -λένεότι δέν ύπήρχε πλέον τό Πρόγραμμα τής Θεσσαλονίκης. ός μήν Με νήσων!
"Ολα αύτά έρχονται σέ πλήρη άντίθεση μέ τήν
στάση πού τηρούσε ὁ)Σύριζα ώς Ἀντυτολίτευσις. Τότε
δέν περνούσε ήμέρα κατά τήν ὁποία νά μήν κατηγορήσει τήν Κυβέρνηση ΣαμαρᾶΜ Θέαση τόν προεκλογικών της ὁποσχέσασν.Ἡ Μρσφή τών μνημονίων έχαρακτη ρίζετο ώς έγκλημα κατά τού έλληνικού
λαού καί ὁ κ. Τσίπρας διαλαλούσε ότι «έμεῖς θά σκίσουμε τά μνημόνιο». Τώρα λοιπόν πού ή Κυβέρνησίς
του ύπέγραΨε τό τρίτο καί χειρότερο μνημόνιο, διατείνεται ότι ή έπανεκλογή του τόν Σεπτέμβριο ίσοδυναμ8ῖ μέ έγκριση τοῦ μωρών!
Οἱ κυβερνώντες έχουν καταληφθεῖ άπό τέτοια
έπαρση, ώστε δέν Φαίνεται νά άντιλαμβάνονται ότι
μέ τήν στάση τους προκαλούν βάναυσα τόν έλληνικό λαό. Καί είναι αὐτός ὁ κύριος λόγος γιά τόν
ὁποῖο ή δημοτικότης τού Πρωθυπουργού έχει λάβει τήν κατιούσα...
Ανατολή ἡλίου 7.06'-Δύσις 7.5ιί "Ετος 128ον
Ή κολυμβήθρα    Ε Αύταπάτες
τού Σεπτεμβρίου ρ ο Ι ` ι καί τρομοκρατία
σέ κι: βέρνηση -ΔΝΤ
Οί απαντήσεις πού πρέπει νά δοθούν κατόπιν τών άποπαλύψεων
ΔΕΚΑ αμείλικτα έρωτήματα προκύπτουν ἔπειτα άπό τήν δημοσιοποίηση τής ύποκλαπείσας τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ τού Πωλ
Τόμσεν καί της Ντέλια Βελκουλέσκου τού ΔΝΤ, τήν ὁποία όλες οί
πλευρές Φέρεται νά αποδέχονται
ώς αύθεντική:
1. Ποιός είναι ὁ στόχος τής κυβερνήσεως σχετικώς μέ τό δημόσιο
χρέος; Ἐπιδιώκει τήν όνομαστική
μείωσή του ή τήν άναδιάρθρωσή
του, μέ μείωση έπιτοκίων καί παράταση άποπλη ρωμών; 7
Ζ. Τί σκοπεύει νά κάνει πρακτικά ὁ Πρωθυπουργός ώστε νά άποφύγει τόν σχεδιασμό νά βρεθεῖ ή
χώρα μας έκ νέου τόν °Ιούλιο ένα
βήμα πρίν άπό τή χρεωκοπία - καί
ἐγώ στό ένδιάμεσο ή πραγματική
οἱκονομία θά έχει καταρρακωθεῖ;
3. Θέλει ή Κυβέρνησις τήν συμμετοχή τού ΔΝΤ στό Κουαρτέτο;
Γιατί δέν παίρνει μιά ξεκάθαρη θέση έπῦ αύτού; ι
4. Τόσο τό ΔΝΤ, όσο καί ή Κομμισσιόν, ζητούν -μέ διαφορετική
ένταση καί χρονοδιάγραμμα- γενναῖες μεταρρυθμίσεις καί αύστη ρά
λ α ι ι ε ι
μετρα. Ειναι σε θεση η Κυβερνησις
νά τά έφαρμόσει; ·
5. Τό ΔΝΤ θέτει θέμα μείωσης
μισθών στό Δημόσιο. °Υπάρχει
κρυφή άτζέντα στήν πολύμηνη διαπραγμάτευση της κυβερνήσεως;
. 6. Ἀποτελεῖ ύποχρέωση τών
άρχών νά διερευνήσουν κατά πόσο
διεπράχθη τό άδίκη μα τής ύποκλοπής τηλεφωνικής συνδιαλέξεως άπό ξενοδοχείο τών Ἀθηνῶν σέ
τηλεφώνημα ξένου άξιώματούχου.
Γιατί δέν διετάχθη ἀκόμη ή ἔρευνα;
7. Στίς άρχές Δεκεμβρίου, ὁ κ.
Σταθάκης ύποστή ριζε ότι ή άξιολόγησις θά έκλεινε έως τό τέλος τού
μηνός. Στίς άρχές Φεβρουαρίου, ὁ
κ. Τσακαλώτος έκτιμούσε ότι θά
έκλεινε έως τό τέλος ἐκείνου τού
μηνός. Ποιός εύθύνεται τελικώς γιά
τήν τόσο μεγάλη καθυστέρηση,`ή
ὁποία άποβαίνει είς βάρος τής χώρας καί τής οἱκονομίας;
8. Ποιά άξιοπιστία φέρει ή πρότασις τού ΔΝΤ γιά άπομείωση τού
ἑλληνικού χρέους, όταν έκ τών
προτέρων έχει άποκλείσει άπό
αὐτήν ρητώς καί κατηγορηματικώς
τό χρέος πού διακρατεῖ τό ἴδιο τό
Ταμεῖο;
9. Γιατί τό ΔΝΤ παρουσιάζει τέτοιο πεῖσμα μόνον σχετικώς μέ τό
χρέος, ἑνώ ταυτοχρόνως άποδέχεται τήν άδιέξοδη πολιτική μέ τήν
διαρκή αύξηση έμμεσων καί άμεσων φόρων καί τήν ἑπιβολή νέων;
10. Ύπάρχουν θεσμοί καί όργανα στήν Εύρώπη;ίΟ κ. Τόμσεν σχεδιάζει νά θέσει τό δίλημμα παραμονής ή άποχωρήσεως τού ΔΝΤ
στήν Καγκελλάριο τής Γερμανίας,
Άγγελα Μέρκελ. Ούτε στόν κ.
Τούσκ, ούτε στόν κ. Γιούνκερ, ούτε
στόν κ. Ντράγκι.
(Λεπτομέρειες σελ. 3)
' εΙστορικές εύθύνες
γιά τό Φεστιβάλ Ἀθηνῶν
Άγνωστο τό παρόν καί τό μέλλον τού θεσμού
ΕΝΑΣ ἱστορικός θεσμός, τό°Ελληνικό Φεστιβάλ Ἀθηνῶν καί Ἐπιδαύρου, κινδυνεύει, ἀφοῦ έχει μείνει άκέφαλο μετά τήν έπεισοδιακή
παραίτηση τού καλλιτεχνικού του
διευθυντού, Γιάν Φάμπρ.“Ενας θεσμός πού έδώ καί έξήντα χρόνια
έχει ταυτισθεῖ μέ τήνἙλλάδα καί
τόν πολιτισμό της καί ὁ ὁποῖος έχει
φιλοξενήσει παραστάσεις καί καλλιτέχνες διεθνούς βεληνεκούς.
"Ολοι γνωρίζουμε τί συνέβη καί
ὁ κ. Φάμπρ ὁδηγήθηκε στήν παραίτηση. Τόσο ὁ πολιτικός, όσο καί ὁ
καλλιτεχνικός κόσμος άντέδρασαν
στό πρόχειρο καί προκλητικό
«βελγικό» πρόγραμμά του γιά τό η
"Ομως, τί μέλλει γενέσθαι;
Ποιά θά εἶναι ή τύχη τού Φεστιβάλ
Ἀθηνών γιά έφέτος; Καί ποιός θά
άναλάβει τίς εύθύνες; Σίγουρα, όχι
ὁ ύπουργός Πολιτισμού, ὁ ὁποῖος
δέν φαίνεται νά άναλογίζεται τόν
ρόλο του, καί κατηγορεῖ εύθέως τά
πολιτικά κόμματα, τούς δημοσιογράφους καί τούς καλλιτέχνες.
Ἀκόμη καί όταν προσπάθησε νά
καθησυχάσει τά πνεύματα ύποσχόμένος ότι θά πείσει τόν κ. Φάμπρ
νά ένταχθούν στό πρόγραμμα περισσότερες έλληνικές παραγωγές,
δέν εἶχε καταλάβει τί έπρόκειτο
νά συμβεῖ.
Τώρα είναι ή στιγμή νά λη
δημιουργηθούν όσο τό δυνατόν λιγώτερα προβλήματα. Ποιός όμως
είναι ἱκανός καί έχει τήν άνάλογη
έμπειρία ώστε νά προβεῖ σέ τέτοιες
πράξεις; Ό ύπουργός Πολιτισμού ή
τό νεοσύστατο ΔΣ τού Ἑλληνικού
Φεστιβάλ; Δύο μήνες έχουν άπομείνει άπό τήν έναρξη τού Φεστιβάλ,
καί κανείς δέν γνωρίζει τίποτε γιά
τό πρόγραμμά του.
“Οποιος καί έάν κληθεῖ νά άναλάβει τήν θέση τού καλλιτεχνικού
διευθυντού τού Φεστιβάλ θά πρέπει
νά διαμορφώσει τό έφετινό πρόγραμμα μέ ύπευθυνότητα, χωρίς δεσμεύσεις καί προκαταλήψεις, μέσα
σέ άσφυκτικά χρονικά όρια.
Ζ. έφετινό Φεστιβάλ. φθούν άμεσες άποφάσεις ώστε νά (Λεπτομέρειες σελ. 4)
Σ ί 'Ι ής ἡμέρας
Σενάρια γιά αύξηση λ λ ν ρ λ
Μπιλ _ Χασαμε και τον Ιαν
Την αυξηση του ΕΝΦΙΑ
ΞΞΞ8ἑἄἔ ῇἑῇἶἑἑ] Άπορεῖ ό κόσμος καί ρωτάει νά μά- δυτές στήν Είδομένη καί γελοιοποισύ- - θά αναθέσω τό Φεστιβάλ - Τί σχέδια έχει γιά τό Φεστιβάλ
ρύνσ8¦ς ἀπό Τὸ νέο Φο- θα πώς έγινε αὐτή ή Ιστορία μέ τόν κ. σωε τήν ίδέαίτών αφηρητικών ότι Ἀθηνῶν στόν Βέλγο καλλιτέχνη 'Ιάν μας; θά πετάει γάτες γιάνά προσγειρολογικό πακέτα Σεπ 2 'Ιάν Φάμπρ, στόν ὁποῖο είχε ανατεθεί οί πρόσφυγες είναι φτωχοί, πρότεινε Φάμπρ, δήλωσε ό ύπουργός. @σπαστά κερκίδες τού άρχαίου θε
' _' ΤΤ' τό πρόγραμμα τού φετινού Φεστιβάλ ένας ύπουργός (όνόματα δέν λέμε, _ (πως εἴπδ;·ΕΧε, καμμιά σχέση ώρου της 'Επ8ανρ0ν;
Ανησυχία Αθηνών. 'Ερεύνησα τήν ύπόθεση καί ἀφοῦ Ισχύει ή δημιουργική άσάφεια). μέ ΜιγΜ ΜΜ; Μέ Μ ἡ μέ _.οχι, θά παρωἀω πως)
Ἡἀἐἐν  Τῶν ΜΜΜ ΜΜΜ °Ζ°ἔῖα λέω Ψ - τό ευατό-ιο δέν επιασε. Είναι δύο ή γράφεις τόν σου γνμνῶν ἀνδρῶν Μν1Επ8ανρο με
επεισοδίων μεταξύ τών μπορω ωμερἶανεί ΦΣ ένω έως σάν Μ” γιά Τήν κωάργηΜ Τοῦ τ Ό ΒαΡ°νΦΜ9 7ὺοιοποίησε όπλο «ΤΙΜΜ και  πονλἀκ“°
, _ συμφωνήθηκε σαχθει ό λ γω ΕΝΦ¦Α πω γελο¦°πο¦ησε ων Μ. - . .. - Προσωπα βρίσκω πολυ ενδιαφέρουπροσφυγων άνησυχει Μ .ή Μ Ξ 8 ω .ο ω ~ “ , τόν θεσμό του πουργου της Οίκοι»έντόνως το Μέγαρο Μα- κάθε! ω πού πργἐ:; νά λ ἐπὶ από μας. τον άνταπαν. Μαρ Ό Φάμπρ αν έχε! σχέση μέ Τήν σα, την πρόταση. Τί βλέπουν τόσα
ξίμΟυ- Σελ 8 ω Μ .μ :Εγώ είμαι πρόθυμος νά γελοι- Οίκονομία. Τζάμπα θά δουλέψει ό  ων ΕΜ8ωῳ ο! ΤουρίΜ·
σοβαρήάπόφασηάπότήνγιάδΜε- λ λ' έ Μ 2οοωωρὡζήηω Αρχαιεςτραγωδίες.Λέςκαίδένἑχουμε
·ι-ι άνά οι ή' ή” "Μη" Άδη* Μ- ῦ"ῦιἡσω Τήν ὰ" *ή γ Μό "ε ' ί: _”° Μ ῦ ° ° τίποτε άλλο νάτούς δείξουμε από πι
ώ Γ μἩ ς κλήθη συμβούλιο γιά τήν περαιτέρω Κάποιος ως* - ΠΜ ὲξασΦαλίζ0Μ Μ ὁ Κ· 'Ιω Εργα πού παρήγαγε τό ως: πρίν
Χ ἔνέκἙ 2% , _ η βεργηἩκἡ Μωρή. Τό ζήτημα - ΑΜ η γελοιοποίηση τήν έχει (ΜΙ-ΤΜ θά η°Μαήω Τό παλιό ΦΕ- άπό δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Καιρός
χτές ςκρίἔεωἘἩἩ°ἡ πέη ὡςἑξής. ΜΜΜ. τόνάπωτάιωσαν. στα Ἀθηνῶν; είναι υό δεῖή'Επιδωρος καί πρ τη
ανάμνησις των Γκοὐ- - Ζητούνται σε; για να γελοι- - Μήν ψάχνετε περισσότερο. 'Εγώ -Ό Φάμπρ ένα Μρισμέμος μας ΜΜΜ παραγωγή.
Με Τῶν ωρΟἙΟΙἙέδων οποιήσουμε κάτι πού ανήκει στό κακό έχω τήν πρωτότυπη Ιδέα νά γελοι- Μπανης· Είναι ω που Μ “Επι εγιναν Τά πράγματα καί
κ9ΤσναΥκασἩκη9 εργα παρελθόν ή; Με; καί έτσι νά προ- οποιήσουμε τό παλιό Φεστιβάλ Ψηλά γω καί 119 Μή νά ΜΝ σνιιφωνήθηκε νά γελοιοτοιήσει τό
σίας ως ΣοβιΒἩΚηςἑἈωἑ άγουμε τήν δημοτικότητα τού προ- Ἀθηνών, πρότεινε μέ σιγουριά στη "ὰ σκαλοπάτια Το" Δημαρχείω° ΦΜΙβἀλ· Τήν 'Επίδαυρο καί Τήν
σ8ως' ' οδευτικού ΣΥΡΙΖΑ, ή ὁποία έχει χλω- φωνή του ένας τρίτος ύπουργός. - Καί τί έγινε; Τόν άνακήρυξαν 'Ελλάδα ὁ Κ· 'Ιω Ράμπο. Με καί ΧΜ·
γ 5 μιάοει,σύμφωναΜτίςτελεπαῖεςδη- ΤάλόγιαΤωπΜωβ Μπλεργέτη οίσκύλοι; , ἐ:;ηα:ηΜω° ΜόΤόἔΡΥΟθΚν·
ΜΜΜ* νικό ένδιαφέρον καί όλοι ζήτησαν έξη- -'Οχι, ΜΜΜ οί Βώγοι έναν- . φ
- Τί θά λέγατε άν βρίσκαμε Μεν- γήσεις. των τον κι! τόν πηγω στά δωρα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Η 7?ίίΠθ?θίίΊΞ
Γράφει ὁ ΝαπολέωνΛιναρδᾶτος* 
ΤΙΠΟΤΕ δέν κατέδειξε τό μέγεθος τής αύταπάτης τής εύρωπαίκής πολιτικής τάξης, όσο ή δήλωση της κ. Μέρκελ ότι <<θά βρούμε καί θά τι
-μωρήσουμε τούς ύπαίτιους τού μακελλειοΠ>>,
ώς άν οί τρομοκράτες πού είναι αποφασισμένοι
νά πεθάνουν άντιμετωπίζουν τόν κίνδυνο σύλληψης καί φυλάκισης όπως καί ένα κλεφτρόνι
άπό τήν Νάπολη. Τά πράγματα δέν είναι καί τόσο εύοίωνα, όταν ή προστασία τών πολιτικών
τής πολυπολιτισμικής Εὐρὡπης καί τών
άνοιχτών συνόρων έπιβάλλει τήν συστηματική
άπόκρυψη της αλήθειας.
Αὐτό πού δέν πρόκειται ποτέ νά παραδεχτεῖ
τό πολιτικό-δη μοσιογραφικό κατέστη μένο είναι
ότι ὁ πιό σημαντικός παράγοντας γιά τήν ύπαρξη
καί αύξηση τών τρομοκρατικών έπιθέσεων είναι
ὁ άριθμός καί ή συγκέντρωση μουσουλμανικών
πληθυσμών στήν Εύρώπη. Καί επειδή αὐτή ή διαπίστωση θέτει ὑπό άμφισβήτηση τά πιό βασικά
δόγματα μιάς άποτυχη μένης πολιτικής τάξης,
- είναι άποφασισμένοι νά πούν τά πάντα έκτός άπό
τήν άλήθεια.
'Ι-Ι συντριπτική πλειονότητα τών τρομοκρατών δέν είναι άπλά μουσουλμάνοι, άλλά έπίσης προέρχονται άπό πόλεις καί συνοικίες όπου
ὁ μουσουλμανικός πληθυσμός έχει φτάσει, ή ξεπεράσει, τό 80% τῆς περιοχής. 'Η ριζοσπαστικοποίηση έξαρταται άμεσα άπό τό ποσοστό τής
πληθυσμιακής παρουσίας τού μουσουλμανικού
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΜεΣ
ο Ἀπεβίωσε σε ήλικία 83
ἐτῶν ὁ Αργεντινός σαξοφωνίστας Λεάντρο «Γ κάτο» Μπαρμπιέρι, ὁ ὁποῖος
έχει συνθέσει μεταξύ
άλλων τήν μουσική τῆς
ταινίας τού Μπερνάρντο
Μπερτολούτσι «Τό τελευταίο ταγκό στό Παρίσι»,
πού τού χάρισε βραβείο
(όλων τό Ι 972 καί τόν
έκανε γνωστό στό εύρύ
κοινό. Συνολικά κατά τήν
διάρκεια τής σταδιοδρομίας του, ό Μπαρμπιέρι
ήχογράφησε περί τά 50
άλμπουμ.
ο Σόκ προκαλεί τό δημοσιευμα τής έφημερίδος
«δωσαν Τάπες» σύμφωνα μέ τό ὁποῖο Βρεταννός
ίατρός εδω συνταγογράφήσει σέ περίπου 150 κορυφαίους άθλητές, μεταξύ
αὐτῶν καί σέ ποδοσφαιριστές τή ς Ρτοο1ίοτ1εερυο,
απαγορευμένες ουσίες,
πού βελτιώνουν τίς επιδόσεις τους. Ἡ έφημερίδα
ἀναφέρει τό όνομα ἑνὸς
ίατροι7, λέγοντας ότι
ύπάρχουν ύποιμίες γιά
τόν ἴδιο καί πως διαθέτει
μαγνητοοκοπημένο ύλικό,
ἐν άγνοια τού ίατροιΖ στό
ὁποῖο ό ίδιος παραδὰεται
ότι είχε ένα δίκτυο «μυστικῶν πελατών». “Ολα
αὐτά άποτελούν όνειδος
γιά τόν άθλητισμό.
ο Ἡ Βιέννη είναι ως γνωστόν ή «πόλις τού ποδη
σταθμούς στούς όποίους οί
κάτοικοι καί οί τουρίστες
μπορούν νά ένοικιάσουν
ένα ποδήλατο μέ χαμηλό
κόστος. "Ετσι, ή ζωή είναι
πιό εύκολη καί χωρίς ρύπανση! Εύνόητο είναι ἐπομένως ότι κάθε χρόνο διοργανώνεται μία «ποδηλατοπαράιασις». Ἐφέτος είναι
ή όση κατά σειράν χρονιά
πού γίνεται τό «Μουσε
ΚΑΒρεΚΑΒΕ», μέ σκοπό τήν προώθηση τῆς
χρήσεως τοϋ μέσου, καί οί
συμμετέχοντες ἐμφανιζονται μέ άποκριάτικα κοστούμιαί “Ομορφο θέαμα.
ο Μάλλον πρέπει νά προκηρυχθούν νέες θέσεις
ἐργασίας γιά σκύλους! Βεβαίως όχι κοινούς οκύλους
αλλά ἐκπαιδευμένους ίχνηλάιες. Δυστυχως, ή «σπυλίσια ἐργασία» είναι άποτελεσμα τή ς τρομοκρατίας.
Οί πολ ύνεκρες ἐπιθἐσεις
στίς Βρυξελλες όδήγησαν
σέ ἐνίσχυση τῶν μέτρων
άσφαλείας στά άεροδρόμια
τῆς Εὐρώππ πού σημαίνει συνεχῆ δράση τῶν
είδικῶν αὐτῶν σκύλων.
Δεκάδες άνεκλήθησαν καί
καθημερινώς μυρίζουν χιλιάδες άποοκευές.
ο ”Εκπληκτοι έμειναν οί
ἐπισκέπτες σέ ένα πάρκο
στίς ΗΠΑ ὅταν είδαν έναν
άνδρα νά κάνει ρυεΙι-υρε
μπροστά άπό τό προστατευτικό γυαλί καί πίσω
άπό αὐτό μία πολική
άρκούδα νά βουτάει στό
νερό καί νά προσπαθεί νά
μιμηθεῖτίς κινήσεις του. Ἀς
μήν ξεχνάμε, λοιπόν, ότι
καμμιά φορά τά ζώα μιμοι7νται, όπως καί τά παι
λάτου». Διαθέτει 120 διάμας...
Διαβάστε τά ἄρθρα
«Ποιά ἡ σανίδα σωτηρίας;»
Ἀθαν. Χ. Παπανδρόποολος (σελ. 2)
.<<°Η°Ιστορία «“τρέχει”»
Νικόλαος Ι. Μόρτζος (σελ. 5)