Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ
κυΘιΥμερΜι
Ι ΔρΔ Φυλλου
ΠΔΠ. Τιμή
; του ε “Αγαπημένο
μου το μὴ
ί ΞΒνι·οεεΓ 'Πωσ ἡ 3ἶντοεΞΓ
_ι 'ὁ
ΜΜΜΜΜΜ
·ΜἐςωΜωωΜώΜ .
ΜΜΜΜΜη
ΜΝα...Μ
Μα"ΑΜ.¦
κΜ“ΜωΜΡΜ
Κε μια Μιά
 ΣυΥιιΕΡ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΥ ΦυΡΥυΥιιιι _ _ _ _
Μο του ΜΜΜ :ΜΜΕ · 'ω ρ
ΝΥΝ! Ό ί
Χ κ κ ό Υ
Όλι ι Εγκωμ1ι1 του ομοοΠονὁ1ακου τεΧν1κου · Ἡ
Μι', -γ #_ , , ' ξ -· - .
Δ_ για τον κορυφωο Ελληνα Πα1κτη η . 2 7  
Η; 7 · Γιατἱ τον αποκαλεἱ ”ολοκληρωμένο”  “
· Η ΣντυΠωσ1ι1κἡ Πλλσγἡ και τα στο1Χεἱι1
7 Που τον ”ΣκτὁζΕυσΠν” · Και γιατὶ του ὁἱνει
` ` τον ρόλο του ηγέτη...
· Ξ 9-1
. _` .- ¦ .
· ` > έ έ 7 ι! ν
_ἰ ' Ο Σιλβυιιισιευει ότι η συιοκιΥιυτου Βιεχ|τ θα , χ;ἔ .
κ αποφευχθεί και σχεδιάζει ήδη ιοΥ0λυμιιιυκό  · . _ . Ό Διεθνείς όιυσιὐυεις παιρνει
Φ υ “ ιηςερχόμεΥηςσεζόΥἑΣευΥοικιήγρυμμή  Ι - . _ Ο ' ' ηΒ°ἡ8ε'°ω"8Ρω°"Μ"ς
'με ιη ΜΒΜ γισ όλα ιυ Βέφα Δ ιιρ@σφυγες
ΣΗΜ,εΒΜ“ΖικΜ