Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Η ΩΡΑ Η: «ΑΠΟΜΛΥΨΗΣ» ΠΑ ΠΑΤΕΡΑ 
ο Γιοτί στον ΠΑΟ τονίζουν ι·ιωε τὡρο Οο φονοὐν οι προθέσειε του γιο την ΠΑΕ
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Σ|ΛΒΑ ΠΑ “ΠΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΥΝΗ
· Η γνώμη που έχει μετοφέρει κοι... άνωθεν ο Πορτογοῆοε τεχνικοε ί
' -· Από τον... προφορική συμφωνίο στο «κρυφτούῆι»
την ΑΕΚ ο Πογέτ!
ο Γιοτί ο «Τίγριιε» Ψ
" το... τρενορει ο Τι
ο γνωρίζει ο Ουρουγομονόε
γιο τουε οοίκτεε που
τοεκορει ο ΜιῆοΒονοΒιτε
στην Πορτογοῆίο;
τΚ " ι· 
πωσ το ωρα" ο *
να «οριἡξει»
Μποκοοετο
· Στη Νέο Σμύρνη γιο το
. διιιῆό κο· γιο...
· μετογροφή ο ΠΑΟΚ
~ ζ·ἱΜ
ο ο 3 Β
 '” :χ·ἔ
ο Τοοε οσοοε οπο το ημίχρονο κοι τοσο γηπεδούχομε
που νικούν κοι φέρνουν Ον”
κοντιγύει ο ΒΕΤπιοιι ι Ο'
οΛι-ι _
. να ι . η Ξ ΔΣΤεΡΑἶ ·
χ¦ἔξΥΠΕΡ_ _ Π·ο;ὲ:ν, το __ .Ι :ο «κ.,¦.ω.¦Ρ
«Μαιο» ' με -· _ ῦ Και σε Λου.
 Ο Ο? “ Ο ί εξ; ·' - .χ ιτιιΞἔῖίἔ:|σζ=ννἶ;ΠοῆΠ