Πρωτοσέλιδο Έθνος: Όλα τώρα. Απόφαση της κυβέρνησης να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μέχρι τις 12 Απριλίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ϋ6Ω ν
Εκδρομή Με λου- ΜΜΜ Η Ιωάννα 
στα κέτο Ξ;"  ΠΠλιχου " `^ 'ί /
Χανιά, αΠειλεί ἑ αΠοκαλυστην Πολλές 'ἴὅΞΠΠκ“ὁἩ:ῇ%δ Πτει τη
«ωραία Ξ κτηνο- ΥἘΞΨωΜῇΜ3Ψ μοιραία... ¦θΝο¦
Κρη- τροφικες ί 227 ἐβόλτα · Δ
τικιά» ' μοναδες Που την
Πόλη Που Πειοα- έκανε
γοητεύει γωγη ηθοΠοιό
τους εΠι- _ φθηνου ι ^
οκέΠτες γάλακτος “ Ρο `
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩθΕ|
Η ΑΞ|ΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΧΡ| Τ|Σ ί2 ΑΠΡ'Λ'ΟΥ
Προσύμφωνο σε Φορολογικό - Ασφαλιστικό και...
σύμφωνο συμβίωση8 στα δημοσιονομικά. Αγριο
" παρασκηντο για συμβιβασμό στα «κοκκινα» δανεια
  ε _ ζ ΤΟΙΜΗ να κλείσει άμεσα όλο το Πακέτο τη8 για σκληρό Παζάρι Προκειμένου να υπάρξει συμ· Ι “ ” ξιολόγησηε για Φορολογικό,Ασφαλιστικό, βιβασμόε στο θέμα των «κόκκινων» δανείων.
κ Π  _  δημοσιονομικό κενό και «κόκκινα» δάνεια φέ- καθώ8 το ΔΝΤ εμμένει στην Πλήρη απελευθέ` ” ρεται η κυβέρνηση. με στόχο να δοθεί τέλοε στην ρωση των Πωλήσεων σε τμηαε. Οηω8 αναφέρουν
ὅ Ι -- 3 αβεβαιότητα και να ανοίξει ο δρόμοε για την ανώτατε8 κυβερνητικέ8 ηηγέ8,ηλύση θαβρεθεί
ὁ ελάφρυνση του χρέου8. Η Αθηνα Προετοιμάζεται με εκατέρωθεν υποχωρησει8. » Β·7
'ΜΥ ΗΜΟΥΝ ' >·
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ
 ί' ΟΣουλτ8, οι Ροάεητοε
Δώρο τιηιοίκοΤοοτοΜε και ο ελληνικό8 γάμοε
γιατΠ«Με` γρ Τεα»
των εΠαναΠ) τι ~· Η ¦ Π0ρῖΟγαλιΚά »σε
ΟΛΑ ΤΑ ΚΡ|ῖΗΡ'Α »°'Κ°Ν°Μ'Α· Β·'7
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕ|Σ
Μ ΜΗΝΗΜΑ" ΕΠΣ 28.00" Β
Ἡ ιιιιιιτιι... αυτιά"
# τε τι ασκητικά
Δ »20"
Ν|Α ΒΑΡΝΤΑΛΟΣ
Μ ΤΗΜΜΥ"
Η" Ελλ""||ωΥ
"ΠΡΩΗΝ
ι ΜΔ ΔΕΝ ΜΥ
ΤΠ ΕΜΠ"
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ'ΩΣ ¦ιἑἩιΡτ“ιιΨΕιιλε ,, :· :ε. "ΜΜΜ
Η διάσημη Ελληνοα
. ο μερικανίδα ηθοΠοιόε
φ και σεναριογράφοε
εΠιστρέφει με τον
' ' ί δευτερο «Γάμο αλά
` . 4 , - 'Β ' Ελληνικά» και μιλάει
._ ' , για την Ελλάδα και
- την κόρη τη5 Που απο·
  'ν · ι ν τέλεσε Πηγη έμΠνευ·
μ η έ ση5 για τη νέα Με ται·
Η τω Μ Μ ' Μ ρ νία¦ ενώ οΠοκαλάΠτει
τη σχεση τη5 με τη
ΑΠόΠειρα κατά του χρυσαυγίτη δολοφόνου του θρησκεία και τη...
Π. Φάσσα φοβάται η κρατικά Ασφάλεια. » 2Β·27 μαγειρικά. »εε-εε