Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
“ο Ο ΛΟΓΟΣ
'οεο8Μ·@οΜοΜτ ΗΜΕΡΗΣ|^ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Μ' '“
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 89ΊΟ - ΞῖΟΣ 320 · ΠΜ" Ί.5 ευρώ - ΚΥΡ||ΚΗ 3 |ΠΡ|Λ|0Υ 20ΊΒ
Με ιε<ριι·ΣιΞΣ·ΜιΜιΕε-ΕΝΜΕιΒ@ΑΡΜ9ΜΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΜΣ ΕΕ. · ΤΟΥΡΝΑΣ
ο· τ .Ρ γ ·  υ -- - 
Ξοι τριἱ που ζω Βραβείο για την
οι" οικονομιο οποιοι και δημιουργώ υποστήριξη των
"ΜΜΜ ΝΠ' ΕΠΠ6Ν Προσφύγων
Με, 282 Με