Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Δύο υπουργοί στη χλιδή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΩΡΟ Ζ ἔ¦¦Ἑ¦ῖῦ°'""
εναι :και ο
. . . ι Α . . ι ¦ μ 'ε ΜΡ
ισχυει απο 3/4 εω5 8. 9/4/2016 για καθε 20 |τ βεν2ινΓι5 ιι ι·ιετρελαιου κινηση: “Ξωξἄ: ΜΜΞῖίἔ
Αι·ιὁ 4/4 ὲω5 8 9/4/20"6 Αηὁ 4/4 ὲωε 8 9/4/2016
3 |σχὐει απὁ 3/4 |σχὑει ααα 3/4
ἑω5 8. 9/4/2015 3 ' ὲω5 δι 9/4/2016 [3 Έ
ΔΩ Ρ ο Ι για αγορα; αξια - Ι Ξ Ρ ο ] για αν9ρὲ5 αξια; 
ει·ιι·ι·αγὴ αΕια5 Ι 2 Β κ“'ωω Ξ 7“Τ_α ει·ιι·ι·αγἡ αεἱα5 Ι 2 δωσω ΡΑῆ¦
ν ·· α 7 7 1 ¦ ν .ι Π 
για αγορε5 προιοντων ΔΕΛΤΑ για αγορεε προιοντων ΔΕΛΤΑ
Λει·ιτομὲρΕιε5 αμε σελἱδε5 50-51 Χ
:Δ-: (ἔν “σεφ :ί τι:: Δι: 3» · `τ
Πανε ¦'
Ζει5καΜιεραι
 `  Ξ Ηγιιναὶκα
Ολοι οι αγώνα. _
τω 28118 Αγωνιατ1κ1ὶε των
«λεΠτὸ Ποσα λεΠτὸ» “ ι
με εναν κωδικὸ στο καναλι σΠΠλαιων
Πανε ι
Μια εβδομαδα μεγαλο φαναιτὁτι στα Νεα Υὁ ρια1 με λεφτα ιδιωτών
 ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΣτΠ ΧΑΙΔιι
κ; Π : α. 7 .
Φιλαε..¦νκαιι μμε ι ΜΜΜ... ΜανΧαταν 5 °
Στο ι·ιιο ακριβό εστιατόριο _ Η· '“ μ Ο μιτοιιργὁΞ με τα «Παλλὁμενα ι·ιὲιι»> ε κ' - ¦
ν . κ ' (Ϊ Ή . . Ί 
Ή . ί 7
_. “ ι ι ϊ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ · _ γ ' ! _ἐ ΥΟΡΚΗ ι υ ν '
ετα τ 57 Υ - ισα Ι Δειιπἐ.Ἡ Μαρκ" θ 
ι ε·- - Δ ~- . ὶ . Δ μ ι Ί Ι
ΣΤιΑΤο ια Η ¦ . η 'η η ¦ , 4 Π Ι
απο = Μινι. <· θα . ω . 7 μ , Ψ > ἴ_ μ · - ι ¦ ιι
5" ΛΕΩΦοΡοΣ . - ¦ _ | .
Μετα τον Βελν0, νεα ειτι1 Κατροὑνκαλοιι
Γε μμαναι '
ειατ ρασωτιαιιν
την ΜΜΜ 
. Ψ για τα εργασιακα
Οι σαιιἰτε5 των 4.750 $
στο Μο Φ“μ|σμὲνσ Τρειε Ελληνε8 καθΠν11τε8
ξενοδοχεια - Γκοιιρμὲ τ θ ι
γεὑματα 300 $ το Ζευγαρι ΠρνΠ ΠΚΟν μεῖΠ Το
- ΒΠΞἱΠθ55 €|855 ταξιδια ιὰσκο ε το Ασ Πλισ·ΠΚὸ
 φ ¦ μ. ¦ φ ¦ ΡΑΠΕΖΑ τιειΡΑιοτ
σΤ"ν 5" Λεωφὁρο κοινα εΠιτροΠΠ Ελλαδα8 και «κουαρτετομ» σμνεδριαΖει την ΤεταρτΠ για να αΠοφααἰαει αΧετικα με
_·- - τα αυλ).ογικε8 συμβααει8, με ομαδικὲ8 αΠολααει8 και
· ΣΕΛΙΔΕΣ 32_34 τον συνδικαλιστικό νόμο στα Χώρα μα8. Για ταν ελ
λ11νικ1ἱ Πλευρα διαΠρανματεὺονται Γερμανοὶ ειδικοί
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ Χ 3 ι 
ΚΑ|... ΞΕΡ0Ν|·|Σ|Α ἔ¦'(¦ἔἔἔἔΡΞ
Δραματα και αΠελτιισἰα στα ΙΙοτ εροτ8 - Τρὁμοε για εἔενερσ11 στιε νὑρω ιτεριοΧε8
Η"ΜΜΜ