Πρωτοσέλιδο Αυγή: Η συμφωνία για τους φόρους. Πού έκλεισε η διαπραγμάτευση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(τι · Η ΑΥΓΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12556 ΤΙΜΗ: 3 ε
κ^1^Ιἑἔΐ?ἑ Δημόσιο αγαθό ιι ιδιωτικό Παιδεια
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Τι προβλέπουν προνμστικο σι νεες διοτοξεις Πως τελειώνει Στο Κέντρο Ξενων
γιο το ιδιωτικό σχολειο. Δεν πεσισρἱζσντοι τι κοτοστροττιγπσπ Γλωσσων εξοσφολιζΟντοι
Οι ωρες επιπλεον Οσοστπριστπτων. των εργοσιοκων συνΟπκες διΟοκτικπς
Ούτε τι ενισΧστικπ ΟιΟοσκολιο σχέσεων ἔ επορκειος
 Η συμφωνια
όουῆειόμαε 
ιι καθπμεοινότπτα
· 10-11
 τουσ φόρου5
των μεσαίων εισοόπμότων από 25.000 έως 35.000 ευρώ
στα εισοδήματα πόνω από 40.000 ευρώ με φορολογική
Τ°«Μρ"» κλίμακα 45%, και 90 ευρώ στα εισοδήματα από 9.500 έως 20.000 ευρώ ,3
τικκστασιιατόῆπσΜ · 7 τ ο ? 
του δημοσίου ΜΜΜ  πωπω ε Ι
θασταματπσει “7 η ._ Ι τ
ή “300 ι3.8οο
β Ω .ως πιανει Ι Ϊ 0 τ
"ω$°° Με' ΕΞΙ” ι ι “τι “00 .
Ο όισγωνισμόε. ΦοεοΛοΜ Μο νεο Ϊ 1.759 ι.85ο .η 1 676 
Βῆμα - _ ΔιΑοοΡΑοορογ οι | "9 "ο ; ' κι 4 42ο : _μ . | μ 
.61 ' Ἡε'ΣοΔ"Μ^ΤοΣ ΦΟΡΟΣ ' ειΣοΟΡΑ γ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΣ ειΣΦΟΡΑ ' ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΣ ' ειΣΦΟΡΑ 2 ΣΥΝΟΛΟ
' ι __ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΟΡΟΥ Ι Η Ψ^__-#:Λ:|ΣἘΕΗΣ ΦΟΡΟΥὴ1 μ_Ϊ Λ£5ΗΛΕΓΓγΗὶ ΦΟΡΟΪ
ΜιΣΘΟτΟΣ Με _“_“ Ι7.000 30.000 50.000
ΕΤΗΣΙΟ Ε|ΣΟΔΗΜΛ: ΕΥΡΟ ΕΥΡΟ ΕΥΡΟ
. ι ι Άλλο εθνολο κό
Π μ ι  "0|0$ ι(ῆωτσόει έθνΟ και , λ γώ
η Ο Ι ` 2 ων κ“ρΜρ%Ι πολιἔικό έθνο
ρ Δ ε Ξ ' 76
Σπμερα το ενθετο με το γόῆα; ε ς
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΛΡΛΚΛΛ' _
Ι κ ,
2 0ΥΠΟΥΡΓ0ΣΠοιόείοςΝίκοςΦίλπςμί- Με πρΟΒῆομοτο και ενσιασει5
 ι λπΟε για «καινούργιο έθνος» που δαμι- ι · ·
  κ ι ουργείται το 1821. Είναι προφανές ότι ι η εφΟρμΟγΠ τΠ5 συμφων|05
Μπομπ ·  ..................................... :33315
. .  - ε ` ι _ στιμασία του όρου. Προφανές είναι ;
αιο|οιιιοααυο ρ
για τον Παιδεια
ι όμως αυτό μόνον για όσους είναι σε λ
Η Μ το” ων Ο"0Χρε00Μ' ἔ2Ξ0:κΞιΞΞἔουν το πολιτικό από το ε- ύΖ0"ν κἱτρ 'νη κ βια
στανταμανμΜΜτου 0μεσα ν" ΒΟῆΟ"ν Δ
Ξ Ε 8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1  · ω· 59

Τελευταία νέα από την εφημερίδα