Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αντάρτικο Δρίτσα. "Κρατικοποιεί" το λιμάνι του Πειραιά!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ
ΚΑ| ΣΤΗΝ Κ
 οι έ.  “
αφοραῇημ   θΗΜΑ
αιωνα ῳΟΡἔΔ  ΜρὲΣΑΝΑΤΟΛ|ΣΜοΥ
` κο" πιανω"
8 ἔἔἔΜ σικοΝοΜΑΣ
ω “ΜΜΡικΗ:
ιι Η |4ῇ
@β Ω] / πιΞΡιρΔικα _
ι 7 ε ε σ
Μ.ε-ΤγροΞ.£ωπ Ο @95 Μ@@@ΜΒ
[ΜΜΜ 3 ΑΠΘ]Μ©Υ Ζω ὅ)
3ἑὶ©ἑΡ·Ξ ΜΜΜ
αει νΜ@ν  Η ΤΟΜΗ Ζε να ΜΜΜ Με Τα πΡ©ΞεεΞ ζει)
ΔΝΔΛΥΤΠΚΑ ©ΛΕΞ ©[] ΔΥΞἩΣ[ΞΠΣ @©Ρ@Ν
ΣΕ Ε|Σ0Δ|·|ΜΑΤΑ, ΑκιΝι-ιΤΑ,
ΑΥΤ0|(|Ν|·|ΤΑ, κΑγΣιινιΑ
κΑι“. |ΝΤΕΡΝΕΤ
“ “ανα ρα
ΜΗἩΡ@Σ@ΥΜ
ΤΑ 5,4 Δ|Σ.€
Τον ΜΝΗΜοΝιον
ί  ΕΚΔ|Δ0Υ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΕΠ|ΦΥΛΑΞ|·|Σ
ΠΑ Τ|Σ ΜΕ|ΩΣΕ|Σ
6 ΣΕΛ|ΔΕΣ ί] ΣΕΛ. 8-'|3
ΝΤ©ΡΑ ΜΠΑΚ©ΠΑΝΝΗ
“ιι ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΔΕΝ ΒΑ
- ΑινΤιΞΞιΞι ποΛν··
ο «Ακομα κι αν η κυβέρνηση αναγνωρίσει τα
Σκοπια ως “Μακεδονία” ο Καμμένος θα
παραμείνει υπουργός»
= ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ' ΣΕΛ|ΔΛ 6
Δῇ@Κ^ἑΠΞΐΠΠ(@
ΜΕ Ν0Μ0ΣΧΕΔ|0 «4κΑ|'|ΕΛΩΝΕ|» 0Λ|'|, ΤΑ||'|ΕΔ, 00800
ΑνΤαρΤικσ ΔριΤσα
“Κρατικοποιεί“ το Ηιμύνι Πεισια!
ο νπ@νΡΤ@Ξ “ " χ
ΝΑἩΤΠΜΑΞ '
υποσΤηρίζει ὁΤι Το
νομοσχέδιο είναι
απόρροια Της σύμβασης
παραχώρησης μεΤαξύ
Δημοσίου - ΟΛΠ
ΠΔΡἶΠΞῖΜ
Δημόσια Αρχή
Λιμένα Πειραια «για
να διαχειριστεί, ως
καθολικὁς διαδοχος
Του ΟΛΠ, Τις λειΤσυργίες
Του λιμανιού»
©@Ξ©© ΚΔΠ ΤΔΠΠΠΞΔ
θεωρούν ύΤι
δημιουργείΤαι νέα
μορφή κραΤικού
παρεμβαΤισμού
και εμποδίζεΤαι η
επιχειρημαΤικὁΤηΤα
Π ΣΕΛ|ΔΑ "8
0 ΤΣ||'|ΡΑΣ ΣΧΕΔ|ΑΖΕ| ΑΝΑΣΧΗΜΑΤ|ΣΜ0 ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΜ... ΑΝ.ΕΛ. Η ΕΔΕΣ
ΚΡΑΥΓΗ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΚΔ' "θΠ"0|ΠΥΣ¦
Ο ύπερόπΤπς Φαμπρ '
και ο ανεπαρκἶς
ΜπαῆΤύς διαΜσύν
Α|'||ΣΤΕΥΤ|·| ΓΡΑΦΕ|0|(ΡΑΤ|Α
ΣΤ©Ν¦“ ΑΕΡΑ Η ΞΥΜ@@ΝΠΔ
ΜΕ ῖ©ΥΡΚΠΔ
Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ·
“ΜΟΝ|ΜΟΓ|Ο|Ε|"
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
` “ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ι
πινει
28-29
νποΘΕΣπ ΠΑΝῖΕΜΔΗ | ΞΕκιΝΑιΞι |·| "ΜΑΧΗ" ΤΩΝ ΑΠΟΖ|·|Μ|ΩΣΕΩΝ Τ
Ε] ΣΕΛ|ΔΑ ]9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα