Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο:Recognized text:
Ερχονται κίνητρα
για εΠαναΠατρισμό
κεφαηαίων
ἶΟΟΕίΉΟ
”' Ετ ιιι ιη ι Α
ιάΜ/Μμ`Ο _η<ι_μι τ
ΧΑ.: Με
το «αριστερό»
ο ΑΠρίηιος
ΥΠοχώρησαν εκ νέου
οι συναηηαγές στο
42,4 εκατ. τεμόχια ιζ ι. υ .:
ωΗξἶΊιἶἶ
οι μετοχές Που
ΠρωταγωνίστΠσσν
στο ταμΠηό
αυτή την εβδομάδα
τι. ι Μια·
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σταδιακή
η χαηόρωση των
σαρκα' ςσηττο|ε
Πότε εκτιμά άρση τους
ο θ. Καῆαντὡνης και υηό
Ποιες ΠρούΠοθέσεις
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
κίνα και Ασία
«μοχηός ανόΠτυξης»
για Η: 0τουρ
Συνυφαομένες με της
οικονομίας οι ΠροοΠτικές του
ομίηου στην εηηόοσ
Εξωγενείς
Παράγοντες
έΠῆηξαν την 0Λθ
Διατηρεί υψηηούς δείκτες
κερδοφορίας Παρα την
κάμψη μεγεθών
Ο Π|ΝΑΚΕΣ
“ζ ὁΜὲ3Ν£1Μ|Α_
' γ εΠ|χε|ρΗΣε|Σ _
 ὅ£2κ-·ΜΑ ήδἶΗΗο ΤρΑΠεΖεζ _.
ΗΜει>ίιΣιΑὸικοἐιοΜικΗ εοΗΜΕΡιΔΑ_ 7ΣΑΒΒΑῖο-ΚΥΡ|ΑκΗ 2-3 Λήβἰλβν εδώ Η 6669; 7 έων@Υ5όό_8 7 παει ι,5_€Ι
τα. 5" .50
2,6|%
ΕΜ ΜΜΜ
ΜωΔεω ἔσω' _
ΜΜΜ ξ 
ΜΜΜ ;ἶ[email protected]Ξ
ΜΜΜ .τρωω
ΜΜΜ-μα ίιΜ.07` _
Γενικός Δεικτης
σε Μ ω' Με
ἔὲἔἑἔἑ
Κινηση Μετόχων Εβδομσδσς
,,,, 
 ____  .... ..
ΜΟΛ|Σ 25 ΕΤΑ|ΡΕ|ΕΣ ΘΑ Δ|ΑΝΕ|ΜΟΥΝ ΜΕΡ|ΣΜΛ ΣΕ Μ|Α... Ε|Δ||(ΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΧΡΗΣΗ
ιιθ0ΛΩΝ0ΥΝν ΤΗΝ Ε"(0ΝΛ
των τιιιστεθεσμότων τα έκτακτα κέρδη
Στα 676 εκατ. η κερδοφορία των εισηγμένω
«καειόιό» για την Πορεία του ΧΑ. η αξιοηόγηση
και οι διεθνείς εεεηίξεις - Πώς σΠοτιμσύν
5 Παράγοντες της αγοράς τα γεγονότα του
Μαρτίου και τι «βηέΠουν» για τον ΑΠρίηιο  ί. μια 
οριακή βεητίωση του
οικονομικού κηίματος
 π  .νέα .
Βούδα των 55.000
 εκστσμμυρισύχων... 
¦ οι βρετανικές εταιρείες
διαίτερα δύσκολη, αλλά μάλλον αναμενόμενη, υπήρξε η πορεία των
αποτελεσμάτων των εισηγμένων
στο ΧΑ. εταιρειών, με την συνολική
κερδοφορία να παρουσιάζει σημαντική μείωση και τον τζίρο να κινείται
εξίσου πτωτικά. Όπως προκύπτει
από τους ι99 ισολογισμούς που δημοσίευσαν τα αποτελέσματα και επεξεργάστηκε η ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, οι ζημιές συνολικά έφτασαν στα 7,5 δισ.
ευρώ, με τον κύκλο εργασιών να καταγράφει πτώση 4,796 στα 65,978
δισ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις στο δ, τρίμηνο του 2015 κινήθηκαν προληπτικά προστατεύοντας την ρευστότητα
τους και ενδεχομένως αναζητώντας
χαμηλότερο σημείο εκκίνησης για το
2016. Η μείωση στο τέταρτο τρίμηνο
κινήθηκε στα επίπεδα του 4,3% (14,5
δισ. ευρώ έναντι 14,1 δισ. ευρώ) και σφείλεται κυρίως στην σημαντική μείωση του κλάδου διύλισης (πάνω από
2] ποσοστιαίες μονάδες) και του κατασκευαστικού κλάδου (-5¦7%).
Επίσης, οτζίρος του τριμήνου επηρε
ν. χωρίς τα 8,2 δισ. ζημιές των τραΠεζών
άστηκε και από μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες όπως η διακοπή
δραστηριοτήτων (λόγω πώλησης) από μια σειρά εταιρείες που έχουν ειδικό βάρος στο σύνολο: |ηίοτπι |.γςοε,
Μπέσσυ, ΜΒ, |χθυοτροφεία κ.λπ.
Στον αντίποδα, στο δ' τρίμηνο παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8% σε μεταφορές και ακτοπλοῖα και 6% στον
κλάδο των χημικών, ο οποίος σε γενικές γραμμές είχε μια καλή χρονιά.
Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων (7,4 δισ. ευρώ) το δωδεκάμηνο έτρεξε με +14,7%, ωστόσο το δ|
τρίμηνο η αύξηση έχει "εκτιναχ0εί'
στο 39, 7%. Αν τα λειτουργικά αποτελέσματα είναι επιεικώς φορτισμένα
με έκτακτους ή ειδικούς παράγοντες,
η τελική γραμμή με την προσθήκη
των τραπεζών γίνεται ακατόρθωτη
στην αποδελτίωσή της και την σύγκριση.
Αν σταθεί κανείς στις ζημιές των 7,5
δισ. ευρώ αδικεί το σύνολο των εμποροβιομηχανικών εταιρειών. Αναλυτικαί πίνακες μετά μεγέθη όλωντωνειΜένω' σπςσελίδεςΙΜ5. :.: ι ι.
 Για «Βτεχίτ» ετοιμάζονται ί Με Πιέσεις το β' 3μηνο για
 τις ευρωπαϊκές μετοχές
Στις 90.ι μ.. ηόγω καηύτερων Προοδοκιών ί ΚαταρτΖουν σχέδια έκτακτης αναγκης  Πιέσεις αΠό Πετρέηαιο και Ασία
σε βιομηχανία. υΠηρεοίες
ΔΕ|ΚΤΕΣ 48
' και εξετάζουν ΠερικοΠές
Ο Τ|ΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 26-29
- ΑΠώῆειες στην ΕυρὡΠη
Ο ΑΜΟ|ΒΑ|Α 3Ί