Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ' "ι
· +.'Ϊ?°-3ῖ _`ῦἱἶ -'¦._'› ”Ϊ ὰ. ἴἰ._Ἑ 7 4_
· _ Μι-) Ἡ :ι ζ '_ Οι _ Η ι ¦' : ι Ν"Ν.8χἰ8ριυ5·9Γ  
- ~ τυιισιιισιι3 Η 
' · ΠΠῇΠΓ ΜΒ 8νσνιισ στον ->
, , ενδσ ιι που"
Απο τον χριιμοοοτο " φ Μ
 οιοογγοῆσο
Β. ΤΜ
'Με εΒὁο 605
Ανοι·ιοροθοοοιε στο Μ Ι Μ ° ε· ' '8 ” . ο . ` Η ΕΠΡωΠΠ. Π
κορυφοἱο ΜΜΜ Ε; δ δ φαω" ι" η οντιτρομοκρο- ·= =
κῆιμοκιο μὁἑΙΠἑἩἩἘΪὅ::ἔἔἔἔἑΣ τ Στο μεγσῆσ 5“@ωρν6,6“ω5 σιυυτσκινιιισῦρυυω,ιο έργο ΕΜΠ οοΠΒο ·
ηφΜ·"¦ ΜΜΜ· ονοβολἑ8.ισξαεἱλωμοιωνχρσνοδισ- του μενού σε Μονο κιῖΞ8Ξσ/νικο κοιᾶσι6ιιροδροροιμριχν£ιισ , 
Μ . νρσννἀΙωΠΦ0ι<1Κυρῶσει5δΠμὁσιων . Δ'Μαιουκυβέρνηση ποσκειμἐνσ νο σ@ἱιιιιορυ5ο Χ· κο' ο' 
τον 'ΗΜ διογωνισμὡν Ϊ! Ξ ο ωο
 ¦=- - του" ιο
των! _. ;·  |'|Α ΑΣΦΑΛ|ΣΤ||(0 - Φ0Ρ0Λ0|'||(0¦ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣ0ΥΣ Φ0Ρ0ΥΣ¦ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜ0Τ|·|ΤΛ ΤΑ Κ0|(|(|ΝΛ ΜΝΕ|Λ
κι   
 = ; ' “ ζω ω
 1 ·- * '  
ά ο | |
Μπα με Φορμα" οποκροοκοποιοοΜ¦
ύ | ὁ
μουορρυΒμιοοωυ και ΚΜ δικτυου
ο Ν" Πδ|ΠΠΠιζ!!ἴ1ἶἶἩἴΐ:ῖἔ:ὶἱ"'|ΜΦ" ι;Σω £"ἱκ£Ἡρο τ - Έστειλε μυνυμο σε Φώτη ΜΠὁμπολο (Χωιιῶντο5 τον συνετοἱρσ του, «στουσι- ,
ο' Μωαβ "Ιων απο» Δ Μοριι) κοι «έκλεισε το μου» σισυ8 Τσοιου8 του ΟΠΑΠ!
- Μι ιιιιι8ιισιε ιχιιι ιι...ιιιιιιυιιιτ τιν
-Με φόντο τον Πολεμσ των
Δοσκολοντωνοκιιδων!
ιιιι_ιιιιιι!
- Σπιριξιι στο οφεντικὁ του ΔΟΛ σου τον οικογένειο Βορδινογισννιι!
- Προεδρο8 του ΔΣ του Μθ88 ο Στ Ψυχοριι8!
 τ . ΣΜἩΥΜΣ'ἩΜΜΥΜ!
. Όσο ΠΥΡ;
Με σιιι·ΜΜΣισ Μ
ΜΗΝ" ΜπΜΜνΜνι Μ ΠΠ Μ!
-ΕΠἱκεινΙσισσρω- ·θἑλΡν0βγὸΜ€φΠ- η `
-ΤομῇνυμοΤσἱπρογιο τυ(ὲ3 ολλογἑε Προ- μεριΜτ0υ σοββοΙο: .
τιινειιἱμο›οιτρσπσλογῖο σῶΠων στο Με8ο | κυριακου το σφ€νΠΚ0
Η Μουσε σνσινει τον δρομο! του σου!
ΔΧιιΟ ισ κτιρφωμτιιτι Μισο σιιι Λ Η!
ΜεχιιΜινιισσ.σιιινι·ιιιιιιτι-τινιιιισισ οι. ι
ελληνικο κτιρφιιιμτιιτι
ΜΜΜ' "ΜΜΜ ΜΜΜ
 Ξ? Π. , , ·
χ ἄσιιννσμ;Ξορσσι: ι
κ ` ' μ· υ, . ' Λ
.Αν επσνοσιοσιι των?2
ΣΨΝΕΝΤΕΨΞΗ
<Ξ0ιισιοσδεν€Χει κλοψ£ιμιιροστσ
-Ειιιτἑλου5 μιο επιτρστιῇ του υιιουργεἱου σεἑνονπἱνοΚ0 £ἱνοιονὁΠτο3»
Πολιτι συ ονο επιλέ ει Μνε8π το- .“ _ ' “ “ , . .
ων'σ:ἔ' Ψ ε ρω Έπιπλα π0ρσελάγεΞ ασημΙκα Μα- ΟσυλλεκΜ5ΚωσΜ5ΙωαννιδΜμιΜει · . τ- . ι . -. _ ῇ _.
Υ μ ' μ έ μ β0ι)ρε$Ι πίνακα αντικείμενα παραδο- στην«Α» ,ΠΠ ΠΝ Π0ρ€Ϊᾶ του στονΧώρ0. ΠΝ   “ γ ' ^
·ΑισΧο5Πω0νΠ μεσοσστικε Μαϊου (παω κακή 0νΜ¦ἑχγΜ σε" 8 πορεια Μεσγορἀ5Τἐχνπε πισυλλογῆ του · 8 ” ῇ “ 8 >` ' κ β “' ' ο ζ - “ ·
Φλ Φωτ! Φο | μ ΥΧΡ Ρ .ΜΠΕΙ Π 03 ΜΠΟΝ' Δ
(Ιμ μΠρ. Μ"·ϊΜ ευκαιρια Μ" ΚΠΠ0υ3 “Ελληνε5Ζωγράφουε ΜΩΡΗ Π ~· 5ΪΨ ρ σἐςν›_ ω . Η. :ζ