Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σπάνε στα δύο οι φόροι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαἴτοτηΡοτΠ«ἰ8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Μ ΡοννΕΠ
8ετυτί|τ ΞοΠίς85 Ρον" Ηα||“ ΑΕ.
Τα.: +30 2ιο 6728890
ειπα": ίηίο@οοησ-ηε||αεε
Μ.ρσΝσ-ηε'|85σ
Σάββατο 2 ΑΠριλίου 2016 |τιμΠ: 1,30 €
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.033
αγορές μετοχών
Ο||(ΟΝΟΜ||(|·| ΚΑ| ΕπιχΕιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
οι Πορτο
Μακαρι
διοικητής ΕΚΤ
Πόρτο Ντρόγκι
σημερα στη Ν
ΠροσφιΜκό
τι  τον
ί24-25
ΛΥΣΗ ΠΑ ΠΕ|ΡΑ|Α - Ε|ΔΟΜΕΗΗ
ΠΡ|Ν ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΟΕΛΕ|
ΤΟ ΜΑΞ|ΜΟΥ
ΥΠΕΡΨΗΦ|ΣΤΗ|(Ε
ΤΟ ΗΟΜΟΣΧΕΔ|Ο
Ρητρες αποζημιώσεων
λόγω της Ειδομένης
Διαρία ολίγων ημερών Πριν ενεργοποιησαυν ρητρες
αποζημιώσεων κατα της ΤΡΑ|ΝΟΣΕ για τις Πολυημερες καθυστερήσεις Που υφίστανται αΠό το κλείσιμο
της σιδηροδρομικΠς γραμμης στην Ειδομένη και την
αναγκαστικΠ Παρόκαμψη μέσω Βουλγαρίας, δίνουν
στην κυβερνηση ελληνικές και ξέιες εταιρείες. > ί θ
|'|Α'|'| ΑΛΛΑΖΟΥΝ Ο| ΣΧΕΣΕ|Σ
ΤΩΝ ΗΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡ|(|Α >23
ΕΚΚΑΘΑΡ|ΣΤ||(Α ΧΩΡ|Σ ΔΟΣΕ|Σ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ >7
ΕΞ' Ε'|'Α|ΡΕ|ΕΣ ΚΛΕ|ΗΟΥΝ
«ΧΩΡΟΥΣ» ΣΤΟΝ |ΟΒ >16
ΠΕΟ: ΜΕ ΑΡΝΗ'|'||(Ο ΠΡΟΣΗΜΟ
ΤΟ |ΣΟΖΥ|'|Ο ΕΓΓΡΑΦΩΝ Δ|ΑΓΡΑΦΩΝ >9
Χ.Α.: ΜΕ ΚΕΡΔΗ Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ >17
ΟΛΠ: ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΤΟ Δ|Ο||(ΗΤ||(Ο ΣΥΜΒΟΥΛ|Ο >14
[|,8+|,8 δισ. ευρώ] ΑΠό φέτος αυξάνεται η άμεση φορολογία και το 2018 η έμμεση
ΣΠάνε στα δύο οι φόροι
ΠροσΠάθεια να αΠοφευΧθεί το ενδεΧόμενο βαθύτε ρης ύφεσης
Σε δύο δόσεις «σΠάει» το φορολογικό
Πακέτο της αξιολόγησης, υΠό τον φόβο της βαθύτερης ύφεσης αλλά και της
Πιθανός διόγκωσης των ληξιΠ ρόθεσμων οφειλών. ΑΠό τα δημοσιονομικά μέτρα συνολικού ύψους 5,4 δισ. ευρώ, τα οΠοία Προ βλέΠονται για την τριετία 2016-2018, οι Παρεμβάσεις στην
άμεση φορολογία, δηλαδη οι αλλαγές
στη φορολογία εισοδηματος και στη
φορολογία ακινητων, θα γίνουν άμεσα και θα αΠοφέρουν έσοδα 1.8 δισ. ευρώ τα έτη 2016 και 201 '7. Αμεσα θα
εφαρμοστούν και οι αλλαγές στο ασφαλιστικό, Που εκτιμάται ότι θα αΠοφέρουν εξοικονομΠσεις εΠιΠλέον 1,8 δισ.
ευ ρώ. Ωστόσο, οι αυξΠσεις στους έμμεσους φόρους θα εΠιβλΠθούν αΠό το
201 8 και θα εξασφαλίσουν Ποσό ύψους
1,8 δισ, Σύμφωνα με Πληροφορίες, η
αΠόφαοη να «σΠάσουν» σε δύο δόσεις
οι Παρεμβάσεις στο φορολογικό στηρίΧθηκε στη διαΠίστωσΠ ότι τυχόν αΠόΠειρα εΠιβολΠς όλων των μέτρων ταυτόΧρονα, αΠό το 201 6, θα Προκαλούσε
τόσο μεγάλες και αΠότομες αυξήσεις
φορολογικών εΠιβαρύνσεων και τόσο
μεγάλες εισοδηματικές αΠώλειες ώστε
οι φορολογούμενοι δεν θα καταφέρουν
να ανταΠοκριθούν, οΠότε τα Προσδοκώμενα έσοδα δεν θα είναι δυνατόν να
εισΠραΧθούν στο σύνολό τους, >5
ΥΠοχωρει η κα αλωτικη εμπιστοσύνη
Εξέλιξη δείκτη οικονομικού κλίματος
Ληρ τη |αυν |ονλ Αύγ, Σεη Οκτ Νοε Δεκ
'Ελλάδα
Υποχώρηση της καταναλωτικΠς εμπιστοσύνης τον Μάρτιο, στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου
2θί 3, καταγραφει ο Δείκτης οικονομικού Κλίματος του |ΟΒΕ, εξέλιξη Που αντανακλα την
αβεβαιότητα των νοικοκυριών ως προς τα μέτρα για το φορολογικό και το ασφαλιστικό
' Ευρωζώνη
Που περιέχει η αξιολόγηση. >6
[ασφαλιστικό]
Κυ βέ ρνηση
και θεσμοί
συγκλίνουν
σε 5 σημεία
Με σύγκλιση θέσεων σε Πέντε
σημεία ξεκινά ο νέος γύ ρος των
συ ζητΠσεων κυ βέ ρνησης και
θεσμώνγια το ασφαλιστικό, Πιο
κοντά βρίσκονται στο ύψος της
εθνικης σύνταξης, στο «κού ρεμα» των εΠικου ρικών και στις
μειώσεις των ανώτατων Πλαφόν
των συντάξεων. ενώ δεν υΠάρΧουν μεγάλες αντιθέσεις στα
Ποσοστά αναΠλΠρωσΠς και σαιν
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Την κατανομΠ βάρους
της ασφαλιστικΠς μεταρ ρύ θμισΠς σε όλες τις γενεές, την κατά ργησΠ των Πρόω ρων συντάξεων και κίνητρα αΠασΧόληοης
ατόμων ηλικίας άνω των 50 και
των 65 ετών Προτείνει μελέτη
της Αίρηει Βωξ >4
[ΔΠΕ] Κρίσιμες οι εΠαφές Που θα γίνουν στα μέσα του μηνα, στο Πε ριθώριο της εαρινΠς συνόδου
Στην Ουάσιγκτον η απόφαση για το Χρέος
Στις συναντήσεις Που θα λάβουν
Χώρα στο Περιθώριο της εαρινΠς συνόδου του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, Που
ΠραγματοΠοιηθεί στα μέσα ΑΠριλίου,
κρίνεται η νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού Χρέους. Στην αμερικανικη
Πρωτεύουσα θα βρεθούν όλοι. εΠικεφαλΠς θεσμών και αξιωματούΧοι,
όΠως Κριστίν Λαγκάρντ (ΔΝΤ), Γε ρούν
ΝτέισελμΠλουμ (Ευτοετουρ], Βάλντις ΝτομΠρόβσκις και Πιερ Μοσκόβισί (Κομισιόν), καθώς και όλοι οι
υΠου ργοί Οικονομικών της Ευ ρωζώνης, όΠως και οι τεΧνοκράτες, μεταξύ των οΠοίων ο Πρόεδρος του ΕΧΑ/Ο
Τόμας Βίζερ και οι εΠικεφαλΠς του
κουαρτέτου. >3
Το 2022
εκτοξεύονται ,ο ι
τόκοι και
τοκοχρεολύσια
Το 2022 οξύνεται το πρόβλημα της Πληρωμιίς των
τόκων του δημόσιου χρέους Το
όΠως και των χρεαλυσίων,
καθώς οι τόκοι εκτοξεύονται
σε 18,3 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση θεωρεί πως η έναρξη
της συζητησης για το χρέος
θα απαλύνει τις εντυπώσεις
για τα νέα μέτρα. >3
[Ετιι·οΨοτ|αηε Ετοιμα]
Παραμένουν
τα «αγκάθια»
σαι συμφωνία
Το δημοσιονομικό και τα «κόκκινα» δάνεια εξακολουθούν να
είναι τα «αγκάθια» Που εμΠοδίΖουν την ολοκληρωση της συμ
` Με ` την
Ποσα σε δισ ευρω
20η ”τον ”τη `
` ναι `
φωνίας μεταξύ των θεσμών και
της κυβέρνησης, στο Πλαίσιο
της Πρώτης αξιολόγησης. >3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα