Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Μ·ΜΜω Χωρίς
ΒΕΜΕ8·ς για "η"
Γράφε|οΤΑΣΟΣΤΣΛΤΑΛΗΣ Σελ.32 ·
Ή ΜωΜΒΜΜω
ΣοΒΒοῖΟ 2 ΔΠρ|λ|ου 2016 / Φωλλο ΊΙΔ5 (2345) / € Ί730
ΔηοκαλυΠΠκό το σημερινό αθΡ8»:
ο· ο ο· ΜΝ
 4νἩ Ω! Η
ΜΜΜ «Μπι-Σω
Δεν ΜΜΜ" ΜΜΜ Πισω
“πο οι!" υποσΙΜπ“ν
οι ΜΙΝΙΜΟ· «περίεργοι»
 ηΜῖ  Ξ
Ϊ  '   :ΞΕκ·ΝΗΣΕἩἑἐἐ _
ΪΜνἑΔ|κΑ›:|ΜιΜΜΜΗ
Το 3 3 5519· .. :·_
~ =-  Με: ..·:#·= α
' Ψ ι· 9
.χ Ξ '
<ε 7· °; - , Ι χ
Ο £ἔ“Ώ κ ζ·
β ,·)Κ ·: Γ· · =
ω · ο Δ
, 7_ :?
ξ ε=πκ.ἐ=.ε. :ὶ·ἔῖ-ζφἩ-  _
χ Φ Ι _ _ _·Ι η ε Π '
· ι ν , -. .
°' 7 °. 1  7 ὅ ' Ψ Ἡ· ἶἰ ι · ε '
' Ζ  ς 7 ` ,ν  Ψ” έ «η ~ _ .:“ Η - .._ ·:  ε 'ζ#:Μ:·ῳ :1 η.. ,.. μ. ευ
Μ Δ;·¦_.“ 3 “ ~ , .=.` είε-κ ·· · =
 :ΠΜ ,3 Γη ,
.τ¦_9τ·-7κ“ _~ - 
:> _ γ' Ν~ Δ Ρ
ΞὲΚὸἑὰρηῳἡρῇξη σε Κοντονἡ οΠὸ:τον7 Πρωθὐὴουργὸ:,
«θα γίνει'κὸθόρση Ἡ θο υΠοϊποὑν όλα Πε συνὲΠε›·ε8»
ὁ!" Ρ
. ι Ρ
δ Α., αν ¦- ¦
«ΜΠορει ο τον.πΠ9ρ_ε| τον 'ουἔνιο
η ελληνική μἀὁα3›, γρὁφὲ| ή <Ο|θ» 
Μονο Η επ Μι ο
Ικ|Ρπ|κΗιΥπΕνονΜ
Μ π|οΜοίΜΕκπ»
Αν Πορωτηθούν οι Πο|νιΒ,ἀ 6|ωκύμενοι
σὡζ8τ0|/τ9 ελλην|κ9ήοὁόσφωρο
ορίστηκε διοίκηση Πρωτοδικείου,
με πρόεδρο τον Αλέξη Αλεξίου
Σὴμερσ ξεκ|νσνε#ν9βλἑΠοην·Πωχνίὁ·σ