Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ'- , ά
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντι2ς: ο. ΝικοΗτιῖ6ιις
Διευθυντής Συντοξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (Ι 30 Ε )
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛ|°Υ 20” Ο ΑΩ. ”924 Ι
:τον ΜΜΜ οτ"σσν σωστος στον ·Θοομτνο
μ2οο-. σου σσκοοοοντοι μ·
στνομιο. ενοσ·ον το στο"
ευοοΜνκο το· οτν κουοουν
τον οίκο· τους νιο
το στοοοοτοο στο
Ποστ·
το ω0Μ|Ρ| ΔΜΥθΗ'Ε ΗΜ
ΠΟΙΝΗ ΜΜΜ ο Δον οΙνσι ώμο ευθυνών ο
ο Μιοοοουοος σον οαοτ κοοοιους Μίκτες κσι
κοοοιοι οοοο ο0υνον ΜτΙ νοοστσοον ο ο·
οπΞοοποΥοω αν 0ο "πουν τοστ κοονο Μο οοο
το κσοτοσ το· οτον οσς με συνκτκοιμονο
πως”. ο· τοσοι κο· ο σνοοοοιο|
 "ΔΥΤἘΙ|ῖΛ!
Η ομοοο οσο οοοι
οτμομον νο οντιμττωιιΙσουν κο· ο"
τοομοοοον νο οιοοσν0ουν νικοτος οοονσντΙ τος.
οοοοσΙκτοκο -ιιοικνιοοκι- σο οοοισ 8ο" πονοινο
κο· οι· οοοῶς γνώριζε τον οττο. οοοο
ονκστοοτιοτ κοοτ οοοσοοοοιο
ο ΜΜΜ· οι" ως Νοκ". ο ο·ικτεοιτ 0ο μτΙνοι εκτος ντο νο
ως· κσοο απ'οτι ο· οσοοοομο στο οτομσ των μονο) Μι οοοι
οι οοοσι ΜΜΜ" νο κοστοσσυν το οοωτο·οομσ στον ΜΜΜ
Χ0ΙΙΙ'Ι'ΡΛΙΙΙΙΕΙ
το... ΠΑΙΧΝΙΔΙ
¦ ' ΑΙΜΑ ¦'Ν¦ΧΙ2°ΥΝ
Μονο ο κοτοπο
σο του οι· τσ- 7 '
.ΜΜΜΙο. ¦.“2ΞΙἔΞἑ:ἑΞ.ΐὅ. οῖιτ|β|σμοο
· · ο πιο το τα" ο ο· ·
¦°ἴἑ==Μ:ἑ ΞυοῶοιΙ τον ττοουτσΙσ 8883? σ ϊ Π ρ | ε " ς | Π ρ Π
°"° ε'° °"νως αν 'ΙΝ""°' !°' ο” "°ὲ"¦' Η '
κσι οσοοῶν οοοτ- '"°"”2:="ἑ Μ "κο ° ε  !
ως" νουονιο
Ηοτονοσοοου τω το ωυο·ο Μ 
| ο ΜΜΜ συνσντοοι·τ
ουτο κοσμο “κι οΜς τις Μωτο-  ΜΜΜ;
τες.·οοσον·τΜςνΙνουνοιοοο- .ν “ο
χ το· οοΜΙοοσο νο ο· οτι
Μπας σωστο"ἑ$ικοτ"ς σνομ- : ο έχει Μου" ομικστοσἩο στις
νεος. νο ο ι στο γνωστο κ Μον··ς του κοιταω ΜΙΜσν τΜ του. οου του Μ- ~ ~ στομτνου Μοοοο ο που
σο Ματς που!" κο· τον τΙτοσ
Μ νο μου κοντ· Βοι- οΙσ·
ο 'ο το” Μι 0ο Μ τον
κοοοοσο ο το τω τις συν·Μ·ς·. Μ ο ΜΝ
τος Μ ο οιιοΙσ μοομοἰ το κυμασοι αοι- κο· οι” Μ'
Τρώτε· ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΛΝΙ0Π°Μ0ἰ (ΜΜΜ Μ)
ΠοοοοΙνουν οι οντιοοοσοις
4 · - κοι στο κομμοτο μομοστο στο
Α""ΩΡ'=ῖ°= η ΜΜΜ““'““
. ~ ¦Τ°... "ΑΡΑ ¦"| 'ΟΥ °Π¦Χ|Τ
° οονιοιιιοιτοτ “ 4 ς _ γ οκιτιοΜντοτονοοοο___εΞΩΤε ρ|κ°γ Μ.“ωωω“Μ.ω .Μωωω“Μω· ¦ζ:Ι'Μ'°"Μ'"$"“Ἑ Μ.
μοτοι ο ποιος. ο κ. Σώματος; οσο "να το κοοο του τοοο- ”πως Μ' ως ΜΜΜ Μ
ΜΜς ω" "Μ Μ "Ν “η ω ώ". ω. ο κ. ΜοοισσσνΒος; Τοσο κοιοο τι ναοί' Ματ. κοιος .ΜΜ_ω Μἱ”" κ.. α'
“Μ ο" ω °"ΜΜ"_“. Μ" ως Μ* οκοντ ο πονοοονοΙκος¦ ΜΜΜ· σοοσουν Μ τσ στο· ο Τι Πω ως ΜΜΜ" ω" . ° Μ
ως οντιμττώοιςον κο· τον ο” τους κοκο του· '° "ΜΙ ° "Μ""Μ “ "κ "Μ'- " *° 'ΜΝ Μος Μοοτισμου Μτο εκτος Μ ο Η των" τους οιστοοοιοσ· το "Ι ° Μ” ”ΜΜΜ" " "ω"- °” .ω"ω= ως Μ"°ΐ Ξομτοτσ σού τις οοοιτς ομοαΜΜ Μ.” Μ." “ως Μ- ” ω ε.. νομίζοντσς οτι έτσι το κονσυν ΜτΙ ντο τκοΙ Μι οοο ουτο "κ "Ψ μ ΜΜΜ“< κι"
"ως Μ α' Μ Ν απο ΜΜ° Μ" Μ. κοκο στον οοομοιοκο ο κο· συτο ο ιστοοΙο ο "το οουΜ °ΜΜς ΜΜ“ "”!ῶ_
Μ β Μ" Μ Μ πιο "Μ°"<' Δ“Μ" 'ῶ°' Β"°" °' “Ο 'Ο °“Μ Ο εδώ "ΝΒ" Η Μ °'" "ΠΜ" "η "°Ε°_
Γ “Μ σπύ·ῳω χωΨ· °“"""° "ΜΜΜ Μ"'  Μ κ"".“Μ · 
τον ο τον τοο στο νοινσ. τασν φως . . _ . ΜΜ σήοιο κο· το
ΜΒΜ, Μό.” ση. 98 "Ν ¦¦ή"°“ Μ ω οο“οΜ το “μονο τος συν·νττυεος του τα” οτοοοοιοο στον :οσο ΕΜ στο στοιοσ 15 ΜωΜω "Με” 8°=_
“ἔστιν στον κοουοο κο· Φέτος π μοινουν τε· ' στις·. τονιοκ ο τομτοοκος πιο·
ο τους ε·.7Μ ουνκοονιοτκσ Μοτου ΜΜΜ" ΜΜΜ ΜΒΜ" ο?
"Η Β Μ" ϊ" ”Μ" ”μας ΜΜΜ κοτς μ· τον Μ
, οι Μο κιτς: ιιον ιιο- ιιοοκτκο · "°'=;" Μέ!” Ο π' ?“°°' τος τοο. τω" ΓκιοτζΙκο
ἩἔἩε" "Ι"'ἑ$" “ΜΝ "Ρ"^““Τ°"°Μ' . ο¦ἔΨ"¦ ἄ·ὡ 'ἔκ"ω'" ρὅαἔἔ
οποσ τον· 2-2 τ:· οοἔἑΐο τ "ΜΡ 'ω °““““¦.ω “ω · Ο· τττ=οἴ=οἔ Μ" " Μ' κοκ τοιοετο κοκτοοιι ο .το
στο· τος ομο6ος. ενο ο συ- _?%ὲἙ::====“ΐὲΡ' ἑ - - ' Μοττοι σοο Μ ω" στα" οίνοι οι οιοικοονττς τον ΕΠΟ
ντο·ο του πονοοονοΙκου στο κ Μ. ¦¦¦ μ." Μ Μ' ω “1 η τον οοοτο στο... Μ". ς ι· τις ιισκουονομοτικος κοτονοο·ς
ΣΕΦ Ε'ωΜ Ο( ΠΜ 'κ Μακ" ”ο ”ω”. “ οοὡτο μοτονοο- "ως ' "ή | ' τους οου τον σοονουυ τις κομοκοςς τους κσι
ο··νμ·τ·κος ονονκ·ς οσο - "ΜΜΜ μ 6“° ”ο στο που" τος Ι' ΜΝ °=°_ . ι σ , ο ομοτοοος τος Με πονοοονο'κος οσυ
το· ο ομοοο · ω αν" οοομτνος στςον ° ΜΝ” _ "π" , ; τοοοΙοισο κοκ οοοτοοουοΙσ κοντσνο·.
· ; ' , " ο κο· ο οι" Μ"""Μ .ς · ` ν μ Ί .- Ι οτσν ο κοοσινο οισοοοο τος τη
· .ο . . Μ 'ω "'· Η" Ν=- τ . Ι· Η _ . ι' ~/ ' |_
γ πος ο - , _ · Ο: ./
πως· στο .Μο τον σοτοτ- ο Μοτο: οικω:: (σοοΙοσ το· ΜΜΜ] .Χ τα Α2 χ - _ · Η ._ . ί .ν οπο" Μ τα” κτ ωΜοτο ο αποκτα
Ι'ρὰΦΙ ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (σΞΞΙ6α Ξ)
“32329 _ “ Ξοιτονι·οττο οιΜτοτ
ΓΙΝΩ .ο  _ - ο οονΜττιΑκο:
σομοοο
"°" δ""“ οσο' οτι σ Ρομοοοτο οιοτσο ακούσω· τους
Ν "”'° Μ" - - . 'οπουοτσσκ. 'ενκοτσκσονς ενω" των ομιτ·εως εξω _ . _ .. . ' οικω μο τον 'Νοκ. οου ξεκινουν τον πτοοτο
οσνογυοισοι η Δ _ . ' στο Νντο (ο οοοκμισο στις ο νίκος). ο σουμοοις ένο - _ μοιοκος κοοοιστ στο πιοΙνοιο τον κοκο οοΙμοοΜτ60οομο. . Δ· υ η νο του Λο κο0ισιος ικα* τον Γιοοονοοιτς› μ·
Εῦκομοι το το _ ~ ' _ 2-3 ι2ο-22. 25-22. 22-28. πιο. πιο
τκοτοστΙσω. ' ”
'ετσι τοομοτισο οοῶ- "Μπος σκομτο
τος στον κονονικο ο Τσουκ μτ το ιιοΜΜΜ. μτ ο Νομούς ντους κο· τον σκοοιοοοοο οοο τον Λο οσυοοστ ο τοκο
_ ο  η Π _ 4 .Δ η κοοισιος. τ2 σοο τον νοου με 27. ενώ
 κ .. ς ΕΞ ι < ' σου." ποσο τοι το ο :ουοτσνοοσυοος
Σωτήρ.” οιιο τον "κοκ οκονο 7 μοοοκ
Γ“υ88ρος · ο · · '
χ°"°""“ _ < _ . ν _. ο οσοοσνοτος του ο·ηιοηου ΜΜΜ οιοτσσ
. · ' - | · Μι ·ΕΙμσι κοροομκνος πιο οι ιιοΗττς οου
κοοσιμοοοιοοικιον ΜΜΜ τον ακουω ο
'κοπο νο οικω χρονο συμμετοκος σε οικω
τουςοΗκτοςκοι οΜσο ΜΜωΜ
Μ κοοο ο ΠΜυοοξο τον 'Μουσωα κοι · . - μ
τον 'ευκοοσκοονς για' Μύκονο" οΙνοτ · · - . Λούτσα· ΠΜ
ΜΜΜΜΜΜκΜ· Με· ,- ο ΜΜΜ”
τον ομιττο·ον οου μος Μοιμονουν· - ο. .· που” ομως ιιο· ν ' Μπακ οι κοκκινἀΜ.
Στου ο·Μ ομιτκοικο 0ο ιιοΕσυν Λο "ΜΜΜ ¦ΠΜ'
κο0ισιος-·οινικος :υοουσ:τονο2 Ι Π "ΜΜὡΕΜκ ' Ι
υοο8ΜσοοκσνΜμΙο κοιΆοος ν. η ' · ·
Γράψε· ο :ΤΕΦΑΝ°Σ ΛΕΜ°ΝΙΔ“Σ ισεῆΙοο 5)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα