Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ ἔκ· "ΜΠΟΝ 'ΕΜ'
 τ ἐἔ¦)γΡ
Η Ω|π`
 ΗΘΗ·τΗκΤμΜΗΜΗΠ!Κ“
ΠΓ   ,.Ξ
·· Μ Ϊ -··- Η· Η'
εθΗΝΑ|Κ0Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑ0 ΤΟΥ <”
_ .ἶ Τ τ .γ
θ. € η
ή Ζ 4 ν
..Λ Η
Ε > .- '
“| "ΑΥΔΗΣ ΓΜΜΠΗ0ΥΛΠΣ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΚΑΙ ΗΜ ΧΗΜΜΤΗΣΜ ΤΗΝ ΑΜΠ
β  ς ῦῦ 
' ”Ξΐῦ ο Μ '
ὁ.- ι
`Γ_ἑ$·ὶΞ _Σ _ _ _
“ἶ@ΣΜΥ  Η” 'ΣΤῖΥἶἔΐ8»ΤΗΣΕγΜΕἩ 
__ ΜΑΜ!!!Τ|'ΛΥΤΛΗ0ΥΕΡΧΗΗΤΛ|ῖ.ζ
77 791 085ΤΘ3 Η
Η ΕΤΑ ΠΑΤΤΟΝ ΗΗΤΣ0ξΛΗ0 ` _
ΗΒΗ ΕΖΗΣΛΗ ΤΗΗ ΗΜ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤ|ΤΗΗΐ` ¦ ε
ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ~ΤΠΥῦΛΗ0 Τ0Η ΑΔΗΕΡΤΗ “ ” ·
. Με;  ΚΑ|.ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΜ ΣΤΗ ΗΛΗΒΕΒΗ  
 ἱ·ΤΗΗ ΖΗΗΤΑΗΗ ΗΡΥΛΗΗ ΤΗΣ ΠΕΠΗ' 'ζ
. _-_“-__ρ-. 
ι ;. Δ 493
ΠΑΛΜΔΥΤΗΜΝΠΜ0ΜΠΣ Τ
` γ ΤΜΗΜΑ 9
Ϊ ΣΕΜΚΤΕΣ
' _¦ξΗΜΕοπκὴ
, ° Χ
Τε .β
= ἐξ 
ΑΜεΜεΤΑΜΜ
τΗτ“κπΜἰ
ο .Φ Δ 7 ->|·
` Ι 'Ι ΤΝ ίπ(  '··
Τ ι ί' :η / Τ Α
Ι Ι Η ' Τ ·
' Τ 1 '_Τ Ι
.Η Ο..
Η ^'ΞἐεΗΡΛΣ|ΗΗΣ ΜΒΜ 8
Η η. Μ Η Η  ¦_ ΤΗ; 
ΜΗ Η ΗΜ· ει
-η 7 Η Σ  ι ΚΥ;
Τ. Η!
Ω“.# Η
'Τεξ'
| Δι κ
Β @ “ τ.κογοπογΛοΣ Η κ _. : Ο
νη ΜΗΜΜΜ ω ΗΜΜιΗ.ΜΜΜΜι
¦ _ ; "ΜΗΚΗ Η Μ' Η ΒΕΡ°|'"°
' Χ Μ Ρ
Τ _. πκΩΝΣτΑΝτΤΝιΔΗΣ
Σ; ΗΗ|ΗΜΗΤΤΗΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα