Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Σου παίρνουν το σπίτι αλλά συνεχίζεις να χρωστάςRecognized text:
· ΝΟΜΟ' 'ΜΙ
ο Α.ΜΜ ΜΜ“'Μ
4· ΑΜΑ' ι_:`|~ιἔ: ;έ!¦
υ£σωΙοω ΕΥ·Οωσ
σε εννεσ 60· ωσπικσ
καιρο σε μ *:`·›~ ' .
Ο" σ ωμΜ αν
“ΑΦΜ Με" Μ
ω" ψΜψ 'ΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ |
Μω.ψ Μ ' ω. Μ”
“.“.%Μ 
Με "ΜΑΜ ΕΥΡΩ ΜεΤοχικο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΟ|ΓΟΥΝ Ο' ΞΕΝΕΣ Ξωρε·εΣ-κοΡΑκ·Α
Μ ΜΜΜ( 
Μπι" Μ 
Μινι ΜΜΜ!
¦ “ΜΜΜ-“Μα
ΜΝ ΤΟ ΦΕΣΤ|ΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΒΕΛΓΟ ΠΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ
ΟΤ|ΔΕΝ ΓΝΩΡ|ΖΕ|ΠΠΟΤΑ ΠΑΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μ Μ ΜΙπνΕΜΜ ο
Η· «ΜΜΜ περι»
Ο Ζητουν την Πσρατηση ΜΜΜ κα Φῳηρ
.' Ξ -| Έχω =: Ύ . . . ΠΦΜΜΜΝ@ · ”Εντονε5 σνΠῶσσε·5 των Εῆῆὴνων κσῆῆπεχνὡν Ο Φορμσκερὲ5
Α οκ  1. ..-Π 73' ΙΝ.: · . . _
Ι ῇ-Ξὲ'ω.. ;:_“;ε-.“ . _ Ι 9ΜΜΨΜ'@ ετσθεσε·5 ποῆΙσκων γισ την κωῆτωρσ των ΠΡΕΑΙων
. . ' Δ . ' ' ' β “ - ·
 ·Ι“_ 7. ισ
Τ'; · _ἶ '° · _ · . ¦  ¦  '  ΜΜΜ ἶ~.-·|ω·°<"||||°"-""|-'
:ν “ή σίπ 8 σε Μονή: α ην κάνω Πίσω». *7 ΦΜΜΜ ἐ-¦“
ΔΗΧΕΩΉΜῳΥΝΗΜΜ τ Μ· ΔΩ Μ, "ΜΜΒΜΜἔ:
Η ΜΟΣΧΑ ΚΑΤΑΠἘΜΕ| ΤΟΝ ΝΟΠΕ!
ΠΑΜΜΜΞΤΟΥΣΜ
 Η Τουρκία στέῆνεΙ
' -- όΠῆσ στο |5|8
ΜΜνΣειΣποΜσΝ
τη· ΜΜΜ Π
Άγνωστο·
" .ΙΑΝ κ 63 Ο · _
ϊ“ω“Μῳ · Ο· Προσσυνεε
Μέρα πισω επσνσστστπσσν
ισ Μονό Με· Ο ω
Με!!!
ΒΜονΦΑκπ Πω ·ΞωΝ0ΜΒΤ·
“Κοτσρρὲει Α . ¦ 1 Μρθσ στην
Β· α ι Ἡ· ΔΔ 22-"ῖ 'Ώ “·¦ .·.
ο ΣΥΡΙΖΑ. θα - Β “ο Σ .Η “ΜΒ ί | ΜΗΝ
φισσεΙ στο 4%»
σενα ενο νέο ΠΑΣΟΚ· ρ
ΠΑΝΤΟΥ ΧΡΟΝ
ωσσσ Ρώσω 8Μρ6σωΜσΜ0Ηε
ΜΜΜΜω·ΤὡΜΜμὴύ .ω
ωω.ψω ·ΜοΜΜ·ΜΜΜ
ΐψ.ΜημΜὐ ω·ῳωΜΜωωΜ
ΜΜμΜὡμωωὡΜσὡΜσωΜηΜ0
Μ.ΜωωΜμ ΜΜηωὡΜΜρω
ωωΜΜωΜΜΜΜ
·ω:' Δ
' - _[-'· . >;- .γ-¦-·.:.-_ .-:.|-|-· ο· '|·χ·;. Ι. .-, .|· 'ι `·ζ·· ρ -|· -· _·
η · Ί Ό· .¦ Ο π ο Ν '“ Α · | . . ν' ' ι
Ι ι ' ¦"
~ - ω Ψ 4 - “. ._ .
μ Δ. › . - η · κ - ?ο
` ` | .μ . › _. ... ' `
Γ λ :4 _ ,Ύ -. ι. - Ξ Ι Τ ____