Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΠΝΩΝ
ικοΝοΜικογ ΕΡ|ΕΧΟΜΕΝΟΥ ΗΜΟΠΡΑΣ|ΩΝ ΚΔ'
άδΜΊθθθ@ΟῖθΠθΐ-9Γ ΑΘΗΝΑ: Σάββατο οε.οο.2οτε
ΜΕΡΗΣ|Α ΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΡΟΜΗΘΕ|ΩΝ
Οδήγησαν σε βελτίωση του μικτού πεοιθωοίου κέοδους
ΕΛΓΕΚΑ: Στα 6,6 εκατ. οι ζημιές το 2015
ΤΕΛ .
Οικονομία Το τοώτο τοίμηνο... βάφτηκε κοκκινο
Την τόσα που η κυβέονηση ποοσβλέπει σε οικονομική «ανάσταση» μετά το Πάσχα, το ποωτο τοίμηνο της
φετινής χοονιάς φαίνεται να ζεκίνησε με αονητικό
Παοάταση στις
αιτήσεις για
. . . , , «Ενίσχυση
ποοσημο. Τι δειχνουν τα μεχοι τωοα στοιχεια σε Μ ,
κοίσιμους κλάδους. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις της Μοομἶσωων
άγοοάς. Επιχειοησεων»
Παοατάθηκε μέχοι τις 14
Αποιλίου 2016, με σημεοινή
απόφαση του υφυπουογού
Οικονομίας Αλέζη Χαοίτση, η
ποοθεσμία υποβολής των αιτημάτων ολοκλήοωσης του
ποογοάμματος «Ενίσχυση
Συγκεκοιμένα, τσοποποιήθηκε ο οδηγός του ποογοάμματος «Ενίσχυση Μικοομε
Την (όσα που σ υπσυσγός Επικσατείας κ. Νίκος
Παππάς μιλά για «πολύ σημαντικά κομμάτια του
ψηφιδωτσύ που αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα ανακάμπτει» και σ πσωθυπσυσγός κ. Αλέξης Τσίπσας
υποστησίζει ότι η πσσσεχής ανάσταση του Πάσχα
θα συνοδευτεί και από την ανάσταση της ελληνικής οικονομίας, το πσωτσ φετινό τσίμηνσ φαίνεται πως ζεκίνησε με ασνητικό πσόσημσ.
Εισηγμένες:
Εκπλήζεις και «βαοίδια»
στα κέοδη
·£ ξ Ρ· :7 Δ Ο σαίων Επιχειοήσεων που δοα.τη-Ξ· ; :; ΤΕΛ στηοιοποιούνται στους
Ή - Τ' τ τομείς Μεταποίησης, Τουοι
σμού, Εμποοίου-Υπηοεσιων»,
ως εἔής: «Απεντάσσονται οι
επιχειοήσεις (δικαιούχοι) οι
οποίες δεν υπέβαλαν Αίτημα
Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ολοκλήοωσης σε
ηλεκτοονική και έντυπη
μοοφή έως την 15/4/2016 και
όσα 17:00 μμ, εφόσον δεν έχει
ποοηγηθεί εκταμίευση επιχο
Ο όμιλος Τοτε σχεδιάζει
να πουλήσει
τα εογοστασια χάλυβα
Αύζηση λειτουογικών κεοδών (ΕΒΙΤΙ)Α) κατά Ζ1,Ζ%
και ποο φόοων κεοδών κατά 75,6% εμφανίζουν αθοοιστικά οι 88 εισηγμένες εταιοείες (πλην τοαπεζών και
ΑΕΕΧ) που δημοσίευσαν λογιστικές καταστάσεις έτους
και εζαμήνου έως και χθες το βοάδυ.
Η μέση επίδοση φαντάζει πολύ ικανοποιητική, αν κάποιος συνεκτιμήσει το πεοιβάλλον οικονομικής ύφεσης που
επικοάτησε για μια ακόμη χοονιά το 2015 και τις επιπτώσεις από την επιβολή των σεΡἰτε1 σοΙ1τ1“οΙε κατά το
δεύτεοο μισό του έτους.
Ωστόσο αποτελεί τη μία όψη του νομίσματος. Με βάση
πάντως τις ποώτες εκτιμήσεις, η συνολική εικόνα των
βελτιωμένων αποτελεσμάτων ποοκύπτει από:
Η κοίση του τομέα της σιδηοουογίας στη Βοετανία
έλαβε νέες διαστάσεις με
την ανακοίνωση του ινδικού
κολοσσού Τοτε 8τεε1 ότι σχεδιάζει να πουλήσει τα εογοστάσιά του στο Ηνωμένο
Βασίλειο, επικαλούμενος
κυοίως την υπεοπαοαγωγή
χάλυβα από την Κίνα.
Μετά τη συνεδοίαση του
διοικητικού συμβουλίου του
στο Μουμπάι ο ινδικός όμιλος ανακοίνωσε ότι «εζετάζει όλες τις επιλογές για την
αναδιάοθοωση του χαοτοφυλακίου του, συμπεοιλαμβανομένης και της πλήοους ή
Μονή; μεταβίβαση; τη;
Τοτε 8Ἑθθ1 ΠΚ», της θυγατοικής του στη Βοετανία.
Με την απόφαση αυτή απειλούνται άμεσα τουλάχιστον
15.000 θέσεις εογασίας στη
χώοα. Πεοίπου το ένα τοίτο
από αυτές αφοοά το εογοστάσιο της Τοτε στο Ποστ
Τάλμποτ της Ουαλίας, σε μια
πεοιοχή που ήδη πλήττεται
οικονομικά.
οήγησης. Της ανωτέοω ποοθεσμίας (δηλαδή της
15/4/2016) εζαιοούνται τα
έογα για τα οποία υποβλήθηκε Αίτημα τσοποποίησης
Φυσικού - Οικονομικού Αντικειμένου στο χοονικό διάστημα από την 15/12/2015 και
μέχοι την 2/3/2016. Για τα
έογα αυτά απαιτείται να
υποβληθεί Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ολοκλήοωοης σε ηλεκτοονική και
έντυπη μοοφή έως την
20/5/2016 και όσα 17:00».