Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σύγχρονο...
5ει·νίεε σε ϊ
«μεσαιωνικές»
2/3 ΑΠΡ|^|ΟΥ 20] 6
ΔΡ. ΦΥΛ. 724
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤοκγΡιΑκογ ηοΛιτικΗ ο ΑοΛΗτικΗ εΦΗΜεΡιΔΑ νυνννν.ιερορει.ε·
ΕΞΕΤΔΞἩΜΗ ΠΠ ΤΑ ΔΔΝΕΔ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Σιγάτο... ΜΜΜ!
_ τ- η. `_ὶ
γ  γ “- :' τ··“ :·ῦ τ“_Ἡ Μ Πασχαλινό Πυροτέ' Ϊ  ἶ“'·ἔ λ “- `“ Π"  ε χνημα η εξεταστική για
Γιατι ζητησε ε ~ ε   · ἔκ Ἡἰ η έ - τα θαλασσοδανεια, α
 φού σύμφωνα με Προηγούμενο νόμο δεν υΠόρχουν Ποινικές ευθύνες
ι ζ για κόμματα και τραΠε ζίτες. Θα αΠονεμηθούν
λ Πολιτικές ευθύνες σε βόθος 30 ετών; Δύσκολο...
Πρόωρες
ο κυριακος
»ί «Στριμώχνει» Πολιτικό τον ΤσίΠρα.
αΠοκλείει διαφοροΠοιΠσεις και τονώνει
το «γαλόζιο» ηθικό ·ΣΕΛ. 6-7
Ρ ΣΕΛ. 4-5
* 'φ το... διπλο του
  Ν. Ν||(0Λ0Π0ΥΛΟΣ: «Στο νέο
δω-  Κόμμα δεν χωρούν οι ακραίοι»
. κ  λ . του  Πρέδρσυ
· ·-#·του Μέσι( πειτε
Ο Γκιρτζίκης
και -Σ|Λ
.“ σε ρόλο...
.η |φιγένειας
Μ Παίζει το σενόριο να Παραιτηἐθούν
οι διωκόμενοι σύμβουλοι της ΕΠΟ -Που
η θητεία τους τελειώνει το ΣεΠτ~έμβρη-,
ο ΚοντονΠς να ισχυριστεί ότι έκανε...
`εξυγίανση και να αρχίσει ξανα το θεσμό
του κυΠέλλου ›ΣΕΛ.22
 εε Δύο εδώλια για
τον Ευόγγελο
88' Θα κατσει στο εδώλιο ο Ευόγγελος
Μυτιληναίος για συκοφαντική
δυσφημιση του Βίκτωρα ΜητρόΠουλου
και της «ΆΠοφης», σύμφωνα με την
υΠ' αριθμ. ΑΒΜ Γ/2Ο] 5/2052
μήνυση, ενώ με τη διαταξη 52/Ί 6
του αντιεισαγγελέα Εφετών
ΧαρόλαμΠου Τζώνη του ασκείται
εΠίσης δίωξη για τον ίδιο λόγο
'ΣΕΛ. |3