Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· ΜΜΜ ο· οι·νΙοΕ·οι·χο·
ὅ  ωΜΔιΠπΠΜΕΜοΜεχρι250€ΙοΜΝΔ
. κ· ' 
του ΣαΒΒαϊοκὐρ·ακου - .
' ΜΜΜ οκύιΜ.·.._
. Λρὲνε5,
ΜΗ): .
· Μο: Μεὡ8,
ΜΜΜ ¦
0," Πεκ
- ΠΑΜΕ): |ΣΤΟΡ|ΑΣ '45
(3¦5€ΜΕΤ|ΣΠΡΟΣΟΟΡΕΣ) η. ~ . . “¦ . ο
το ΠΡΩΤΟ Μ - Η «ΜΑΥΡΗ ΜΒΑ» ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
“Ποῆωεχνείο»
πουΙ897
ΠΔΛΛΟΜΕΝΑ... ΠΕΗ
σε 'Ο "ΠΟ" Ο" ~ “Μ
ξεφήλο ΟῖΟ
ΦεσἩΒὁλ
Με Τον ανασχημω·ομο
ο πρωθυπουργός θέλει να
ζ αλλάξει ΤΟ αρνηπκ6 κλίμα ο ἑ"ΝΕ ΤΩΡΑ και την κακή ε·κ6νο:που _ _
οί ε· ' ο κυ'νο
5 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ε χν πυρ η βερ η η ένα οπνὁκο8
ΝΤΟ|'|ΑΚΟΥι ιο μεσημέρ·
Π Μέσω πως" 
  ΓΙΑΝΝΗΣ
Ξ Ι . ' · ΜΠΕΖΟΣ γ ·
ἔ= Βῇεπων Μπες 19 θ!
ἑἔ “Μ Ρ" κ “Μ ὅ... κΝ>ιι›ιΑ ΝΑΣ ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕ· ΤΟΝ ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜο υ «ΕεΜΜω
ἔ Ο ' η] ' _ ΜετΑΝΑΣππικο “ε πι ΜΜΜ
έ: · ~ ^ 33 ιων ΜΒΜ" μ
ζ , , ΦοιΜωνοον
ϋ|Ξ| ΜΜΜ:: ΜΜΜ  
ο· ιουπειἰιε£ · · Κ"| || Β|'| ΜΟΒ(
·· Μ υπονΜωΜν ο!" “γω ·
..Μ Μ ΕΛΛΗΝ||(Ο κΜι·Μ"Μο