Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Ρίξατε μαύρο στον ελληνικό πολιτισμό"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το ΑκΥΚΑ0Φ0ΡΗΤ0
ΝΕΟ Ο]
Μ|ΜΗΣ
γ ΠΛΕΣΣΑΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΕ|
ΘΑΝΟΣ ΟΑΥΜ|'||0Υ
γ . _
ΣΥΜΜΕΤΕΧ0ΥΝ Φ|Α||(Α
~ ΔΕΣΠ0|ΝΑ ΟΑΥΜ|'||0Υ
ΡΑΑΑ|Α ΧΡΗΣΤ|Δ0Υ
Σαββατο 2 ΑΠριλίου 20] 6 - Αριθμός φυλλου ].855
Τιμή 1,30 € (5 € Η εκδοση με τις Προσφορες) - νννννν.ε-τνρσε.εοΜ ο
Μ ΑΝΟ|ΧΤΗ Ε|'||ΣΤΟΑΗ Ηθ0|'|Ο|ΩΝ κΑι Σκι-ιΝοθΕτΩΝ
«ΚΥΡ|Ε Μ|'|ΑΑΤΑ, |'|ΑΡΑ|ΤΗθΕ|ΤΕ» γ γ
ΜΜΜ ΠΛΕΣΣΑΣ__ ' ι"
ΜΜιΑΝΟΣ >.ιΔ ·
Ξ ΠιΔικΑ ανο
|_Α|_Α|_00Ρ5Υ 8( ΧΕΛΩΝ0Ν|ΝΤΖΑκ|Α
ΣΥΣΣΩΜ0Σ ο καλλιτεχνικός κόσμος κατό του ΜΗΝΥΜΑ και Προς τον υι·ιερόι·ιτη
ανει·ιαρκους υι·ιουργου Που αι·ιέκλεισε τις ελληνικές διευθυντή Γιαν Φαμι·ιρ: «Είστε ρετεοηα
Παραγωγές αι·ιό το Φεστιβαλ Αθηνών - Επιδαύρου ηοη ετατα, ετιιστρέψτε τον διορισμό σας» ο,
ι! τιτΡιοΔικο
| ΜΑΝ σε
' Π0Λ|Τ|ΣΜ0Σ
“ '· γτΕιΑ
' “μ μ / ΑΝσι>Ωι·ιοΣ
ΕΚΡΗΞΗ Β|ΑΣ
ΣΤΟΥΣ κΑΤΑΥΑ|ΣΜ0ΥΣ
ΑΝἩιΡῖΠΕ(
Μ©ΣΣἔΕΔΠ© ΑΠΘ
# κ» ΗΘΗ ε Ο
__ ΞῖΝ
Πι· ΑΚΡΗ/ΜΡ
Λ Μαν
ΣἔΜΔῶΪ© βιΞΕΞνΜ3
"Η ΘΡΕ=ΠΞΕἔΕΨῖΠΚ© ΣΨΜΒ@ῶ;
“Πόῆεμος" ·
οίκων μόδας καταστασεις
για την ισῆαμική σε χω· "ε|Ρ"|ά·  
μαντίῆα    Με 
Μ|ΣΘΠΥΣ. ΣΥΝΤΛ:Ε|Σ.
ΠΕΑ. :3 · 6-8
Παρτυ γιοΘΕΣιΑΣ ΔΔΕΣΠοΤΩΝ ΣκγΛιΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ “κι ΕΝ0'ΩΔΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα