Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ενισχυμένες οι εισηγμένες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαΕτεΠιΡοτ11ά.ετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
θ¦ ΡΟΝΕΚ
8ετυτἱ|γ 8εΠ·ἰςε5 Ρον" Ηε||ηε Λ.Ε.
Τα.: +30 2 ι ο 6728890
Νοε": ιηιο@ρσννετ-ηε"αεει·
Μ.ρουα-ηε||οεει
Παρασκευή 1 ΑΠριλίου 2016 |τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ'ΚΗ ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 ·
Αριθμός φύλλου: 26.032
δωρο - ΟΛΠ, "ΑΜΕΑ
ι . . . . .
ιι ι" ι ιιι ιι
ιι ΔιΔηΑχιι πε
ι τοπ πιΣτητεΣ
πάταξη φοροδιαφυνῆ€
σήμερα στη Ν
|'|ΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΠΑ ΤΟ ΗΑΞ|'|ΟΥ Η “ΟΜΑΔΑ 53+»
ΔΕΥΤΕΡΑ: Ε|'||ΣΤΡΟΦΗ
ΠΑ ΕΟΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡ|(|Α
|'|Ε|ΡΑ|ΑΣ: ΣΤΑΔ|Α|(Η
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
|ΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΟΥΡΓ|(ΕΛΗΣ
καθηγητής Διεθνών Οικονομικών
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ
€(|(Ο|(|(|ΝΩΝ»
ΔΑΝΕ|ΩΝ
ΠΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ
ΠΡΑΜΑΤ||(ΗΣ
Ο||(ΟΝΟΡ||ΑΣ >31
ΕΣΕΕ ΝΑ' ΕΟΠΟΒΑΝ|( ΣΤΗΡ|ΖΟΥΝ
Τ|Σ Ν||(ΡΟ|'|ΕΣΑ|ΕΣ
Ε|'||ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ >9
|'|. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
|'|ΠΑ|ΝΕ| ΦΡΕΝΟ
|Δ|ΩΤ||(ΟΠΟ|ΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΕΗ, ΕΛΠΕ
ΝΑ' ΔΕ|'|Α >3
2 ένθετο
μαὅ με τη «Ν»
[Χρηματιστήριο] Με καθαρά κέρδή 780 εκατ. ευ ρω έναντι των 218 εκατ. ευ ρω του 2014
ΕνισΧυ μένες οι εισΠγμένες
Μόλις 4,83% κάτω ο τζίρος, Παρά το αρνΠτικό οικονομικό Περιβάλλον
Με αυξΠμένα καθαρά αΠοτελέσματα και
με Περιορισμένες αΠώλειες στα έσοδα
έκλεισε τσ 2015 για τις εισήγμένες στο
ΧΑ. εταιρείες, οι οΠσίες κατάφεραν να ενισχύσουντΠ συνολική τους θέσΠ Παρά τΠν
τραΠεζική αργία και τΠν εΠιβολή Περιορισμών στήν κίνΠσΠ κεφαλαίων Που σήμάδεψαν Πιν Πε ροινή ΧρήσΠ, αλλά και τις
συνεΧείς Πολιτικές ανατρσΠές λόγω τής
διενέργειας δΠμσψήφίσματος, των διΠλών
εκλογών, των ακραί
ων συνθήκών δια
ται στον κλάδο διύλισΠς, ο οΠοίος ξεΠέρασε τα 4 δισ. ευρώ συνολικά, ήτοι 25%,
Ποσοστό το οΠοίο ωστόσο έρΧεται μόνο
ως αΠοτέλεσμα Πις κάμψής των τιμών του
Πετρελαίου, αφού και τα δύο διυλιστήρια
λειτού ργΠσαν στο όριο τής ονομαστικής
τους δυναμικότΠτας. Ωστόσο, το μεγάλή μείωσΠ ανέκοψ αν οι ενοΠοιήμένες Πωλήσεις
Πις ΒιοΧάλκο, Που κινήθήκαν ανοδικά κατά 11,2% στα 3,25 δισ. ευρώ. Σε εΠίΠεδο
λειτου ργικών αΠοτε
λεσμάτων, αυτά δια
Προνι1ότευσΜ με 2016: 5ΔιΣ. στη μορφωτικονοτα7,49
τους θεσμούς και τΠς  Α· δισ. ευρώ με άνοδο
υΠογραφής ενός τρί- ΠερίΠου 15,37% και
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑ|ΟΠΟ|ΗΣΗ
του μνήμονίου. Με
βάσή, λοιΠόν, τα συνολικά αΠοτελέσμάτα 1 82 εισΠγμένων
(εκτός τραΠεζών), τα οΠοία συγκέντρωσε
και Παρουσιάζει σήμερα ή «ΝαυτεμΠσρική», σ τζίρος των εν λόγω εταιρειών διαμορφώθήκε Πέρυσι κοντά στα 62,58 δισ.
ευρώ, μειωμένος κατά 4,83%. Η τελική
γραμμή του συνολικού ισολογισμού των
εισήγμένων εμφανίζει κέρδή 780 εκατ. ευρώ αΠό ΠερίΠου 218 εκατ. ευρώ το 2014.
Η δεσΠόζουσα θέσιι των διυλιστήρίων είναι υΠεύθυνΠ για σΧεδόν το 1 |3 αυτής τΠς
εΠίδοσής, ενώ οιιμειώνεται ότι κατά το
2014 ο κλάδος είΧε ετΠβαρύνει το συνολική
εικόνα των αΠοτελεσμάτων με ζήμιές 450
εκατ. ευρώ. Η μείωσή του τζίρου οφείλε
[ΕΨΟ: συνεδριάζει σήμερα]
Σε αναζήτΠσΠ
λύ σΠς με ΔΝΤ
Σιων εΠίτευξΠ συμφωνίας με το ΔΝΤ
εΠικεντρώνσνται οι Προσιιάθειες των ΕυρωΠαίων εταίρων, λίγο Πριν αΠό Πιν άφιξή των εΠικεφαλής των θεσμών στΠν
Αθήνα για τήν τελική φάσή τής ΠρώτΠς
αξιολόγήσής του ελλΠνικσύ Προγράμματος. Σήμερα συνεδριάζει ή Ομάδα Εργασίας (ΕΜ/Ο) του ΕυτοἔτουΡ, ενώ εκΠρόσωΠος τΠς Κομισιόν εΠισήμανε Πως
«θέλουμε τΠν Πλήρή εφαρμογή τΠς συμφωνίας και μια δίκαιΠ αξιολόγΠσΠ και με
αυτόν τον οτόΧο θα εΠιοτρέψ συν οι εΠικεφαλής των θεσμών αύριο στΠν Αθήνα» για τΠν ολοκλήρωσή των διάΠραγματεύσεων. >4
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|ΟΥ >7
φαίνεται ότι κινήθΠκαν καλύτερα αΠό το
γ, τρίμΠνσ Που είΧε
κλείσει με αΠώλειες
6,6%. Βέβαια, κατά το εννεάμήνο τα μεγέθή αυτά δεν ήταν αΠόλυτα αντιΠροσωΠευτικά καθώς «αΠουσίαζαν» τα οτσιΧεία
Πις Οοςα ΕοΙα και των ενοΠοιήμένων αΠοτελεσμάτων τής ΒιοΧάλκο. Πάντως, ή καθαρή εικόνα των λειτουργικών αΠοτελέσμάτων των εισήγμένων εταιρειών είναι
οριακή, αφού αν εξάιρεθσύν τα διυλισΠἰριο τα λειτουργικά κέρδή φαίνονται κάθήλωμένα στα 6,51 δισ. ευρώ. Βέβαια, κι
εδώ να σήμειωθεί ότι ή ΒιοΧάλκο «Πρσοτάτευσε» τΠν αγορά αΠό Πιθανή υΠοΧώρΠσή ή οΠοία είΧε καταγραφεί στο γ' τρίμήνσ. >1 3 - 1 5
ΤΑΣΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ο υφυπουργός Εργασίας στη «Ν»
Πριν από
το Ευτοετουρ
η επιτυχης
ολοκλήρωση της
διαπραγμάτευσης
με τους
θεσμούς >5
[ασφαλιστικά]
Κ|ΝΔΥΝΕΥΟΥΝ
ΝΕ «ΨΑΛ|Δ|»
250.000
ΕΠ||(ΟΥΡ||(ΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ >5
-8% _
-7,;% _
 -ι,ι% '
-ι5%_
-2% |
-ι 5%· 'Ε 
Π5Ειιτοήιεί 300
Φραγκφούρτη
Λονδίνο
Μαδρίτη
Μιλανο
“μια - 5,5% οι ξένες
0ου 1οηεε - 2%
οι· 500 '1%
Μαιος
Σαγκοη
Τόκιο
ΠετοΧες
περῷάλλον
στα >ο
Μεταβολή δεικτών
α' τριμήνου 201 5|2014
Με ι 5%
Πετρέλαιο 
Σ·δ“ροιιετύλΜυμσ _ 25%
Εμπορεύματα
45% - ΔεικτηςΔολαρἱού Συνάλλαγμα
ετοιμάσω -5% 
Πεν|Δολύριο - 7%
Γερμανικά _|00/ Κρατικά ομόλογα
, = ῦ ήρωας διάρκειας)
|ταλικα _8,5%
Αμερικανικά - 4,3%Ξ
-2ο -ιο ο ιο 20 ιο
[ΠάοΜάο Οο|ά]
«Χρυσό»
συμβιβασμό
βλεΠει τω ρα
ο υΠου ργός
[εξόρυξη]
ΕΠενδύσεις
1,7 δισ.
στΠν4ετία
Προγραμματισμένες εΠενδύσεις 1,7 δισ. ευρώ για τα
εΠόμένα Χρόνια έΧουν δρομολογήσει οι εΠιΧειρήσεις
τΠς εξορυκτικής βιομΠΧανίας, με το μεγάλύτε ρο τμήμα αυτών νά Προγραμματίζεται για τήν Περίοδο 2016201 7. Τήν Περίοδο 2007-2014
οι εΠενδύσεις του κλάδου
ανήλθαν στα 2,1 δισ. ευρώ,
αναφέρει σε μελέτή του το
ΙΟΒΕ. >1 1

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κανένα πρόβλημα με Άστον Βίλα η Άρσεναλ
  Το πάθημα με την Κρίσταλ Πάλας στο «Εμιρέιτς» (2-2), την περασμένη Δευτέρα έγινε μάθημα στην Άρσεναλ, η οποία επέστρεψε στις νίκες επιβληθείσα με 3-1 εντός έδρας της Άστον Βίλα, η οποία γνώρισε τρίτη &sigma
 • Μοιρασιά στο «Ελ Σαδάρ»
  Η αποβολή του Κότε στο 74΄ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό 1-1 της Οσασούνα με την Γρανάδα, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 10ης αγωνιστικής στη La Liga.
 • Η πρόεδρος του Κοσόβου κήρυξε persona non grata δύο Ρώσους διπλωμάτες
  Η πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι κήρυξε persona non grata δύο Ρώσους διπλωμάτες, μέσω ανακοίνωσής της στη σελίδα της στο Facebook, μεταδίδει το πρακτορείο TASS από το Βελιγράδι.
 • Ευρωλίγκα: Επέλαση για Μπαρτσελόνα και Μιλάνο
  Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 84-58 τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης στη Βαρκελώνη, διευρύνοντας σε 5-0 το σερί της και δίνοντας συνέχεια στη «συγκατοίκηση» με την Αρμάνι Μιλάνο στην κορυφή της βαθμολογί&
 • Μίλησαν οι έδρες στη Serie A
  Επιστροφή στις νίκες και ταυτόχρονο οξυγόνο από βαθμούς για τη Σαμπντόρια, η οποία στρο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Sertie A επικράτησε 2-1 της Σπέτσια.