Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μος ἑοττιιλον κτιι Πωλ τοιιειο οι ΣΠιλογἑς
των ΑΒρομἰὸη, Γρηγοροοουλοο κοι
ΝικολοκοΠοολοιι · Πολύ υψηλο Ποοοοτο
κοι ΠΜ τον ΓΓοολι(ο στο ὁιΡθνῇ φιλικο
Νο γινει σρχι6ισιτητἡς.
Ι ΑΠΡ|Λ|ΟΥ
πιο. _  Δ ορχι6ικοσιής και Πρόεδρος
κτιθιιμερινἡ "7  '
ΜΝ  της ΕΠΙ) ο ιιιιοιιργ0ς
ΗΜ. ρ 8ΛιιΑΣιιτωογτκιΔιιΣ
¦938'“Π:ξ Στο χέρι πιο Κοντονή Ι
'#0 ε _ νο μην περασει ο εκβιοσμος
θετικες" ί εεντοεετ ' ΞΒνΓο8ΞΓ των... ονυιισρκτων
 ΜΕΓΑΛΩΝ ιι πι·ιιιιιιι ι·ιιι το ΜΜΜ ιισΜσιιιΡσι
με ΚΔ Μ __ _ 
“0λσ ισ σικσδόμημσ τα· ελληνικού 
ΜΜΜ Βσ κωσρρεὐσει
μεσο σε ελάχιστους μήνες”
· “Δεν υπάρχει μέση λύση.
ή γίνετε· ισ Κὐσελλσ ή
δεν γίνετε· κι· η ΗΡΑ μος
διώχνει...”
 ΠἶἶΞἴἑ ι ω
ι ιιιιιιιέι 'ιι ·
τιιισε”“ιιιιιιιιιιιιιιιρσιιι
Τη Δέοτἑρο χονομἑνΞτοι Εοιοτολἡ
Μο ΡτΡΑΡοΕΡΑῆΜΐιΜὁ&ο
οΠ=κλἔἶἶίῇοι η Ποινἡγθοι
εΣΡγοΠοιηΘΞἱ οτιςἩΆἶἄλἶοο
ο οΞοΔιιμω “18ΜΜ1ωιωΥ ωοωιωιω·ω
 Μαιο, ο ΜΜΜ! ιιμΞιωωΜω ο ;ιιιιοΞωα
“ ΤΜ Μ ΜΜΜ ΜΥ ΜΜΜ!
Οι Πορτογολοι ΞΠιμἑνοτιν γιο Πορτο
Σφοιροιιοολου,”ὅὁειος“ οΠοὲὁογομΣις
ο οΒιιλπΠοοΣοΧΗιΞΩοἈ'οΔἈ
ΓΙΑ Το ΠΡΩΤΑΌΛΗΜΑ
· Οι Ιοτιονοἰ γιο Βολἑνθιο · Κοι στη ΣΠορτινγκ
“σφὰζοντο1“ γιού "ήτον λοθος Που έφυγε” 
 κοι θέτουν Θέμο ολλογἡς Προέὸροο!