Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΛΑΣΙ°
· Ο... Προσιτόε στόχοε Που σντιΓιρότεινε η"ντερ στον Στρομοτσόνι #7 ¦
Μπερ6εμένοΞ ο Απειφσύζοε με Κοντονή
· Γιατί δεν
ξέρει... ··
ποιανσὐ το ·
μέρσε να παρει
με φόντο
το θι·εχἰτ
  ί “ · ΜΠόσιμο του ΟῆυμΠκικοὐ
. Π  ' *Ἐκ
«βῆέΠουν» ΑΕΚ κε" ΠονοθΠνσιῖκόΞ
Πῆπρώνσαν τα πσῆῆή γκσῆ σε επιῆεγμένα ματε
Ε"'°ΕΣ||!
ο Ποια παιχνιδια «σπμα6εύει» ο ΒΕΤπιαπ ο Επιστροφή στα μεγαῆα
πρωταΒήήματα και ευκαιρια για ανοίγματα · Παραδοσιακή
πῆπρώνοσνΓερμανια και ΓαΠήία · Συστήματα ·
για «φαγμένοσε» παίκτεε από τον «Ματσωμένσ»
γ Δ @ τσι· Η
' . _~  π: εε ο Πὡε εξέφρασε
Ν °. αῆῆπ αποφπ από
τή... γραμμή
“. /7 τπε ΠΑΕ
ο Διαγρήφσσν στήν Τούμπα
το... πήήνσ τοι· Ἀρνεσεν