Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ιι ιιιιιιι ιιιιιιιι ιιις Μι( ιιιιειιιιιιιι
σιιιιις ιιιιιιιιιις, 6ιιιιιιὡιι£ιιιι...
Γραφειο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 2 “Μ
7  λιώμα ιιι ιιιιιιιι θα ιιιιιιιιιι
' ` σιιιιι <εΜ|'|·ἰΟΦ|Π»
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|ΝΟΣ ΣιλΔ ιι
” Ν. ι . ι _
ΠΗριιοκι:υιι ι ΛιιριΛωω ευη.. ιιι“λλο ιι-Ν ι.›3.ιΔι ι ο ι `κι  ι
'Ί "`·
ϊ'. Δ.
 Ι έ Ο., ¦ Ο Ο Ο κ; 3 η · ι ¦ "  Ψ  “Δι-ι “ί ι ` - ' ι. ¦
«ιωιιιιιιε Π(|β“.ΔΜΜ|Μ ΜΙ ΙΜ'@ἔῆ"ΜῳΨΠ©  "Ε"ΜΜ(,   Ο'
ι η Ύ
λ ` Χ
· α ω . Ϊ Κ 7.
Ό  ι ` ι
7 η. ι . ν
'ί .η ι
: ο. ) Ί
Ξ .1: .ι ι.
ΠΕΣιιιιιιι ΠΕΠΗ] ιιΜ|Κ!|ιιιιιιιιιι
ιιλι λιιι -.ιι·λιιι ο
. .ι «ποιοι κι
  ι ΜιΙιιι
...ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΝ Μ|ΛΟΒΑΝΟΒ|ΤΣ, . . .
ΝΤΕ Μ"^ΡΤο^ο ΠΑ ο που θα οφειλεται αιιοκλειοῖικα στον Ομοσπονδία και θα ιιλαξει κυοἱω8 αυτην
0ΡΤο|_Μ|^ Ο Β°σ|κ0ἱ ωόχ°| αυτοί ο «Κινδυνεύει με διεθνα αποβολή ιι ΕΠΟ», δήλωσε Νεο στην Οὲαοαλονικιι
που αποκάλυψε ο «ΩΡΑ»
το ιιροιιγούμενεε μέρεε
ΜΒΜ" κο· ΜΜΜ  ι ΜΜΜ: "ΜΜΜ ως "ΕΜ ιον 'κιαπιιιιι!
°"° "°ρτ°γ°λ[°· ω" κ  .Δ ο εαΑοΑΝ ιιΜκΑ Με τι: οοοΕι>ει πιανει: Τον ΠΑ Το αοΔο:οΑιΡο.
Β|Γ'ΜΜΠΑ απο Αργεντινα) Μ Χ ~ Θ |_ ι οι ενΡαπΑιοι ΑΞιαΜΑ·ι·ονχοι Μι το ΣκεοΤοΝΤΑι αοΛν ΣοοΑι>Α