Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Σταυρώνονται πριν από το Πάσχα οι ΈλληνεςRecognized text:
ωοωρΜ-ν
:ῷΜΜ·Μ
"“'ἙἙ (1 ἙΙ1Ο1(1 
Ύ! “ ”   '8'8ΠΡΟΣΤΖ|ΧΑΝἩΠΞ ·
Τσξΐδ··σστροΠἡΜ5 <<ΧτυΠηστε| | 
ΜΜΜ στην Ειῦομένπ γερμανικουε στοχου5>>
ΜΜΜωΜΜ¦ω¦ Αεροδρόμιο. ακόμη κο· την Κογκεῆσρἱο! .ω 4
ΕΡΧΟΝΤΑ' ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΞΑΦΝ|κΑΑΜΔ|ΚΗΓ0Ρ0Η Ο|κ0ΓΕΝΕ|Α
Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ-ΕκΤΕΑΕΠΕΣ ν . · ··
  ·   Ι  Η ή
ι ὶ' Ἡ | . ¦ ὶ|
   " 7
ΜΜΜ!! Ο ·
` ΜΜΜ" ΜΜΜ"
Νέα .ΜΜΜ γη έμμωω Μαι;
 σε ΜνωΜ · ΠΜ ετο:@Μ ωωγ8 κο: ΜΜΜ γη Σον Μισο :ου απου ΜΜΜ
_ · ΜΜΜ αν Ντε ΠΜ απο ο πωσ Φο σ.·:υωοε οι) ω του ο ω›δ.ωη5
_ ρΧέρ· 086.13 ωῳενεω ΜτΜΠο Με “π 7
Δω;;; μμ ἴῖΜΝ@μ ἴο ω
ΜΠΜΜΜ°Μ"° ΜεΜΠωΜ.ΜΜΜΜ
. _ .
.Ξ.ω4¦“
“ο 'Μπρικ έγινε Ξύῇο, μσχσ|ρώμ°τ° ὶ   '
μερκεῆιστπ8» '
ΙΜἐ ” .
ΜωΤ0ΥΜΕΜΚΜἩ
ΜΜΜΕΠΜΜΥ
.· _ ί η - 7 
και βιασμοί γυνσΙκών
ἙρχονΙοι103.380φοροῆογικοί ·ὲ ·· , -“ “κρ“γΨἔἔ;=ἔ$ΐθΜ
έῆεγχο'κοικσωσχέσειετο2018 τ Μ π· ΜΜΜ
:Μια 3ΜϊΜΜΜΜΒΜΜ ΕΜ
ΜΜΜ" ὡΤ0ΥΛ.ΑΥΓΕΜ
«ΜΜΜ κοι επικ|ν6υνη
η κυβερνηση»
ι  ..ω
,ΚοινέωμΜρἡ' Μ- ` μ Μ.
εκρπΕπ συν Τουρκια Ψ.“ΨΞΠ¦ἴΜβἔ=ἔ
ΠΜ ὰὡΒΜ Μ' ἔῶἙ* Ειχα ι·
_..- · .ν7 .ς ._ _. , _ . _ Δ.._- 
“.ι“.1“ .|'-··'.ἶ1°ν.:^ 'η·ἰ Π “ΦΑ Ϊ·.·Ι.'ἶ: ο ¦ η “ ' ' ' " ·' '
· τ =-:--· ~ ..ΠΜ  Μ··=_