Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οί-0Δ-2016 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός. Τα
πικα περιορισμένη όρατότητα κυρίως τὴ
πρωινές καί βραδυνές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί μέτριοι. Μικρή πτώσις τής θε ρμοκρασΜ
στα ανατολικα. Στήν Ἀθή να έως ΖΖβ.
Παρασκευή 1 Ἀπριλίσυ 2016
Μαρίας όσίας της Αίγυπτίας.
Γεροντίου καί Βασιλείου μαρτ.
Σελήνη 24 ἡμερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.10'-Δύσις 7.48'
Ἀριθμ. φύλ. 40418 |Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ίπίο@εετίεπεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομες: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1280ν
°Η μεγαλη στρἐβλωσις
τής Οἱκονομίας
Οί "Ελληνες έχουν βαρεθεί να ακούνε για τα 5,5
δισεκατομμύριαπού πρέπεινα βρεθούν για νακλείσει
ή αξιολαγησις. Καί έξοργίξονται όταν πλη ροΦορούνται ότι ή κύρια πηγή έξευρέσεώς τους θα είναι οί
Φόροι. Νέοι Φόροι στα καύσιμα (στό πετρέλαιο κινήσωε), νέα αὑέήσεκ στήν Φορολογία είωδήματοε
πρόσθετες έκτακτες είσΦορές κ.ο.κ. Τό ύιιερτροΦικό
δημόσιο παραμένει ανέπαΦο. Για όλα καλούνται να
πληρώσουν οί Φορολογούμενοι
"Ομως αύτό πού συμβαίνει πλέον καί τροΦοδοτεί
τόν Φαύλο κύκλο Φόρων-ύΦέσεως είναι ότι μέ τήν
ΜρΦσρσΜιηση Μήν μή συρρίκνωση τοῦ δημοσίου περιορίζεται διαρκώς ή παραγωγική καί Φοροδοτική βασις τής χώρας. Δηλαδή όλο καί λιγώτεροι
πολίτες έργαζονται παραγωγικα, για να συντηρούν
όλο καί περισσότερους πολίτες οί ὁποῖοι σιτίζονται
καθ) οίονδήποτε τρόπο από τό δημόσιο: Δημόσιοι
ΜΜΜ, συνταξιούχοι, ανέργοι.
Σέ πρόσΦατη όμιλία του σέ Οίκονομικό Συμπόσιο, ό πρώην ύπουργός κ. ΣτέΦανος Μανος εἶπε τα
ακόλουθα:
<ἔΥπαρχουν δύο όμαδες πολιτών. 'Είμαι είναι οί
ύπαλληλοι τοϋ δημόσιου τομέα καί οί συνταξιούχοι.
“Παλλη είναι οί παραγωγικά απασχολούμενοι, πού
συνεισφέρουν φόρους καί είσφορές για να αμείβεται ή ὁμάδα τών ύπαλλήλών τοϋ δημοσίου καί οί
συνταξιούχοι. 'Η πρώτη ὁμάδα εισπράττει καί ή δεύτερη πληρώνει.
Στά χρόνια τις κρίσης ή δεύτερη ὁμάδα αὐτή
πού πληρώνει, συρρικνώθη' κε σημαντικα. Είναι πια
σαφώς” μικρότερη από τήνπρώτη. Τό 20Ι3 οί ύπαλ-'
ληλοι τοϋ δημοσίου καί οί συνταξιούχοι ήταν 3,5
έκατομμύρια καί οί παραγωγικό απασχολούμενοι 2,8
έκατομμύρια. Τώρα ή πραγματικότητα είναι
ασφαλώς χειρότερη.
Βί ναι απολύτως παράλογο να περιμένετε ότι 2,5
έκατομμύρια παραγωγικά Μολούμενοι οι Μηρώνουν για τόν ἑαυτό τους καί τήν οίκογένεια τους καί
οι πληρώνουν έπί πλέον για τή σίτιση .15 έκατομμυριών Μήλο» καί συνταξιούχώκ Ἀπλώς δέν γίνεται. Δέν βγαίνουν οί αριθμοί. Βρισκόμαστε σέ αιόλυ
Ἀκόμη μετραμε
κρατικούς φορείς
εΗ αναρχία συνεχίζεται στόν δημόσιο τομέα
Το 2010, όταν ή χώρα μας εύρέθη
σέ καθεστώς διεθνούς έπιτη ρήσεως, έχοντας ύπογραηιει μνημόνιο μέ
τούς δανειστές, διεπιστώθη ότι ό
κρατικός μηχανισμός δέν γνώριζε
πόσους δημοσίους υπαλλήλους
απασχολεί καί πόσο τούς πλη ρώνει! Μετα πολλών κόπων καί βασανων, προχώρησε ή περίφημη απογραΦή, καί τό κρατος έπετέλεσε
μια στοιχε ιώδη λειτουργία του, πού
δέν εἶναι αλλη από τό να έχει καταγεγραμμένο τό σύνολο τού προσωπικού του: 942.625 ύπαλληλοι (τότε), μόνιμοι καί συμβασιούχοι, στόν
στενό καί εὐρύτερο δημόσιο τομέα
Σήμερα, πληροΦορούμεθα μέ
έκπληξη ότι τελικα όχι μόνον δέν
χαρτογραΦήθηκε έκείνη τήν περίοδο πλήρως τό Δημόσιο, αλλα
ότι ή διαδικασία αὐτή δέν όλοκληρώθηκε ούτε στα έξι χρόνια πού
έχουν μεσολαβήσει. Ό αρμόδιος
αναπληρωτής ύπουργός, Χριστόφορος Βερναρδακης, ένημέρωσε
τήν Βουλή ότι συνολικα 178 φορείς
τού Δημοσίου (Νομικα Πρόσωπα
Δημοσίου καί °Ιδιωτικού Δικαίου)
δέν έχουν προσκομίσει ακόμη τα
απαιτούμενα στοιχεία ώστε να
απογραΦούν.
Ό νόμος δίδει τό δικαίωμα
στήν Κυβέρνηση -μέ κοινή απόΦαση τών ύπουργών Οἰκονομικών
καί Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως- να διακόψει τήν χρηματοδότηση στούς Φορείς έκείνους πού
αρνούνται να συμμετασχουν στήν
απογραΦή. Οὐδείς ύπουργός, όμως,
έδώ καί τρία χρόνια πού ἰσχύει ή έν
λογω νομοθεσία, τήν έχει έΦαρμόσει. Οἱ «γκρίζες ζώνες» στήν δη μόσια διοίκηση συντηρούνται μέ τήν
ανοχή τών κυβερνώντων, οἱ όποίοι
μαλιστα θέτουν, κατα καιρούς, χρονοδιαγραμματα για τήν όλοκλή ρωση τού έν λόγω έργου, τα ὁποία δέν
τηρούνται ποτέ. <Ορισμένες δέ Φορές αὐτό είναι αποτέλεσμα τής τραγικής καθυστερήσεως απονομής δι
καιοσύνης στήν χώρα μας, καθώς
ύπαρχουν Φορείς πού έχουν προσφύγει κατα τών αποΦασεων οἱ
όποίες έπιτασσουν τήν απογραΦή
τους, χωρίς οἱ σχετικές ύποθέσεις
να έχουν ακόμη τελεσιδικήσει.
Τό γεγονός ότι τό έλληνικό
κρατος δέν διαθέτει μία βαση δεδομένων μέ όλους τούς Φορείς του θα
μπορούσε ίσως να προκαλεί απλώς
θυμηδία, αν δέν εἶχε εὐρύτερες καί
σοβαρές προεκτασεις για τό κύρος
καί τήν αξιοπιστία τής χώρας.
Ποιός διεθνής συνομιλητής θα πιστέψει όποιαδήποτε κυβερνητική
δέσμευση, όταν γνωρίζει ότι αὐτή
προέρχεται από καποιον πού τό
2010 ξεκίνησε να μετρα τούς όργανισμούς του καί ακόμη συνεχίζει;
Ποιός έπιχειρηματίας θα έλθει να
έπενδύσει χωρίς δισταγμούς καί
έπιΦυλαξεις, όταν γνωρίζει ότι θα
βρεί μπροστα του μια δημόσια διοίκηση μέ δικούς της έν πολλοίς νόμους καί κανόνες;
Κόμμα από
Ἀπομόνωσις
το αδιέξοδο».
Καί ό κ. Μανος κατέληξε ότι μόνο μία λύσις ύπαρχει: Να μειωθεί σημαντικα ὁ αριθμός τής πρωτη' ς όμαδος. Να καταργηθούν οί σκανδαλωδε' ις πρόωρες συνταξεις καί να καταργηθούν όλες ανεξαιρέτως οί περιττές ύπηρεσιες' τού δημοσια' ›τομέα. Τό ὁποῖο σημαίνει
ότι πρέπει να γίνουν απολύσεις. Χωρίς δραστική μείωση τού δημοσιο' υ τομέα -έτόνισε- δέν θα μειωθεί ή
έξοντωτική έιτιβαρι' ινση τών παραγωγικα απασχολούμενων καί δέν θα ύπαρξει αναπτι' ›ξη.
"Ολα στα είναι απολύτως όρθα."Ομως στήν°Ελλαδα έλαχιστοι είναι διατεθειμένοι να τα ακούσουν καί
πολύ λιγώτερο να τα έΦαρμόσουν. Για τό δημόσιο, οί
λέξεις «συρρίκνωσις» καί «απόλυσις» είναι απαγορευμένες, όπότε οί πιθανότητες να έιτιτευχθεί πραγματική έξυγίανσις είναι μαλλον μηδαμινές.'Ετσι, οί
παραγωγικώς απασχολούμενοι πολίτες μοιραίως θα
μειώνονται περαιτέρω, μέχρις ότου έιτέλθει μαθηματικώς ή καταρρευσις. Αύτή είναι ή μεγαλη στρέβλω
τον πριγκηπα Ι | |
ΜΜΜ., και στο Δυρραχιο
με εδ@α ΑΠΟΥΣΑ ή °Ελλας καί από τήν νεργασθηκαν για τό κλείσιμο τών
τό Τατόι χθεσινή Σύνοδο τών χωρών τών δυ- συνόρων καί τόν έγκλωβισμό στήν
τικών Βαλκανίων στό Δυρραχιο τής χώρα μας χιλιαδων μεταναστών.
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ ἀπο_ Αλβανίας; Καί έαν έπρόκειτο για Πού έγινε λίγες: μόλις ημέρες πρίν
κλειστικἑς πλη ροφορἰες μιαν απο τις συνήθεις Συνοδους που απο την εναρξη εΦαρμογης τηςΣυμ
αΦορούν στήν σύνδεση τών χωρών
αὐτών μέ τήν Εὐρωπαίκή“Ενωση, θα
είχαμε απλώς μίαν έπιβεβαίωση τού
γεγονότος ότι τόν τελευταίο χρόνο ή
χώρα έχει απολέσει τον ηγετικό της
ρόλο στα Βαλκανια. 'Υπό τήν παρούσα συγκυρία όμως, τό πρόβλημα
εἶναι πολύ βαθύτερο. Διότι, πέρα από
τίς ίδιες τίς χώρες (Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σκόπια, Κοσσυφοπέδιο καί
Σερβία), έκπροσωπείται ή όμας τού
Βίζεγκραντ, αλλα καί οἱ μεγαλύτερες χώρες τῆς ΕΕ¦ δηλαδή ἡ Γερμανία, ή Γαλλία, ή °Ιταλία καί ή
Αὐστρία...
Φωνίας ΕΒΤουρκίας.
“Ο,τι καί αν ἰσχυρισθεί ή Ἀθήνα,
πρόκειται για μίαν ακόμη αποτύπωση τής θλιβερής πραγματικότητος.
Τής διπλωματικής δηλαδή απομονώσεως τής°Ελλαδος. Προφανεῖς είναι
οἱ έπιπτώσεις τής καταστασεως
αὐτής στό μεταναστευτικό. Μπορεί
όμως να ύπαρχουν καί αλλες. Διότι
οἱ περισσότερες από τίς χώρες πού
μετέχουν στηρίζουν τα Σκόπια στό
θέμα τής όνομασίας, ζητώντας να ξεπε ρασθούν οἱ «ἱστορικές διαφορές»,
ώστε να έπέλθει «έπίλυσις τών
έκκρεμών διμερών» ζητηματων.
τής «°Εστίας», αναμένεται ή έπίση μη ανακοίνωσις ἑνός νέου κόμματος,
τό ὁποίο ἱδρύει ό πρίγκηψ Νικόλαος. Πληροφορίες φέρουν έπίσης
ότι ό Νικόλαος θα έπιδιώξει τήν αγορα τού Τατοίου από τό ΤΑΙΠΕΔ,
για να στεγασει τα γραΦεία τού νέου κόμματος
στό έκεί Ἀνακτορο. Περισσότερες πληροΦορίες
καί ρεπορταζ θα δη μοσιευθούν στό αὐριανό Φύλ
σις τής έλληνικής οίκονομίας. χο μας. Πρόκειται δηλαδή στήν οὐσία ἈμΦιβαλλει κανείς ότι, απούσης τής
Ζ_ για μια Σύνοδο τών χωρών πού συ- °Ελλαδος, τό ζήτημα έτέθη έκ νέου;
Σ ί Τ” 1 ί
η! Ρ η ην Ρ
'Εκτός μνημονίου ε ν ~ τ
ἐπισήμωςἡκοπρος Η δικαιωση τ ν αλιοτ το
Ἡ κύπρος έξήλθε χθές   η 9.0.
από τό μνημόνιο, στό “
ὁποῖο εἰσῆλθε Τό 2013- Διαβαζα τίς έφημερίδες καί δέν τό φώνησαν ότι ό Τσίπρας αποδέχθηκε 'Ενιωσα τό στηθος μου να φου- στίς συσκέψεις, τό έλεγα όποτε μέ κα
Στήν Ἀθήνα, τήν Δευτέρα αρχίζουν οί νέες συζητήσεις μέ τούς θε
σμούς. ΣΕΛ 2
'Ερευνα
για τούς πρόσφυγες
Ἡ πλειονότης τών προσφύγων πού ήλθαν στήν
Ἀθήνα είναι Σύρω,
ανδρες ἡλικίας 25-34
έτών, αγραμματοι καί
φτωχοί. ΣΕΛ 8
Ἀποχωρεῖ ἑτσιρεία
από τήν Βρεταννία
Προβληματισμός από
τήν απόφαση τῆς έταιρείας χαλυβουργίας Ταία
έλθει να αποχωρήσει από
τήν Βρεταννία.
ΣΕΛ. 5
πίστευα! 'Η κιβέρνηση είχε αποδεχθεί
τό κοινό λαικό αίσθημα, καί έτοιμαζόταν τό σχήμα τῆς ἄΕθνιΚήε ἐνώπταε›, μιὰ ΜΜΜ μὲ ΜΜΜ Μκή αποδοχή καί μεγαλη κοινοβουλευτική δύναμη.
-Ἡα γρήγορα στην Μαριδα.
έχουμε έξελίξεις! Ἀλλὰζει ραγδαία τό
πολιτικό σκηνικό, αλλόζουν όλα, γινόμαστε, έπιτέλους, χώρα! μού είπε ό
διευθυντής καί μού χάλασε τή βολή.
Είχα γυρίσει πρίν λίγο στό σπίτι,
είχα κανει ένα ζεστό πως, είχα φοράτε
τή φόρμα, απολαμβανα μια σαλατα
χορταρικών καί είχα βαλει να δώ τή
συνέχεια τού «Χαουζ όβ Καρντς›, πού
είχα χάσει τι κοιτούσα ημέρα
- Τί έγινε παλι; Ἀκόμη δέν καθισες
στην Μ κι! έσωσε; ρώτησε
ή γυναίκα μου.
- Τί να σού πώ; Μόλις μού τηλε
τήν πρόταση τής αντιπολίτευσης,
καί φτιαχνεται κυβέρνηση μέ αλλον
πρωθυπουργό, κοινής αποδοχής!
απαντησα.
-'Ἀ, Με, γιατί νόμισα ότισυνέβη Μωβασόκω ΜΜΜ μού
είπε καί μέ αφησε Με)...
Φόρεσα γρήγορα τα ρούχα μου
καί μπήκα στό αύτοκίνητο.'Εβαλα τό
ραδιόφωνο. «Σέ αναζήτηση πρωθυπΜΥώ Μιας όπως βρίσκω
τά @Μα προκειμένω νὰ σχηματισθεῖ κυβέρνηση έθνικού σκοπού, μέ
στόχο να βγεί ή χώρα από τόν λαβύρινθο τών μνημονίων›, έλεγε ή έκφωνήτρια,κέμοιαζεσανναμή τόττίστευε
καί ή ίδια! Χτύπησε τό κινητό μου.
'Ηταν ό Παντελής. «Μπραβο, δικαιώνεσαι! Τό τόνιζες από τήν αρχή καί τό
Μωριω ότι Μ ΜΜΜ, ἀνὰ
ή τρέχουσα·
σκώνει από ύπερηφανεια. Ναί, ήταν
αλήθεια ότι μετά παθους ύποστήριζα
πώς οί'Βληνες πολιτικοί είναι ύπεύθυνοι, είναι πατριώτες καί, καποια
στιγμή, θα κατέληγαν σέ συμφωνία
γιὰ τόν σχηματισμό κιβερνήσεωε
έθνικής συνεργασίας, ή ὁποία θα κατόρθωνε, τελικα, να βγαλει τή χώρα
από τα αδιέξοδα.
- Μπραβο, φίλε! Τό πίστευες καί
τό ύποστήριζες! ,Εμείς λέγαμε ότι ό
Τσίπρας δέν πρόιειται να αφήσει τήν
Μ στα Μ έπέμενες ότι τό κοινό έθνικό συμφέρον θα ύπερισχύσει
τού μικροκομματικού! θεό θα σέ κανει
ή έφημερίδα σου! θεό! μού είπε ό
Παντελής...
Πράγματι, ἀπό την πρώτη στνμή πίστευα ότι τελικα θα φαω στήν
κυβέρνηση έθνικού σκοπού, τήν όμαδιισί λύση νιἀνἀβΥεἴἡ κώραἀπόιἀ
αδιέξοδα. Τό ύποστήριζα μετα παθως
λούσαν -σπανίως- στήν τηλεόραση.
θυμόμουν τα είρωνικα βλέμματα
τών συναδέλφων στή σύσιεψη. έ Ελα,
καημένε, πού θα ξεκολλήσει ό Τσίπρας
απότήνκαρέκλαβ έλεγε δένω. «Είσαι
έκτός πραγματικότητας, αύτα δέν
πρόιειται να συμβούν›, έλεγε ό αλλος.
'Ομολογώ ότι καποιες στιγμές
ανησυχούσα ακόμη καί για τή θέση
μου στήν έφημερίδα, καθώς ένιωθα ό·π
βρισκόμουν απελπιστικα μόνος από
τή μια πλευρα καί όλοι οί αλλοι από
τήν αλλη, αλλα έπέμενα.
Πλησίαζα στό γραφείο, μπήκα
στό Με. χωγὲλασα α κανω!ηση καί πήρα τό ασανσέρ για τή σύσκεμη.'Επί τέλους, είχε δικαιωθεί ή νηφαλια σιώμη καί αποψη!
Χρόνια Πολλα, αγαπητοί αναγνώστες. Καλή Πρωταπριλια!
'ΠΠΟΔΑΝΌΣ
«Πρωταπριλιατικα ψέματα
πού έμειναν στήν Ίοτορία!»
τού Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)
ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02.04
·Ποιοί τήν αχεδίαοαν ι
καί για ποιό σκοπό;
·Ποιός είναι ὁ ρόλος
τών μυστικών
ύπηρεσιών;
ηιι›τιξι“ι το σκατα
ΒΣ'ῖ“.
Ενα βιβλιο :του
παρασκήνιο
Με Ευρώπη:
Ο Τίς έλπίδες εκατομμυρίων ἀνθρώπων άνάπτερώνει ή άνάκάλυφις άπό
ἐπιστήμονες τού 7άτρικοι7
Κέντρου τού ΠανεπιστημίουΣτάιφορντ τής Κάλιφόρνιά έιός φαρμάκου πού
μείωσε πολύ τά συμπτώματα τής ρευμάτοειδοι7ς
άρθρίτιδος καί βελτίωσε
την καθημερινή λειτουργικότη τα τών άσθενών,
στούς όποίους άλλες θεράπείες εᾶάν αποτύχει. 74 ς
μήν ξεχνάμε ότι ή νόσος
αὐτή προκαλεί πόνο,
ἀκαμψία Μόδα) και τελικώς κατάστροφή τών
άρθρώσαον.
Ο Τέλος πάντωα βράχνάς μάς έχει γίνει τό λιώσιμο τών πάγων στήν
Ἀρκτική, πού απειλούν νά
μετατρέψουν σέ λίγα χρόνια τόν πλανήτη σέ λίμνη... Ύπερβάλλουμε κι
έμείς, διότι οί άνάκοινώσεις
τών ἐπιστημόνων σπέρνουν τόν φόβο. Τώρα μάς
λενε ότι ή στάθμη τών θάλασσών μπορεί νά ανέβει
σέ ύπερδιπλάσιο ύφος
άπό όσο πίστωση δηλαδή έως καί δύο μετρά μέχρι τό 2100. Κι έμείς τί νά
κάνουμε δηλαδή; Νά...
ψιαράνουμε τούς πάγους
δέν μπορούμε. Όταν
έλθουν τά νερά θά δούμε.
Στήν Φάση. θά πάρουμε
βάρκα
Ο Ἀτυχήσάμε! Μάς πέφτει καί μακρυά καί είναι
καί μεγάλο... Ό λόγος
γιά ένα διαμέρισμά δύο
όρόφων μέ δύο πανομοιότυπά έπίπεδά συνολικής
έπιφάνείάς 223 τ.μ. στό
Ήστ Βίλάτζ τής Νέας
Ύόρκης πού σχεδιάσθηκε
άπό μία έτάιρείά ή ὁποία
έκτός άπό τήν κλασική
σκάλα γιά νά ένώνει τούς
όρόφους έμπνεύσθηκε καί
μία άλλη λύση. Τοποθέτησε καί μία μεταλλική
τσουλήθρά πού κάνει τήν
μετάβαση άπό τόν πάνω
στόν κάτω όροφο... παιχνίδι, όπως λέει. Ωραίο τό
παιχνίδι, αλλά έάν «άτοξευθεύ› κανείς στό τέλος
είναι άλλο θέμα. Άσε δέ
τί θά πάθει έάν κατέβει
ὁτισ)υρΟξυιικιιιένος . .
ο Τό τί τροβάνε οί ρεπόρτερ τό είδαμε στήν
Αύστράλίά Μία δημοσιοκρατος ήταν «στόν ώρα».
σέδρόμο τοι7Σύδνεα όταν
κά ΚΜ της παν «προσγειώθηκε» στόν ώμο της
ένας παπαγάλος, άρκετά
μεγάλος. Ἡ γυναίκα τρόμαξε καί άρχισε νά φωνάζει, άλλά δέν έφυγε άπό
τήν θέση της, ώσπου ένας
ΜΜΜ; της την
άπήλλάξε άπό τόν άτσκτο «δραπέτη» προφανώς
Ο Καί γιά νά κλείσουμε μέ
κάτι ἀκόμη πιό περίεργο,
πού έγινε έπίσης στήν
ΑύΟτράλίά θά αποφέρουμε ένα μικρό κοάλά πού
βγήκε σέ δρόμο, άλλά
«ατρόμητο» όπως ήταν
έκανε βόλτα στό όδόσταθμά προκαλώντας
μποτιλιάρισμά... Τελικώς
ἔφιαε μέ παρέμβαση Τα
Ἀστισομίάς!
Διαβάστε τά αρθρα
«Λαγός στ... αγκίστρι!»
Σαράντος λ Καργάκος (σελ. 3)
«Ό ανθρωπος πού ἔταζε»
Κώστας Χριστίδης (σελ. 8)