Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Μείωση ιμολογίων ΔΕΗ
υπό προϋποθέσεις
<ΟΛΛ |Η Τ'ΠΟΤΛ>> ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΔΛΝΕ|ΣΤΩΝ
@ΑΜΘ  Ι
τ·ΜΔΑΜ4Ει
ΣΤΜ@@ΜΠΑ ΕΠΤΑ] ΜΒΜ) ΤΜ ΚΕΜΤΡ©Ψ
έ Ι ΜΜΜ “ΜΒ ©Μ@ΠΠ@Π@ ΜΝ χ ·
ε;ΜΑΩ€9 ΜΜΜ
ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗ 500 ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚ|Α ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ϊ `ἔ^“ἔἰκενΤρα π>-Ηί·αΘκα·
 ΑΜΑ ΑΤΜ' 
» `· . :  :η ως,αναφωιικεαΜπ
` Ε Α. Β “πι _. _ ,38ΐ_ ΚίναςααΝΕλΜδα,ιΜιια
 |3ωΤννΜ 4
“υπο ·Ττο`ν1Π›εΤρΜ ·
“Τα Δ Δ "χ κ
  420 πρὸσφΤΤ
Επενδυτικό
ενδιαφέρον
Σαιν ΜΜΜ ώθηση που θα
ΜανέαΜΜΟΟ%0
Μακόμιιδια.ΜωΜ
ΜόααιιόΜΜακΚίναςαιόΜαΜΜόωδιαφω
γιαῶιιυικόαῳοδρόμια.αιδιιρό·
Μ και.λιμόνια. Ο κ. Βου
Μ σε ομιλία Μια: τι·
Χώρα μας "Μαιο Μισό
σας Μες διασυνδέσεις του
ΟΛΠ με τιν Ευρώπη. και την όλα
Μ ΜΜΜ σιδηΜ Μ που Μ·
Μ Ουγγαρία που θα ολοκληρωθεί
τα 2017, αναδαθμΜας έιαι αεραιιέρω του λιμένα που Πειραια
και Με του ακόμα αερισαόωρα ΜΜό.
Ο Μισός