Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Οι δαπάνες καλά κρατούν
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ ΡΟΝΕΠ
8ετ·υτἱ|γ 8εΠ·ίςεε Ρουέν ΗεΙ|ηε Λ.Ε.
Τα.: +30 210 6728890
ειπε": ιηίο@ρσηετ-ηε||οεετ
Μ.ρωα-ηε||858τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
Μ.ηειΕτεηιΡοτ11α.ἔτ
ΠέμΠτη 31 Μαρτίου 2016 |τιμη: 1.30 € Ε |'| | Χ Ε | Ρ Η Η Α Τ | Κ Η Ε Φ Η Η Ε Ρ | Δ Α Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου:26.031
Κυριάκος "Μαρτάκης
προεδρος τις“ε“ω“ΜΜ Εθνικη Τράπεζα
πιο: οκ
«σκετο
|·| ΕΝ0Π0||·|Σ|·|
[προϋπολογισμός] Αυξημένα κατά τουλάχιστον 600-700 εκατ. ευ ρω σε σχέση με Πέρυσι τα έξοδα τη φετινή χρονιά
Οι δαΠάνες καλά κρατούν
Στο σκέλος των εσόδων Πέφτει όλο το βάρος για την εΠίτευ ξη του βασικού δημοσιονομικού στόχου
σήμερα στη Ν
Στο μικροσκόπιο αγορές
επενδυτικών Προϊόντων
Επιπλέον στοιχεία αναφορικά με συγκεκριμένες συναλλαγές πελατών τους ζητεί με δεύτερη επιστολή
του προς τις χρηματιστηριακές εταιρείες ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο οποίος αναμένει
απο τον προηγούμενο Οκτώβριο στοιχεία πελατών,
φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία κατά το
διαστημα ί/6/20ί 4-30/6/20ί 5 προέβησαν σε συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων οπου το
σύνολο των αγορών τους ήταν μεγαλύτερο απο το
σύνολο των αντίστοιχων πωλήσεων τους τουλαχιστον κατο 500.000 ευρώ. >9
0ΠΑΠ: Αύξηση καθαρών
κερδών - εσόδων το 20ί 5
Σταθερές επιδοσεις εν μέσω οικονομικής αστάθειας
πέτυχε ο ΟΠΑΠ κατά τη χρήση του 20ί 5. Τα καθαρο έσοδα προ εισφορών αυξήθηκαν κατά ί ,6%
στο ί ,399,7 δισ. ευρώ, εμφανΖοντας θετικές επιδόσεις σε ετήσια βάση και παραμένοντας πιο ανθεκτικά σε σχέση με τις μικτές εισπράξεις απο παιχνίδια. Τα καθαρο έσοδα προ εισφορών στο δ' τρίμηνο του 20ί 5 μειώθηκαν κατά 3,4% στα 40ί ,7
εκατ. ευρώ. >ί 3
Νομοσχέδιο για τη χάραξη
των δασικών χαρτών
Διαδικασία για την αποτύπωση των ορίων οικισμών
που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις, ώστε στη συ
νέχεια να ληφθούν αποφάσεις για τη νομιμοποίηση
τους ή οχι, περιλαμβανει νομοσχέδιο με αντικείμενο
την επίσπευση των διαδικασιών κατάρτισης και κύρωσης των δασικών χαρτών που θέτει απο σήμερα
σε δημοσια διαβούλευση το υπ. Περιβάλλοντος. >9
Ποδόσφαιρο: ορατός
ο κίνδυνος θι·εχίτ
Το ενδεχόμενο αποβολής των ελληνικών ομάδων
απο τις διεθνείς διοργανώσεις (δι·εχίτ) φαντάζει ως
το πιο πιθανο σενάριο μετά τη χθεσινή οκαρπη συνάντηση του Σταύρου Κοντονή με τα κλιμάκια των
ΠΡΑ-ΠΕΡΑ και την ΕΠΟ. >43
ΒΕΛΤ|ΩΣ|·| ΤΟΥ 0|Κ0Ν0Ρ|||(0Υ
ΚΛ|Ρ|Α'|'0Σ του ΝΑΡΤ|0 >5
Με αύξηση των δημόσιων δαπανών και σε εΠίΠεδσ
κρατικού αλλά και σε εΠίΠεδσ τακτικού ΠροϋΠολογισμσύ αναμένεται να κλείσει το 2016, καθώς, Παρά
τον καταιγισμό των μέτρων Που θα συμφωνηθούν στο
Πλαίσιο Πις Πρώτης αξιολόγησης, ελάχιστα θα είναι
τελικώς αυτό Που θα αφορούν το σκέλος των εξόδων. ΤΠ στιγμη Που ο ΠροϋΠσλσγισμός του 201 6
ΠροβλέΠει ούτως τι άλλως αύξηση των δημόσιων δαΠανών κατά ΠερίΠσυ 450 εκατ. ευ ρώ σε σχέση με το
2015, η ελληνικη διαΠραγματευτικΠ ομάδα Προσανατολίζεται στο να αξιώσει Πι συγκράτηση των αμυντικών δαΠανών, σι σΠσίες ηταν Προγραμματισμένσ
να ΠερικσΠούν κατά 500 εκατ. ευ ρώ. Ετσι. αν δεν
συμφωνηθούν άλλα μέτρα στο σκέλος των δαΠανών
στο τραΠέζι φέρεται να υΠάρΧει Πρόταση για μικρη
ΠερικσΠη ειδικά των καταναλωτικών δαΠανών, ώστε
να κλείσει τσ δημοσιονομικό κενό του 2016. οι δαΠάνες της φετινης Χρονιάς θα είναι αυξημένες κατά
τουλάχιστον 600-700 εκατ. ευρώ σε σχέση με Πέρυσι και όλο το βάρος για την εΠίτευξη του βασικού
δημοσιονομικού στόχου θα Πέσει στο σκέλος των
εσόδων, μέσα αΠό Πι βίαιη αύξηση τόσο των φόρων
όσο και των ασφαλιστικών εισφορών. >3
Μ55ΜΜωΝ|5
(ποσό σεευρώ)
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
ί .500.000.000
ί .000.000.000
500.000.000
Εσοδα Εξοδα
' Πραγματοποιτιοεις
Οικονομικό αποτέλεσμα
' Στόχοι
Απόκλιση
570 εκατ. ευρώ
από τους στόχους
Απόκλιση της τάξης των 570
εκατ. ευρώ συγκριτικά με
τους στόχους που είχαν τεθεί
εμφάνισαν τα οικονομικά
αποτελέσματα των 55 νομικών προσώπων. φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης. ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα επίπεδα των 10
εκατομμυρίων ευρώ. Από τα
αναλυτικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κροτους προκύπτει πως οι 31
από τους 55 φορείς παρουσίασαν διψήφια απόκλιση
έναντι του στόχου. >3
[διαπραγμάτευση] Στην Αθηνα καταφθάνουν το ερχόμενο Σάββατο οι εκΠ ρόσωΠοι των δανειο-τών
ΕΠιοτρέφουν για συμφωνία - «Πακέτο»
Στόχος η εΠιτυχης αξιολόγηση Πριν αΠό το Πάσχα -Αισιοδοξία στις Βρυξέλλες >5
[τράπεζες]
Καταλύτης
εξελίξεων
η αξιολόγηση
Ως θετικός καταλύτης για την Προσέλκυση εΠενδυτών Που δεν έχουν ακόμη τσΠοθετηθεί στις τράΠεζες
εκτιμάται ότι θα λειτσυ ργησει η ολοκληρωση της
αξιολόγησης. αν και οι υφιστάμενσι εΠενδυτές στις
εΠαφές με τα τραΠεζικά στελέχη διατυΠώνσυν μιν
αΠογσητευση τους για την καθυστέρηση στη διαΠραγμάτευση. αλλά και στον ρυθμό υλοΠοίησης των
μεταρρυθμίσεων. Καταγράφεται όμως και η ανησυχία. μηΠως η εΠόμενη ημέρα εφαρμογης των μέτρων
ανατρέψει το στόρι ανάκαμψης του β ί τριμηνσυ. >7
-8 2006 2007 2008 2009 20ί0 20ίί 20ί2 20ί3 20ί4 20ί5
' Σε τριμπνιαία βοσπ -Σε ετήσια βοσπ
'Από ύφεση -5.9% το 2013 σε ανάΠτυξη 1,6% το 2015 ' Σταδιακά
μείωση ανεργίας 'Το δημόσιο έλλειμμα μειώθηκε από 5,8% το 2012
στο 1% το 2015 'ΑΠοκατάσταση της ρευστότητας των τρα.Πεζών '
ΜΜΜ μείωση των ετησφαλών δανείων ' ΑΠοκατάσταση της Πρόσβασης στις αγορές ' «Μαξιλάρι» ρευστόιητας άνω του ενός δισ.
Προκλήσεις
και αγκάθια
στη νέα εΠοχη
Νέα εΠσχη για την ΚύΠρο,
με τη Λευκωσία να ολοκληρώνει σημερα με εΠιτυΧία το
τριετές Πρόγραμμα οικονομικής διάσωσης. ύψους δέκα δισ. ευ ρώ. έχοντας όμως
χρειαστεί το 70% του συνσ
λικσύ διαθέσιμου Ποσσύ. Η
ΚύΠρος αΠοτελεί την τρίτη
χώρα της Ευρωζώνης Που
αφηνει Πίσω της την εΠοχη
του μνημονίου ατενίζσντας
όμως ένα μέλλον με αρκετές
Προκλησεις. >4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα