Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μικοίωοη · · ΠΙ Μπες στους... η . Τὡοο Με Υποκο·οίοΙου Τυοου _ Ι
Μορ|νοκη κοι Ξ· κι" ΡΗ" "Ψ “ΜΜΜ > τηλεουκοφονϊες ” ηὡοοτου  κο' ο| Βουλευτές 5: ο' ΠΗϊ0κληϊ0| ££||γ|ΠνΙ£ς,
το ερώτημ“ - 7 . .ή οεροοΙε ΠΠ Η! ποιου Ο _ κοι η κοτοοτοοφἡ πρωθυπουργού :Η ·.¦, ζ: ; . του πουελ ° η ῦ|""Μκῆ· ω ΜΗ" Μ'
Μ πολοΒος του ΚουΙουή
3Ι ΜΑΡΠ0Υ20Ι6.
Καθημερινή
ΕΜ. γ . ι .
Ώου* Δ_ ο Το που' που ζηλοφΒουων
Με ί ο · κο' η οοχη του Ιελους
Χ ” .
πεντ88.¦π ί @πωσ γ ον=“ΓΑγΡ0" Βεντοεετ γω τους'"ΙηλεὁΜΜϊες
ο Ξ |ς'κσωοτροφ¦κέ | ο Η
.:π#Μ· '
οποιο" το ουοοΣοἶυο έ
 -“>;Μ _ “
ὁ ·  ΙΤ:
_ ' ΣοΒαΡ£υιεπ£ πριν ειναι ο
“· ,Ι · α, Μ7#,_ Η· ε·`-=“ ·
¦ πολυ αργα ·
.το .Έ
Μ· °· , Φε|!ὶἰ“Μο ο 8 77 ο! ἔ
η' ο ο >δ` .66,·!ς ό ν ,ἑ“ Δω.) ὐΜχ ω: φ
ν  ~· Ο Χονιονης δεν;£καν£ πισω στη 
° ¦Θῳ%“·
σϋΞᾶντηση με ΡΕΑΕοΕΡΑ·
“ω έ ·“ ο
|'|0 Ο Ε|ΝΛ| Το... ΕΜΗΝ||(0 ΡΟΣΤΕΡ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠ|ΑΚ0Υ! κ Ϊ 1 ο
.  η κ| Ακουω...
_ ' · υ ·ΜΜΜ·ΜΜ
ο ο  ·'"ΜΜ·ο·Μ
Ο Κο Η ο θΣὡνΠ Ιον Ο) “ν . η..! .Μ·ωΜΜ Ο ΣΦΠΙΡὁΠΟυλΟς έ`ὸωΟὅ ΙΟ
μέσω Ζω η1ΞΑἶΡΡοΥ“ · ΜΟΗ η "-"ΜΜ ΜΜΜ ως μέσης ”ζωής ΜΙ
 Μ' θονοτου” με ων Κίμκι
. , · ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΧωΡἱς [κοι]
.Τ'Μ°ΜΜηΜ Μ1λουτἰνοφ¦ μέσο ο ΑΘηνοἱου
ΜωΜΜΜυΜ
· “Μέλι” κΠ1 Μο ΣκἱμΠε¦
Που ΚΕΙ ΠΠΣ Χθες με ΣἱλΒο