Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
 Στο σιιμερινο“ΟΡ8» με τον Τασο ΤσαταλΠ ή
Μ καιω· · ' ' ` ^
Μ...ΜΜ.“.- 0ι«Β“ι“ι“ιιιωκ»“ι“ικ
“κι ΓραφειοΠΛΝΟΣΛ0ΥΠ0Σ Με Ι: .  ί χ 
 Ἐ|ΜΘ||ΕΜΥΜ ΙΜ ΕΜ · 
ἐ-ΛΠόλυτΟἑ"έξέυτέλιΟμόέ για τΠνἘλλΠνικΠ '
'_ ῦ·;-ΟμΟσΠονδια. 'Π.ΠρόταΟΠ: για ξένΟυέ/·““ ή
- ·¦_·ὁ|Ο|τΠτέ5 με Παρόντα τον ΓκιρτζικΠ, < ΔΟΟκΛΛγΠῆκΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ κΟΣΤΛ ΠΛιΔΤἑικΔ ΜΕΤΑ ΤΠ χΟεΣιΝιι Ο -;'Ρλλ_ὑ δεν ε'ΠὡθΠκε·μόν0 Ουώ.. λΠοκΛΛγψιι ΤΗΣ «ΩΡΑΣ» Πλ ΤΟΝ ΣειιΤεΡ ΜΠΑκ ΤΗΣ εΣΤοΡιΛ¦ .···'·_«ΛΠαραδέκτο αυτό ΠΟυ_γινεται .
Ο ' Ο Ό 8 " Ψ 'ι με τΠν ΕΠιτρΟΠΠ Δεοντολογια8. ΚόΠΟιΟ$
 μΠορέι να έχει κανει δέκα χρόνια φυλακΠ
Ο Ο και μετα να γινει ΠρόεδρΟΒ»; · «ΜΠΟρει
να ειναι και καλό να αΠΟκλέιστέι για ένα
Ύ · · 8 ” β'  ώ Ο Ο _ Ο ω Ι __ 38 διαστημα Π ΕΠΟ...» · ΣΕΝΑΡ|Ο
55ΚΟλλΠτοέ».τΟυ.ΜιλΟβαγόΟβιτ8μΟ μανατζερ.τΟυ“υψΠλΟσωμΟυ ατΟΠέρ, ΗΛ ΟΗΕΧιΤ ΛΛΛΛ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ|κΟΥΣ
ἔύι.Ου έιντἔόμω8 Πολυ.φΔο5 καιὲρέσέι Πολυ καΜστΟν ΕΜΕρκΟ Σ2ιβα!- ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!
: Δ Η έ
ΠεμΠτΠ 3" Μορῖιου 2ΟΊ6 / Φυλλο 1143 (2343] / ε ῖ.3Ο
Και για τον 2ιχρΟνΟ δεξιό έξτρέμ τΠ8 Σαν Λορέντζο,
ΕΚΤΟΡ Β|Γ|ΛΛΜΠΛ ψαχνέται Π <έΕνωσΠ»
...ΒΑ ΤΣΕΚΑΡ0ΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛ|Α,
Ο' Μ|ΛΟΒΑΝΟΒ|ΤΣ ΚΔ' ΝΤΕ ΜΠΑΡΤ0Λ0
ιιιιιιιΤιι ιιιιιιιιιιιιιΤιιιιιιιιΟιιιιιιι "ΜΜΟ"
ΔΠΟδΟκιμαοιέ5 σε ΓκιρτζικΠ. έξω αΠό την ΓΓΑ.
Πριν αΠό τΠ αυνόντΠΟΠ με ΗΡΑ και ΜΕΡΑ
· Ο ΚΟντΟνΠ5 μιλΠΟέ με αντιΠρΟΟωΠέια
των Οργανωμένων ῖΠ8 ΔΕΚ
· ΟΛΑ ΟΣΑ Ε|ΠΩθΗΚΛΝ
Ο ΚΟντΟνΠ5 ξεκαθαριΟέ σε ΗΡΑ και ΠΕΡΑ 4 "3 
Πω8 δεν υΠαρχέι θέμα κυΠέλλΟυ. όσο μένουν 
στην ΕΠΟ, αυτοι Που έχουν ανοιχτέ5 υΠΟθέαέι5
Ο με την Δικαιοσυνη! · ΛΠέλΠιΟμένΠ βαΟτιέται
Νὡνω8 ΠσΜἩωνωυ: . αΠό τον ε<μΠαμΠΟυλα» του θΗΕΧ|Τ, Π διοικΠσΠ
τΠ5|ΕΠΟ ·'Εχει Πολύ δρόμο_ακόμΠ Π ιστορια,
Ι Ο Δ
«Η  θ· - _ ' 'Παρα την οργανωμένη τρομοκρατία
Ι ' - ` · Που θα έΠιχειρΠΟουν τα γνωστα κέντρα
))· .4 - · · _. __
Ζιιιιιι ιιιιι Μιιιιιιιιοιιιιιι Ἡ[email protected] 
ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΑ ΟΣΑ Ε|ΠΕ Ο ΠΔἑ|·Νἔ1κΕβ Ι ` ·
    οι _“ ρωταω Π . . ως ραα·τέκν·κΠς
ΣΠΟΥΔΔΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΔΦ|ΔΣ ΤΟΥ ΟΕΚ ΔΚΜΗἶ€Φ|Λ|κΗ Ο ^
“Μ ΠΟ ΜΜΟ "Ο" ΠΜ Το "ΤΕΡΜ" Με ΤΟΝ "ΔΡ θα Πραγματαααιιιθέἰ Με 8 τι Ο (αν δεν υπαρξει απαρτία) Απριλίου και θα ανοιξει τα δρόμο για τα έκλαγέέ