Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Πετούν έξω από την Ευρώπη το ελληνικό ποδόσφαιροRecognized text:
ωοωφΜ-ν
ΜΜψ·Μ
ΌΠΑ·#ΜφΜ
ΜΜ,ψΜ
ω. Μ”
:ι καιω πιο
Τιμ ω
Μ”%Μ·ή Π
ρ. ΜΜΜΜΜΜΠΜΜ
' Ξ τι:
7 · , _::
.:“`ἶ · ή 3 ς =ἶ 
ΜΤΑΒΡΜΝ0Κ0ΝΤΜΜ0'ΜΜΜΠΜ"Α
ιιιιιιιιιΞιιιιιι
ιιιιιιιιιιιιιι _
ιιιιιιιιιιιικι Α!
ιιιιιιιωιιιι ΜΜΜ
. ΕιωοΜωΜΜωΜωΚΜωΜ
. ΜαΜωΜω8ωΜΜ-ΜωΜΜ
.φωσ κι. Γωργοιι ἴΩΠγκο
__._.- “_' ι.ι¦_..Δ. ν. _ η
.'ι.ἱ' -. .|·¦|ι.·-“,“_ι ··_·.'.~ .κι
··|· "¦ι.¦.:'..., ···. . ι..
¦ ,',.Μ Α. Μι ν ¦ ι ί
με" το ΜΜΜ ΜΑΜΑ
:νΜι-ιΜιΣΑπο π: ΜΜεΣΑΡχε:
Σε δυσμεΎὲσ@ηθεοΠ οσοι έχων 6ιοδοχικη ΜΜΜ"
θα ειιπ6ξουν σπιτια για να στεγόσουν ιιροσφυγεε! ο Τσιπροε σε μισο...
ΕΜτΑ ωνωε. οκΑΜιω σωσει ΜτΑΜΑωκΑηΑαΜΉ ΜΒΜ" κωΜ'Μ,
ΜΟΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πω 4 Μωω.Μωω πως ΞεθΞ^Ν Το ΚΥΡΟΣ”
Στοκ ΜΜνΡτο 9ΒΜυΜώΒεε @ΜΝΜ"“" Μη” ΑικΑιο;νΝι-ιΣΣΜ ΒΟΥΛΗ
ΦΜΑ, είσαι ο φΧιΜω . . , Ι ¦. ν . . κι
Με νέσε 6ιιιιιΠοκίι8· Ζω) 
“Α έ( ι · ξ - · 'Λ
ἐκ; ` 
Πρασινη, ΜΜΜ,
κόκκινη θέμιε!
ΜΜΜ!! ΕΠ|ΧΕΙΜ
ΜΠΡΟ|.ωΕϋΜΡ0|.
Στην Ι'σιμιιίὁο
επικινὁυνο
“Ποροὁόθηκε ·
ονευ ορων . ` ' __ _ _ 
στοι15 _ ; - ΜΜΜΜ;Ψ
Ι · - _ὑ`_`___Γ "_ . .
 ' Π · · =ω=αΑΜΜ6ωὅΜωὡωΜ'°
'Ο. _.·ἴ."ι
Ο " ή ' θ “
, ο.- .Τ
ι·Μ:ὶΜ
τρόφιμα και ποτό
' . ΜΜΟ 'ΜΜΜ Μ (Με
η γ' η _ 
.- _ Ή._ ^ ,“ ^ωΜΜΡή *ΜΜΜ-ΜΜΜ·
 Μ··ΜΜ“Μ“:Ψ“Ψ“ ω ω·
_<“_Ί ϊ·
 ΓιΑιοΜΜ `ωϊἄἀΜψέΜ_““ΉΑΜ“ Η -ἑ7Μ“εω““κιῶ[email protected]ὴ
ΝΑ 9 - 1 ?33- '7917
,. . . . ι __..< , ω, -- ._.._  ¦. · “.. -.ν- Μ _
μὲν,ι;›ευι|. μμι_ν |·.ἴ.:,` ι.'|Γ"· ~τ[,.3,.'. Ι Π ].| ._ _ μ..!.9Δ&1άύ! ..
'*.¦-"¦-":2-'¦' ι* · 'Ιι:',°;.!.. .¦ἐι'ι'|“'ι |.Ι°ἰ_"ι-., _·__.
 Α _ - __ ._ _¦ '¦...._... . ι., ,.-..
> ν .. -<·.-“.--“~ ;.“.¦.....£“_`_'-. . Α.›,-..< ._-. Δ_...:·: Ι _ ›
 ϊ  
Ἑ:` :ι  .. η.