Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÅÌÐÔÇ 31 ÌÁÑÔÉÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 41ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.058- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Aðåßëçóå 10÷ñïíï
ößëï ôïõ ìå óïõãéÜ

ÊáôÝñ÷åôáé óôçí
ðåñéï÷Þ ï Ð. ÑÞãáò

Åîáßñåóç áðü
ôéò ðñïóëÞøåéò

ÓõíåëÞöèç ï ðáôÝñáò ôïõ

Åãêáßíéá ãñáöåßùí ÓÕÑÉÆÁ

ÐÜôñá: Áíôßäñáóç ôïõ ÄÞìïõ

ÓÅË.4

ÓÅË.3

ÓÅË.2

«ÈùñÜêéóç» ôïõ ëéìáíéïý
ìå óõíäõáóìü äõíÜìåùí
Ç ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò -óå óõíåñãáóßá ìå ôïí Ï.Ë.ÐÁ. êáé ôï Ëéìåíáñ÷åßï ÐÜôñáò- èÝëåé íá äþóåé ìÞíõìá
ðñïò ôïõò ðáñÜíïìïõò äéáêéíçôÝò ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí üôé ç ðýëç ðñïò ôçò Äýóç åßíáé áðñïóðÝëáóôç
Ενισχύονται τα µέτρα ασφαλείας
στο λιµάνι της Πάτρας, ούτως ώστε
να δοθεί ευκρινές µήνυµα προς πάσα
κατεύθυνση και, ιδίως, στους παράνοµους διακινητές προσφύγων
και µεταναστών, ότι η πύλη προς τη
Δύση είναι κυριολεκτικά απροσπέλαστη. «Δεν θα γίνουµε νέα Ειδοµέ-

νη» δηλώνει, µε τη δέουσα έµφαση,
ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Προς αυτή την
κατεύθυνση συµβάλλει τα µέγιστα
και ο πρόσφατος τεχνολογικός εξοπλισµός του λιµανιού, εφάµιλλος
εκείνων των µεγάλων λιµανιών της
Ευρώπης, καθώς και η εν γένει στρα-

τηγική φύλαξης του χώρου, που έχει
αναπτύξει εσχάτως το Λιµεναρχείο
Πατρών. «Δεν θα επιτρέψουµε να
επαναληφθούν οι ταραγµένες καταστάσεις που έζησε η πόλη της Πάτρας
τα προηγούµενα χρόνια», τόνισε ο κ.
Αλεξόπουλος, κατά τη χθεσινή συνάντησή του µε τον Ν. Κοντοέ, επι-

σηµαίνοντας ότι «είναι αδιαπραγµάτευτη θέση της Περιφέρειας, για τον
αποκλεισµό κάθε σκέψης χωροθέτησης Κέντρων Φιλοξενίας προσφύγων
σε χώρους κοντά στο λιµάνι, όπως
και σε σηµεία απ’ όπου οι πρόσφυγες
εύκολα θα µπορούσαν να προσεγγίσουν σ’ αυτό».
ÓÅË.7

Óôá äß÷ôõá
ôçò ÅË.ÁÓ.
äéáêéíçôÞò
íáñêùôéêþí
Åíáò 30÷ñïíïò
ðïõ äéÝìåíå
óôç Äõô. Á÷áÀá
Μετά από την ενδελεχή έρευνα των αστυνοµικών του Τµήµατος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών,
ανακαλύφθηκε ότι ο
30χρονος, που διέµενε σε
στάνη, στην περιοχή της
Δυτικής Αχαΐας, έκρυβε
ναρκωτικά µέσα σε λίµπα,
την οποία είχε επιµελώς
κρυµµένη κάτω από πυκνή βλάστηση σε κοντινή
ρεµατιά.
ÓÅË.5

Óýëëçøç
áíçëßêùí
ãéá êëïðÞ
óôï äñüìï

Στιγµιότυπο από χθεσινή συνάντηση του αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, µε το διευθύνοντα σύµβουλο
του Ο.Λ.ΠΑ., Νίκο Κοντοέ, στο λιµάνι της Πάτρας

Στη Σύλληψη δυο ανήλικων Ροµά, 17 και 16 ετών,
προχώρησε χθες η αστυνοµία στην Πάτρα, καθώς, ενεργώντας από κοινού, έκλεψαν πορτοφόλι
65χρονου, ο οποίος στην
προσπάθειά του να αντισταθεί, χτυπήθηκε από
τους ανωτέρω δράστες.
ÓÅË.5

FIFA-UEFA áðáéôïýí
Üñóç ôçò áðüöáóçò

51.430 åãêëùâéóìÝíïé
ðñüóöõãåò óôç ÷þñá

Ãéá ôç ìáôáßùóç ôïõ ÊõðÝëëïõ
ÅëëÜäáò áðü ôïí Óô. ÊïíôïíÞ

Σε 51.430 ανέρχονται οι
πρόσφυγες και µετανάστες
σε όλη τη χώρα, σύµφωνα µε
το Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης της Προσφυγικής
Κρίσης. Στους 5.745 ανήλθαν
εκείνοι που φιλοξενούνται
στο λιµάνι του Πειραιά.
Οι σκηνές που έχουν στηθεί
στους περισσότερους σταθµούς του λιµανιού ανέρχονται σε 1.100, ενώ σε σύσκε-

“Άκαρπη” απέβη η συνάντηση του υφυπουργού αθλητισµού, Σταύρου Κοντονή, µε
κλιµάκιο της FIFA και της UEFA,
παρουσία της ΕΠΟ, αφού δεν
βρέθηκε “χρυσή τοµή” στα
απαιτούµενα της παγκόσµιας οµοσπονδίας για την αποφυγή τιµωρίας. FIFA και UEFA

απαιτούν την άρση της απόφασης της Πολιτείας για µαταίωση του Κυπέλλου Ελλάδας της
φετινής σεζόν, καθώς και άλλες διατάξεις του αθλητικού
νόµου που ψηφίστηκε τον περασµένο Μάιο και θεωρούνται
παρέµβαση στο αυτοδιοίκητο
του ποδοσφαίρου.
ÓÅË.14

ψη που πραγµατοποιήθηκε
στο υπουργείο Ναυτιλίας
αποφασίστηκε να υπάρξει διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων προς τους µετανάστες
και πρόσφυγες, όπου θα κοινοποιείται για ποιον λόγο θα
πρέπει να µετακινηθούν από
το λιµάνι, αλλά και τις διαδικασίες που θα πρέπει οι ίδιοι
να ακολουθήσουν καθώς τα
σύνορα πλέον είναι κλειστά.

Ôïí ÌÜéï
Ýñ÷ïíôáé
ïé íÝïé
äéïéêçôÝò
Εως και το Μάιο οι νέοι διοικητές στα νοσοκοµεία της
Πάτρας και, κατά προέκταση, της λοιπής χώρας. Ξεκίνησαν ήδη οι συνεντεύξεις
των υποψηφίων, οι οποίοι
είναι περίπου 700. να σηµειωθεί πως υπήρξαν αρχικώς 1.632 ενδιαφερόµενοι,
εκ των οποίων 300 κόπηκαν
εξαρχής λόγω λαθών στη συµπλήρωση των στοιχείων.
ÓÅË.2