Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
31-03-2016 '
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός. Το·
πικα περιορισμένη ὁρατότητα κυρίως τίς
πρωινές καί βραδυνές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί μέτριοι. Μικρή ανοδος τής θερμοκρασ&ςΡ
Στήν Ἀθήνα έως 21 β.
Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016
'Υπατίου ἐπισκόπου Γαγγρών ίερομ.,
Ἀκακίου όμολογητου ἐπισκόπου Μελιτινής.
Σελή νης Τελ. Τέταρτο
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.12'-Δύσις 7.47'
Ἀριθμ. φύλ. 40415 |Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ίπίο@εειίεπεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φαξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 128ον
Κοινοβουλευτισμός
υψίστου ἐπιπέδου!
- Κατσε κατω αγόρι μου, ακούσθηκε να λέει αρχηγός κόμματος από τό βήμα τής Βουλής, αποτεινόμενος
πρός βουλευτή. 'Ενώ αλλος βουλευτής, έχοντας θίγεῖ
από ταλεγόμενατού πρώτου, έχασε τήν ψυχραιμίατου
καί έζεστόμισε έναντίον του ανήκουστες ύβρεις. Ό έν
λόγω ΜΜΜ πρώην αρχηγός κύματος αὐτός δὲν
μας έχει συνηθίσεισέτέτοια φρασεολογία."Ομως όταν
δίδεται τέτοιος τόνος, τό κακό γενικεύεται...
"Αν διημείβσντο τέτοιες φρασεις σέ κοινοβούλια
Βαφτίσεων δημοκωηῶν. ὅπου ίκανουν αυστηροί
κανονισμοί για τό τί έιτιτρέιιεται να λέγεται καί τί όχι,
οί παρεκτραιιέντες θα είχαν αποβληθεῖ από τήν αώουσα. Καί ἰσως να τούς εἶχε έπιβληθεῖ καί ποινή αποχής
από τίς έργασίες τού Κοινοβουλίου γιακαποιο διαστημα.Θεσμοίιωύσέβονταιτήνύιώστασήτουςέτσταντιδρούν. Οί πρόεδροι τών Κοινοβουλίων ΜΜΜ»
τήν τάξη σχεδόν δια νεύματος. Στήν θορυβώδη βρεταννική Βουλή τών Κοινοτήτων, μόλις ό Πρόεδρος
αναφωνήσει τήν λέξη «σου», οἱ παντες στωπούν.
Στήν :Ελλάδα δέν ύπαρχει κανένας σεβασμός
πρός τό Προεδρεῖο. Μόλις ὁ προεδρεύων αιωφιώίσει
κατι, αμέσως αμφισβητείται από όσους διαφωνούν. Ό
δέ συνηθέστερος καυγας γίνεται γιατό ποιός θα μιλήσει, μέ ποια σειρα καί έπί πόση ώρα. Ούτε καν αυτό
δέν είναι σέ θέση να ρυθμίσειή Βουλή τώνἙλλήνων.
Πρίν από καθε συζήτηση, ό Πρόεδρος ανακοινώνει
ποιοί θα αγορεύσουν καί έπίπόση ώρα, βασει τού Κανονισμού. Αυτό στα σοβαρα κοινοβούλια γίνεται
αυτοματως. Δέν απαιτούνται διευκρινήσεις.
Στήν έλληνική Βουλή, ακόμη καί αυτα πού ανακοινώνονται, σπανίως τηρούνται.Ό Κανονισμός αρίζει ότι ὁ Πρωθυπουργός καί οί αρχηγοί τών Κομματών δικαιούνται να μιλήσουν έιτί συγκεκριμένο χρόνο, Με έκεῖνοι χρησιμοποιούν διπλαστο. Τέτοια
είναι ή αταςία.'Ετσι, ή προχθεσινή συζήτηστς πού
αρχισε λίγο μετα τίς 7 τό απόγευμα, έφθασε να τελειώσει στίς 3 τό πρωί! Μόνο καί μόνο για να μιλήσουν
Με αρχηγοί κομματών καί δύο ύπουργοί.
ΣτήνἙλλαδα, ὁ Κανονισμός τής Βουλής ύπαρχει για να μήν τηρείται. Για παραδειγμα, τό αρθρο
75 όρίζει:
Στις συνεδριάσεις τής Βουλής οί Βουλευτές όφείλουν: α) να έμφανιΖονται καί νά συμπεριφέρονται μέ
τρόπο που νά ανταποκρίνεται πρός τή σοβαρότητα
του έπιτελουμενου έργου β) νά αποφώγουν ένέργειες
που παρενοχλοϋν τήν άνετη διεξαγωγή τών έργων
καί γ) νά σιμβάλλουν καθένας ατομικά στήν ευπρεπή
Μάνιου η; Βουλής
Στό δέ αρθρο 77 όρίζονται καί πειθαρχικα μέτρα
πού λαμβανονται κατα βουλευτών για αναρμοστη συμΜυλωνά:
α) 'Η ανάκληση στήν τάξη β) 'Η στέρηση του δικαιώματος του λόγου γ) 'Ηιιομφή γιά ΜΜΜρω
Μκή συμπεριφορά καί δ) ό προσωρινός αποκλεισμός από τις συνεδριάσεις.
Τό ότι φθασαμε στό καταντη μα τής προχθεσινής
συνεδριασεως, όφείλεται στήν ανοχή τού Προεδρείου τής Βουλής. Παρ) ότι έκστομίσθηκαν ύβρεις καί
φρασεις τού τύπου «κατσε κατω αγόρι μου», δέν έγινε
καν ανακληστς στήν σεφ
Τό πρόβλημα
μέ την Δικαιοσύνη
Τό γνωρίζουν όλοι ἐκτὸς από τους αρχηγούς τών κομμάτων
ΣΤΙΣ 2 Φεβρουαρίου 2006, μέ κοινή συνέντευξη Τύπου πού έδωσαν
οἱ τότε υπουργοί ῦΕπικρατείας, Δικαιοσύνης καί Δημοσίας Ταξεως
(Θ. Ρουσόπουλος, Ά. Παπαληγούρας, Γ. Βουλγαρακης), ή κυβέρνησις ένημέρωσε τήν κοινή γνώμη ότι
παρακολουθούντο περίπου έκατό
κινητα τηλέφωνα, ακόμη καί τού
ἴδιου τού πρωθυπουργού.
Ἀργα τό βραδυ τής Τρίτης, από
τό βήμα τής Βουλή ς, ὁ νύν Ἀναπληροπής υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφανειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωματων, κ. Παπαγγελόπουλος, ανεφέρθη στήν υπόθεση αυτή, λέγοντας: «> Εγώ έκανα τήν προκαταρκτική έζέταση καί ασκήθηκε ποινική
δίωξη κόντρα σέ ότιδήποτε μπορούσε να σημαίνει αυτό τό πραγμα,
καί ή δικογραφία πήγε στήν ανακριση, καί ή ανακριση συνεχιζόταν
μέχρι προχθές καί τώρα έκκρεμεῖ
απόφαση δικαστικού συμβουλίου».
Συνεπώς, δέκα ὁλόκληρα χρόνια
μετα τήν αποκαλυψη τού μείζονος
αυτού σκανδαλου, πού απτεται ζητηματων εθνικης ασφαλειας, η υποθεσις έκκρεμεῖ ακόμη ἐνώπιον τών
αρμοδίων δικαστικών αρχών!
'Η καθυστέρησε τής απονομής
δικαιοσύνης αποτελεί ένα από τα
κορυφαία προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή χώρα μας. Τό γνωρίζουν
καλα οἱ πολίτες, πού υπόβαλλουν
σήμερα αίτηση υπαγωγής στό καθεστώς τών «υπερχρεωμένων νοικοκυριών» καί παίρνουν δικασιμο
για τό 2028. Τό γνωρίζουν καλα οἱ
έπιχειρήσεις, πού αντιμετωπίζουν
έξ αἰτίας αυτού συχνα ανυπέρβλητα
προβλήματα στήν λειτουργία τους.
Τό γνωρίζει ὁ ΟΟΣΑ: στήν τελευταία του έκθεση σημειώνει ότι
ή χώρα μας εἶναι τελευταία αναμεσα στα κρατη τού °Οργανισμού ώς
πρός τό πόσο εύκολα μπορεῖ κανείς
να έκτελέσει μία σύμβαση, καί καταθέτει προτασεις για τήν έπιταχυνση απονομής τής δικαιοσύνης.
Τό γνωρίζει καί ή Παγκόσμια
Τραπεζα, ή ὁποία στην έκθεση
«Ποίος Βυείιιεςε 2016» σημειώνει
ότι «για να έπιλυθεῖ μια έμπορική
διαφορα μέσω τής δικαστικής ὁδού
χρειαζεται περισσότερος χρόνος
στήν°Ελλαδα από ό,τι σέ ὁποιαδήποτε αλλη ευρωπαϊκή χώρα- περίπου 1.580 ημέρες» καί συμπληρώνει: «Μόνο τρεῖς χώρες στόν κόσμο
έχουν πιό χρονοβόρο διαδικασία:
'Η Γουινέα-Μπισσασυ, τό Σουρινάμ καί τό Ἀφγανισταν».
Οἱ μόνοι πού δέν φαίνεται να τό
γνωρίζουν εἶναι οἱ αρχηγοί τών πολιτικών κομματων. Στήν πρό ήμερησίας διατάξεως συζήτηση στήν
¦Ολομέλεια τής Βουλής, «σχετικα
μέ τίς έζελίζεις στό χώρο τής Δικαιοσύνης», δέν εἶπαν τό παραμικρό για τό ζήτημα αυτό. Δέν ανέδειξαν καμμία πτυχή τού σύνθετου
αυτού ζητήματος καί δέν κατέθεσαν
καμμία σχετική πρόταση.“Ισως να
περιμένουν κι έκεῖνοι τό 2028!
Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
ἐντός δασικών ἐκτάσεων
Συνεχίζεται τό διαχρονικό σκάνδαλο τής μεταπολιτεύσεως
ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ «πληγή» μέ τούς
οἰκισμούς πού έχουν χτιστεῖ ή
έπεκταθεῖ παρανόμως σέ δασικές
έκτασεις έπιχειρεῖ θεωρητικα να
«θεραπεύσει» τό υπουργεῖο Περιβαλλοντος μέ εἰδική ρύθμιση πού
έντασσει στό σχέδιο νόμου για
τούς δασικούς χαρτες, τό ὁποῖο παρουσιασθηκε χθές από τόν αναπληρωτή υπουργό Περιβαλλοντος, κ. Γιαννη Τσιρώνη, καί μπήκε
σέ διαδικασία διαβουλεύσεως.
'Η συγκεκριμένη λογική, πέρα από τίς «καλές προθέσεις» πού
υποτίθεται ότι έχει, εἶναι ξεκαθαρο ότι πρακτικα δίνει τό πρασινο
φώς σέ καταπατητές δασικών
έκτασεων, από τούς ὁποίους
κα βουνα σε ολη τήν διαρκεια τής
μεταπολιτεύσεως. Τό θέρος τού
2009, όταν ή Ἀνατολική Ἀττική
εἶχε γίνει παραναλωμα τού πυρός, ώς αποτέλεσμα δρασεως
έμπρηστών, οἱ αμερικανικές έφημερίδες έγραφαν για τίς μεγαλες
πολυτελείς βίλλες πού ανεκαλύπτσντο στα καμένα.
'Η πολιτεία μέ τόν τρόπο της
καί μέ απώτερο στόχο τα έσοδα
νομιμοποιεί κατα καιρούς διαφόρων εἰδών αυθαίρετα, παραβιαζοντας προγενέστερους νόμους μέ
νέους νόμους πού μεταβαλλουν
κατα τό δοκούν τήν γραμμή τής
νομιμότητας.
ήθηκε χθές χωρίζει τούς σἰκισμούς
πού βρίσκονται σέ δασικές έκτασεις σέ τρεῖς κατηγορίες:
- Στούς οἰκισμούς πού θεωρούνται νόμιμα υφισταμενοι αφού
διαθέτουν όρια καί έχουν έγκριθεῖ.
- Στούς σἰκισμούς πού δημιουργήθηκαν σέ σχέδια πόλεως
υπό έκπόνηση ή δέν έχουν συγκεκριμένα όρια, αλλα αποτελούν
συγκροτημένους οἰκισμούς ή ὁρίζονται μέ Πρσεδρικα Διαταγματα
πού έχουν κατατεθεί, αλλα δέν
έχουν έγκριθεῖ.
- Στούς σἰκισμούς μέ αδιευκρίνιστο οἰκιστικό τοπίο, οἱ ὁποῖοι
στερούνται νομίμου έγκρίσεως μέ
Ζ. έχουν «ταλαιπωρηθεί» τα έλληνι- 'Η ρύθμισις πού δημοσιοπσι- ευθύνη τής Πολιτείας.
Σ | Τ Ν ξ |
ην Ρ η ημ Ρ
Μείωσις ο ο τ ν ς ο Ι
καταναλὡσεωςοινον Ενας αλλά... Λέων, ο ιδιωτης...
Η μακρας διαρκειας κρισις που βιώνει ἡ χώρα
ὁδήγησε σέ μείωση Τῆς 'Οταν έχει λιακαδα κι ἔχετε ώρα δήμαρχο Πειραιώς καί @ασοεε στήν - Βεβαίως, γνωρίζω τήν '|στορία Τόν έχοννκανει καί υπαίθριο ουρητή
καταναλωσεως οίνου,
όπως δείχνει μελέτη τής
έταιρείας τοΑΡ που δημοσιοποιήθηκε χθές.
ΣΕΛ.2
'Ενοικιαζόμενα
δισμερίσματα
Ό Δήμος Ἀθηναίων μαζί
με τόν ΟΗΕ υλοποιούν
πρόγραμμα ενοικιασεως
διαμερισματων για τους
μεταναστες. ΣΕΛ. 4
Νέφη στίς σχέσεις
ΗΠΑ-Τσυρκίας
Παρα τίς προσπαθειες, ὁ
Ταγίπ 'Ερντογαν απέτυχε να παρασύρει τόν
Μπαρόκ 'Ομπαμα σέ κοινή εμφανιση.
ΣΕΛ. 5
διαθέσιμη, να πατε για καφέ ή ούζο
στό «Λιονταρι», στόν Πειραια. το,
όπου υψώνεται τό ακριβές αντίγραφο
τού «Λέοντος του Πειραιώς», απέναντι
από τήν Ζωοδόχο Πηγή.
'Εργο τού Πειραιώτη γλύπτη
ΜΜΜ Μακ πως χαρα
στό πείσμα (ιοί τα χρήματα) μιὰ παρέας Πειραιωτών. Τήν Ιδέα είχε ό νανπηγός ΜΜΜ Δωρο Μας τηλεφώνησε καί ΜΜΜ στή Νοε
ηλιακή Λέσχη, όπου ακούσαμε τό
σχέδιό του. θα φτιαχναμε τήν «Επιτροπή του Λέοντος του Πειραιώς» καί
θα πηγαίνανε στόν δήμαρχο τῆς Βενετίας, για να ζητήσουμε να μας Με
πίσω τό μαρμαρινο λιονταρι που
Με από τήν μπούκα του λιμανιού
μας ό Βενετσιανος ναύαρχος Μοροζίνι
αν απο μόνο στον).
ΜΜΜ τήν 'Επιτροπή. Φτιανώσαμε τό ταξίδι, πήραμε μαζί καί τόν
πόλη τών Δόγηδων.Ό Λέων μας περίμενε έκέι3 ακίνητος, έμπρός από τόν
παλιό βενετσιανικο ναύσταθμο. Δύσμορφος. σκασμένα Μιὰ από τὰ
χρόνιακαί μέτίς«υπσγραφές»τώι Βαραγγων μισθοφόρων (είχαν καί τετοιους οἰ Βυζαντινοί) χαραγμένες στους
«ώμους» του. Ἀφου θαυμασαμε «Τό
λιοντάρι να» καί ΜἀΜιε τή χαρἀ
που ἄΗρθαμενατόπαρονμε», έπιασΦθήκωε τόν δήμαρχο τής Βενετίας.
- Τό λιονταρι ανήκει στή Βενετία,
είναι έδώ έκατονταδες χρόνια, είναι
«Σήμα ιοτα·τεθέν» του ναυσταθμου μας
καί δένυπαρχει περίπτωση νασαςτό
δώσουμε!
- Μα, ξέρετε, καρο σινιόρε, ό Λέων
του Πειραιώς, είναι... τού Πειραιώς. Τό
λέει ιοί τό όνομα του! Ἀφήστε που
έσέι'ς, οἰ'Ενετοί, είχατε όνομασει τό λιμανι μας Πόρτο Λεόνε, ένεο ό Λέων,
δηλαδή...
του Λέοντος, αλλα δέν σας τόν δίνω.
- Μα, σινιόρε, είναι κατι σαν τα
γλνπτα του Παρθενώνα, που σούφρωσε ό'Βγιν από τήν Μόπολη.
- Μαλιστα! 'Ε, παρτε πρώτα
έκεῖνα από τούς 'Εγγλέζους κι όταν
τα παρετε, εδώ να τό ξανασυζητήσουμε!
'Ετσι, γυρίσαμε πίσω απρακτοι,
αλλα ό Δόμβρος έριξε τήν Ιδέα. «θα
φτιαξουμε αντίγραφο, βαλτε λεφτα»!
Μαζευτήκαμε, λοιπόν, μια καλή συντροφια, βαλατε ό,·π μπορούσε ό καθέναςκαί όΛέωνστήθηκεμιαχαρα!Τόν
ΜΜΜ μέ «Ταρατατζούμ», έπαιξε καί ή όρχήστρα, να καί στεφανια,
να καί επίσημοι καί καμαρι έμεῖς, τής
'Επιτρσπής!
Σέ κανα δίμηνο, τηλεφώνησε ό
Δόμβρος. «ΑΙσχος! Σκουπιδαριό έχει
γίνει ό χώρος γύρω από τόν Λέοντα!
ριο οἱ ταξιτζήδες! Σαν τα σκυλια, πανε
ιοί τα αμολανε Μ! Ντροπή»!
Τό Μαριε, τό ξανασκέφτήιοακα ὸωβ05ἐΜΦθΠ· (ΑΦΜ Δήμος
δέν δίνει σημασία (διότι ήταν έργο
Ιδιωτών, νομίζω) ιοί ό Λέον κινδυνεύει
να γίνει σκουπιδστενεκές, μία λύση
απομένει. Να στηθεῖ γύρω του καφετέρια, να γίνει αξιοθέατο, να προσέχει
ὸκατωτπματΦχηςτἡν καθαρότητα
τής περιοχής καί νασωθέι' τό μνηωο».
'Ε, λοιπόν, δέν υπαρχει ώραιότερο σημἐι'ο σέ όλη τήν Ἀττική! Καθεσαι στή σκια του Λέοντος καί βλέπεις να πηγαινοέρχονται τα βαπόρια. Ποσταλια, κρουαζιερόπλοια
λαντζες, πιλοτίνες.
Χάρμα. χάρις στήν ἰδιωτκῆ πω
τοβουλία. Μόνο αυτή μπορεῖ να μας
σώσει πλέον...
'ΜΟΔΑΜΟΣ
°Υπηρεσία
Πληροφοριών τής ΕΕ
Γράφει ὁ Ἀθαν. Κοσμόπουλος* 
οι ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ καί έκθέσεις που αφορουν τα
ροέι-εεεεεεΜεηιε τών τρομοκρατικών ενεργειών
στίς Βρυξέλλες έχουν αρχίσει να κοινοποιουνται
καί να διαρρέουν, από αυτές δέ χρήσιμα συ μπερασματα μπορουν να έξαχθουν.
'Η ίταλική έφημερίδα Βερυυυ|ίοε, σέ σχετικό
της δη μοσίευμα, αναφέρει τόν έντοπισμό
χαρτών του αεροδρομίου του Ζαβεντεμ σέ διαμέρισμα στό Παγκρατι όπου διέμενε ό Ἀμπντέλ
Χαμίντ Ἀμπααουντ, όργανωτής τών έπιθέσεων
στό Παρίσι, καί περιγραφει είκασίες τών Ἀρχών
ότι οί τρομοκρατικές έπιχειρήσεις τών Βρυξελλών ένδεχομένως σχεδιαστή καν τό καλοκαίρι του 2015 στήν Ἀθήνα, αλλα πιθανώς καί
στήν Βενετία. Κρίσιμη παραμένει ή έπισήμανση
ότι, ένώ οί περισσότερες υπηρεσίες ασχολουνται
μέ τήν προσπαθεια καταγραφής καί έλεγχου τών
είσερχομένων στήν ευ ρωπαϊκή έπικρότεια, παραβλέπεται τό γεγονός ότι 582 Βέλγοι πολίτες
ένεγρόφησαν πέρυσι στή λίστα έθελοντών του
"σλαμικου Κρατους καί ένεταχθησαν στίς ταξεις
του στή Συρία καί τό 'Ιρακ, αναδεικνύοντας τό
Βέλγιο στή χώρα μέ τόν μεγαλυτερο αριθμό πολιτών ένα εκατομμυ ριο από αυτές που <<τροφοδότησαν» εθελοντές. Ἀντιστοίχως, σέ συνέχεια
του τρομοκρατικου χτυπήματος στό Παρίσι, έγινε γνωστό ότι μεγαλος αριθμός μουσουλμανων
Γαλλων πολιτών είχαν ενταχθεί ένεργώς στίς
ταξεις έθελοντών του 1818. 'Η Γαλλία, καί, ακόμη περισσότερο, τό Βέλγιο είναι πλέον χώρες
έξαγωγής τρομοκρατών. Τούτων δοθέντων,
Συνέχεια στήν σελ. 8
ντρεπεται που κάποιοι λέ
γονται ανθρωποι. .. Όλόγος γιά κάποιους που
έγκατέλειφαν ένα σκυλάκι
στό έλεος τού Θεού δεμένο
σέ ένα φανάρι στό Πλύμουθ καί μάλιστα ένώ
ο Πόσοι Ρώσοι στρατιώτες τελικώς έστάλ ησαν
στήν Συρία Τήν απάντηση έρχεται να δώσει ό δημόσιος διαγωνισμός γιά
τήν προμήθεια τών αναμνηστικών μεταλλίων
συμμετοχής στήν έπιχείρήση. Ἀφορα σέ 10.300
μετάλλια καί αντίστοιχα
διπλώματα. Ἡ πίστωσις
πού διατίθεται ανέρχεται
στο ίσόποσο 28.500 
Τό μετάλλιο είναι χρυσού
χρώματος καί απεικονίζει
ένα πλοίο καί ένα αεροπλάνο μέ φόντο τό περί7ραμμα τῆς Συρίας.
ο Διευρύναμε τίς διαστημικές μας γνώσεις καί θέλουμε νά σας τίς μεταδώσουμε. Μάθαμε τί είναι τό
«κβάζαρ»! Ἐπειδή οί περισσότεροι δένι θά ξέρετε τί
είναι, σας πληροφορούμε
ότι είναι ή «καρδιά» τού
φωτει νότερου ένεργού γαλαξιακού πυρήνος στό
σύμπαν; δηλαδή μία τεράστια μαύρη τρύπα μέ μάζα δισεκατομμύρια φορές
μεγαλύτερη από τόν
'Ήλιο. Τό κβάζαρ λοιπόκ
τό μελέτησαν οί αστρονόμοι καί ανακάλυψαν ότι ή
θερμοκρασία του ξεπερνα
τά δεκα τρισεκατομμύρια
βαθμούς Κελσίοιη πολλή
μεγαλύτερη από ότι θεωρεἴτο έως τώρα δυνατόν!
«Καυτό» τό σύμπαν...
έβρεχε... Τό περιστατικό
ήλθε τώρα στήν δημοσιότητα από τήν έφημερίδα
ΒαίΙγΜαίΙ, αν καί συνέβη
πρό καιρού, καί συγκεκριμένως τήν παραμονή τών
Χριστουγέννων. Ἡμέρες
αγάπης υποτίθεται... Τό
σκυλάκι βρήκαν; σέ οίκτρή
κατάσταση, μέλη μίας φιλανθρωπικής όργανώσεως οποια Μάρως τό
περιέθαλ φαν καί τού
βρήκαν καί οίκογένεια.
ο Ἐνυδρεἴο στό Παρίσι δίνει στούς έπισκεθττες του
τήν δυνατότητα νά περάσουν μιά νύκτα σέ ένα
ύποβρύχιο δωμάτιο καί
τα κοιμηθούν σέ ένα κρεβάτι «βυθισμένο» στό νερό,
ένώ γύρω κολυμπούν. ..
καρχαρίες! Τώρα ποιός
εάει τήν διαστροφή νά κοιμηθεί μέ καρχαρία δέν τό
καταλαβαίνουμε ούτε
πώς κλείνεις μάτι όταν ξέ
ρεις ότι αυτοί κόβουν βόλτες γύρω σου. Κι αν κανέ
νας πεινάσει;
ο Όλοι μας απολαμβάνουμε όταν τήν βρούμε
σέ μία παραλία τήν
ασπρη άμμο. Ύπάρχει
όμως καί κόκκινη αμμος!
Αυτήν θά τήν βρούμε έαν
ταξιδεύσουμε στό νησί
Μάουι τής Χαβάης. Ἡ
παραλία στόν κόλπο Καιχαλούλου που όφείλει τό
χρώμα της στό πλούσιο
·Όταν μαθαίνει κανείς τέ- σέ σίδηρο ύπέδαφος είναι
τοια νέα κυριολεκτικά καί αυτή μαγευτική.
| | )|
Διαβάστε τα αρθρα
<ἔΟταν ὁἈρ. Πάγος σφάλλει»
Ἀθαν.-Μιλτ. Β. Κόκκινος (σελ. 3)
«Παλι πασάς στά Γιάννενα;»
Μιχάλης Κ Δερμιτζάκης (σελ. 8)