Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
|οεοεπ"@οωΜ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΔΣ
«ΝΛγΛ'_|Ο» ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΝΤΟΝΗ Με ΗΡΑ ΚΔ' ΠΕΡΑ
"ον 'ούλιο ο:
οι τακτικές ω
υποθέσεις ωελεχών Ϊ μ   ` έ! χ.
ΠΟΔ0ΦΔ`| Ρ ΚΟ
/ .Δ_
/ ι· ι ὲ|`.
 . -- ν Ι ' = ι ε
έ ι ή ή: ι έ τν Μ * ._ ι “ι  
Θ έ ση
"ιο το ρω·
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Το ΝΟΜΟΣΧΕΔ|Ο
Δεν αναγνωρίζειαι η Τουρκία 
ως <<ασφαλής ιρίιη χώρα»
Μῦ““”“Μ
“ΜωΜε Με Τσίπρας
που υιοθέΜοε ΜΜΜ ρητο
νιο οι Δικοιοούνιι. Μάιο, ο
Μος ων έως ιώρο τοκοκή του.
ΜΜΜοΜν.
Ο ΜΜΜ ευθύς μόλις
ΜΜοιοθιἰμοΜςΒουΜςωΜριιοενοιιοροούρειωΜ
οποεΜΜΜ.Προχώρπ
ωοεΜς αναφορέςοιοοι
·` · _ κονομικο τόσο ως ΝΔ, όσο κο·
Ϊ ' 4 που ΠΑΣΟΚ κοι προχώρησε ων
Χ χ ` · ο; , δ οπορΜιιοιι όπως είπε- πυρομοως Μό ιι Μόνωση που Κυριο
κου ΜΜΜ. ο οποίος Μια.»
|Λ“ῆἑρανπὸς καταυλισμός ΜΜΜ ς”
 |¦` ἶἶ7'· - ! η, | ατοΜΨέΡ'ἔευΜ
Το`λῖ!μ ανι Τρ Η ε' θα | οι 
ι - Ν Νι χ
διώξει” Μου" σοι Βουλή.
ΝΔ Κυριάκος ΜΜΜς, Μ
Σε υψηλούς τόνους Με ορέιιορομ@ουν με ιο εισόδων: νο
ουρρικνΜοι οκόιιιι περισσότε
Τα ' Σεῆ2 Ολονικός