Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κούρεμα έως 35% σε 65.000 εφάπαξ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦ῖ'7:`€κ:>^7,ζ :ΜΜΕ
γγ 4,._
 1:11; “1. Ξ:: συνουῆίες,
ή ^Εγ “ευΝΤΑΝ“ - κο¦εΞἑἐσἙΞ
Ε 8 η Δ ΕΡΩΤΕΣ Μι “Μό - 
] Γ Γ Γ ΕΓκΛΗΜΔ 023080 
0 . ι ¦ _ έ ΣΤΗΝ 3790 Νέον η ἔδἔἔἙἔ
 Ί ΔΝΠΠΔΡο Μεί:Ξω
Κούρεμα έω8 35%
σε 65.000 εφάπαξ
<<0ΥΣ|Α>> ΠΕΡ|κοπΕΣ “ .
ΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠ0 25% ΕΩΣ 35% ΠΠ" μ  :1 ;;1εη;:Ε::::
γω να μετρ'Μῦυν με «βιτρ'ν“» Ἐκ Ξ, ΠΑ ΠΜΣ ΒΡιΣκοΝΤΜ ΕΞΕΤΑΣΤ|Κ|·|
οι ΠερικοΠές εΠικου- μελέτες - εξΠρές Που
ρικών. Καταργούνται θα κάνει τελικό το :Μ Ν ω Με: Ι ΣΕ  
οι ο εἰ η όνοια υΠου είο Ε ασία 3- 39. 5 “ “α 77 ~η
φ Ρ ς ρ , ς Η ργ ς  25:98"  η ΠΛΤ0ΥΣΝΕΠΥΣ ΟΟΝΤΠΟ|_8
καιαΠορροφουνται και οχι τα ασφαλι- “Πέ “22ο 2Ξ866γ 265? 25852 ΜΜΜ ΣγΝῖ^:|Πγχ0γΣ
| | | 25 έν, 29603 585 γ Ρ 24.839 ' :λ 'η _
το ΠΕΑ  ;;;2  ω χ 8. ΜΝΗΜοΝ|ο
› :ω
ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΦΥΛ|ΟΣ ΣΤΗ 
Ω /-ἑἐῖἐ Ξ  1;;; -: 
ΤΘ:-  · 4# Ι Η 4 Σ)
““^Μὁίἀῶἰ `% ©=τ=ἔ=Ξὲἑ=· | 
Μό ΣΥΡΜΑ · < ΐ
από ΡοσθΜοἔ γυναικών προσφύγ , Ϊ ΓΔΝ¦¦=ἴΡὲἑἑ=^
Μ συνεργασ!α από Μαϊμού: ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΜΩΝ
με Σ2σηῆ|9τες 0 ' θ|ΑΣΩΝ ΑΠΟ
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΝ ΑΠΟ Το οΗΕχπ 0' ΠοΔοΣΦΑ|Ρ|κΕΣ οΜΛΔΕΣ Το ΦΕΡΕ/Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα